Аннотації

Автор(и):
Бондар А.В.
Автор(и) (англ)
Bondar Alla
Дата публікації:

06.09.2020

Анотація (укр):

У пропонованій роботі енергоентропійна концепція застосована до проєктно-орієнтованих організацій. Специфікою проєктно-орієнтованих організацій з точки зору енергоентропійної концепції є те, що кожен проєкт формує певний внесок у формування і динаміку енергоентропії. Відповідно до цієї концепції організація розглядається як система, яка здійснює обмін речовиною, енергією та інформацією із зовнішнім середовищем, що обумовлює наявність інформаційної (структурної) ентропії та енергоентропії. Причому остання є результатом існуючого порядку в організації, який визначається структурою і якістю здійснення бізнес-процесів. Енергоентропійна концепція оперує такими категоріями, як «енергія», «ентропія», «вільна енергія», «дисипація» і дає змогу за допомогою енергоентропії оцінювати стан і динаміку організацій незалежно від сфери їх діяльності. Представлена універсальна формалізація енергоентропії для організацій взагалі, а зокрема для проєктно-орієнтованих організацій. Енергоентропія організацій визначається інформаційною ентропією, загальною енергією, співвідношенням досягнутого рівня енергоефективності з її «ідеальним» рівнем. Визначено взаємозв'язок між енергоентропією та інформаційною (структурною) ентропією проєктно-орієнтованих організацій. Визначено, що при додаванні до поточної сукупності нового проєкту, організація має забезпечувати баланс між зростанням невизначеності (інформаційної ентропії) і підвищенням енергоефективності. Представлений метод «розкладання» загальної енергоентропії проєктно-орієнтованих організацій у вигляді суми локальних енергоентропій по проєктах. Досліджено вплив додавання нового проєкту в структуру проєктно-орієнтованої організації на її інтегральну енергоентропію. Представлені результати формують новий погляд на якісну оцінку як окремого проєкту, так і всієї сукупності проєктів проєктно-орієнтованої організації.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

In this work, the energy-entropy concept is applied to project-oriented organizations. The specificity of project-oriented organizations from the point of view of the energy-entropy concept is that each project forms a certain contribution to the formation and dynamics of energy-entropy. According to this concept, an organization is considered as a system that exchanges matter, energy and information with the environment, which determines the presence of informational (structural) entropy and energy entropy. Moreover, the latter is the result of the existing order in the organization, which is determined by the structure and implementation of business processes. The energy-entropy concept operates with such categories as “energy”, “entropy”, “free energy”, “dissipation” and allows using energy-entropy to assess the state and dynamics of organizations regardless of their sphere of activity. A universal formalization of energy entropy for various organizations and its expression for project-oriented organizations is presented. The energy entropy of organizations is determined by information entropy, total energy, and the ratio of the achieved level of energy efficiency to the “ideal” level. The relationship between energy entropy and informational (structural) entropy of project-oriented organizations is established. It is determined that when adding a new project to the current totality, the organization must ensure a balance between the growth of uncertainty (information entropy) and energy efficiency. The method of “decomposition” of the total energy entropy of project-oriented organizations in the form of the sum of local energy entropies for projects is presented. The effect of adding a new project to the structure of a project-oriented organization on its integrated energy entropy is investigated. The presented results form a new look at the qualitative assessment of both a single project and the entire set of projects of a project-oriented organization.

Література:

 1. Bondar, A., Bushuyev, S., Onyshchenko, S., Hiroshi, Т. Entropy Paradigm of Project-Oriented Organizations Management / Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020) Volume 1, p. 233-243. Lviv, Ukraine, February 18-20, 2020, CEUR Workshop Proceedings. http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper20.pdf.
 2. Бушуев С. Д. Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-ориентированных предприятий / С. Д. Бушуев, Н. Д. Бушуева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2010, – №.1/2 - С. 4 - 9.
 3. Бондар А. В. Концепція цінності людських ресурсів проектно-орієнтованої організації / А. В. Бондар // Збірник наукових праць НУК імені адмірала Макарова. – Видавничий дім «Гельветика», 2019. – № 1. – С. 135 – 141.
 4. Bushuyev S., Sochnev S. Entropy measurement as a project control tool / International Journal of Project Management. - 1999. - № 17 (6), pp. 343 - 350.
 5. Stefancić H., Žebec M.S., Perackovic K. Approach to a quantitative description of social systems based on thermodynamic formalism / Eniropy. - 2000. - Vol. 2, pp. 98 - 105.
 6. Stepanić J., Sabol G., Stjepan Žebec, M. Describing social systems using social free energy and social entropy / Kybernetes. 2005. Vol. 34 No. 6, pp. 857 – 868. https://doi.org/10.1108/03684920510595535.
 7. Ліхоносова Г. С. Ентропійне балансування: інструмент усунення соціально-економічного відторгнення на підприємстві / Г. С. Ліхоносова // Часопис економічних реформ. - 2018. - № 2. - С. 43-51.
 8. Аверин Г. В., Звягинцева А. В. О взаимосвязи статистической и информационной энтропии при описании состояний сложных систем //Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика. Физика. – 2016. – Т. 44. – № 20 (241). – С. 105 – 116.
 9. Bushuev, S.D., Lisitsyn, A.B., Timinsky, A.G.: Information model of organizational management system. Project management and development of virology: Zb.nauk.pr., Lugansk: view of the SNU im. V. Dalia, 2 (26), 20-29 (2008).
 10. Бондарь А.В., Онищенко С. П. Оптимизация временных параметров проекта // Управління розвитком складних систем. – 2019. № 39. – С. 11 – 18. https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.11340629.V1.
 11. Onyshсhenko, S., Bondar, A., Andrievska, V., Sudnyk, N., Lohinov, O.: Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise development. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 5, 3 (101), 33-42 (2019)  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179185.
 12. Onyshchenko, S., Leontieva, A.: Modeling of the optimal composition of the enterprise technical development program. Technology audit and production reserves 5(2) 36-41 (2018). https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146463
 13. Онищенко С. П., Арабаджи Е.С. Структура, цель, продукт и ценность программ развития предприятий // Вісник Одеського національного морського університету, 2011. - № 33. - С. 175 - 186.
 14. Jae-Yoon Jung, Chang-Ho Chin and Jorge Cardoso 2011. An entropy-based uncertainty measure of process models // Information Processing Letters, 111(3): 135-141.
 15. Han, W., & Zhu, B. (2017). Research on New Methods of Multi-project Based on Entropy and Particle Swarm Optimization for Resource Leveling Problem.
 16. Шахов А. В. Энтропийная модель портфельного управления проектно-ориентированной организацией // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014. - № 2. - С. 87 - 95.

References:

 1. Bondar, A., Bushuyev, S., Onyshchenko, S., Hiroshi, H. (2020). Entropy Paradigm of Project-Oriented Organizations Management. Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020) Volume 1, p. 233-243. Lviv, Ukraine, February 18-20, 2020, CEUR Workshop Proceedings. http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper20.pdf
 2. Bushuev, S.D., Bushueva, N.S. (2010). Mechanisms of forming of value in activity of the design-managed organisations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 2 (43), 4–9.
 3. Bondar, A.V. (2019). The concept of the human resources value of a project-oriented organization. Proceedings of Admiral Makarov NUS, Helvetik Publishing House, 1, 135–141. https://doi.org/10.15589/znp2019.1(475).19
 4. Bushuyev, S., Sochnev, S. (1999). Entropy measurement as a project control tool. International Journal of Project Management, 17 (6), 343-350.
 5. Stefancić, H., Žebec, M.S. and Perackovic, K. (2000). Approach to a quantitative description of social systems based on thermodynamic formalism. Eniropy, 2, 98-105.
 6. Stepanić, J., Sabol, G., Stjepan Žebec, M. (2005). Describing social systems using social free energy and social entropy. Kybernetes, 34, 6, 857-868. https://doi.org/10.1108/03684920510595535
 7. Lіkhonosova, G.S. (2018). Entropy balance: the instrument for the consolidation of social and economic vodtorgnenny. Chronicle of economic reforms 2, 43-51.
 8. Averin, G.V., Zvyagintseva, A.V. (2016). On the relationship of statistical and information entropy in the description of the states of complex systems. Scientific Bulletin of the Belgorod State University. Series: Mathematics. Physic, 44, 20 (241), 105-116.
 9. Bushuev, S.D., Lisitsyn, A.B., Timinsky, A.G. (2008). Information model of organizational management system. Project management and development of virology: Zb. nauk. pr., Lugansk: view of the SNU im. V. Dalia, 2 (26), 20-29.
 10. Bondar, A.V., Onyshchenko, S.P. (2019). Optimization of project time parameters. Management of Development of Complex Systems, 39, 11-18. https://doi.org/10.6084/M9.FIGSHARE.11340629.V1 
 11. Onyshсhenko, S., Bondar, A., Andrievska, V., Sudnyk, N., Lohinov, O. (2019). Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise development. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5, 3 (101), 33-42. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179185 
 12. Onyshchenko, S., Leontieva, A. (2018). Modeling of the optimal composition of the enterprise technical development program. Technology audit and production reserves, 5(2), 36-41. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146463
 13. Onyshchenko, S.P., Arabaji, E.S. (2011). Structure, purpose, product and value of the enterprise development programs. Bulletin of the Odessa National Marine University, 33, 175-186.
 14. Jung, Jae-Yoon, Chin, Chang-Ho & Cardoso, Jorge. (2011). An entropy-based uncertainty measure of process models. Information Processing Letters, 111(3), 135-141.
 15. Han, W. & Zhu, B. (2017). Research on New Methods of Multi-project Based on Entropy and Particle Swarm Optimization for Resource Leveling Problem.
 16. Shakhov, A.V. (2014). Entropy model of portfolio management of project-oriented organization. Project Management and Production Development, 2, 87-95.