Аннотації

Автор(и):
Грабіна К. В., Шендрик В. В.
Автор(и) (англ)
Hrabyna Kateryna, Shendryk Vira
Дата публікації:

27.08.2020

Анотація (укр):

Збільшення фінансових прибутків і мінімізація будь-яких витрат є актуальним питанням для сучасного бізнесу, яке можливо вирішити завдяки проактивному та стратегічно-зваженому й стандартизованому управлінню. Управління загрозами, або ризик-менеджмент, є однією зі складових та провідних сфер управління проєктами, програмами і портфоліо. Саме ризики проєкту повинні бути ідентифіковані первинно разом з його оцінками, величина яких має залежати від впливу тих самих загроз і можливостей. Своєчасне управління загрозами допомагає уникнути ймовірних помилок, проблем і втрат проєкту, а завдяки вмілому використанню можливостей можна з найменшими зусиллями досягти проєктних цілей, вдоволеності і очікування зацікавлених сторін проєкту у рамках стандартних проєктних обмежень – часу, грошей, ресурсів, обсягу робіт та якості. Стаття присвячена огляду і порівнянню найважливіших етапів процесу управління ризиками, що включає визначення і види ризиків, поняття загрози та можливостей, їх загальну класифікацію, притаманні стандартні характеристики, їх особливості й відмінності, найвідоміші методи аналізу ризиків та їх сучасні техніки й інструменти в контексті найбільш поширених і відомих стандартів ризик-менеджменту у сучасному просторі теорії проєктного управління, яке базується на таких відомих світових інститутах і некомерційних організаціях: Project Management Institute, International Organization for Standardization, Capability Maturity Model Integration, International Project Management Association, A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation, Projects in Controlled Environments. Зроблено аналіз порівняння кількісного і якісного аналізів ризиків щодо найголовнішних аспектів проєктного управління. Також розглянуто найпоширеніші загрози і можливості, що притаманні саме IT-проєктам.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Increasing profits and minimizing any losses is an important issue for modern business that can be implemented through pro-active and strategically balanced and standardized management. Certainly, risk management is one of the main component and leading domain of the project management, programs or portfolio. It has to be highlighted that кisks should be identified initially together with the project estimates, which value should depend on the impact of the threats and opportunities. Here is important that applying risk management timely should help project managers to avoid possible errors, problems and project losses, the project goals and the satisfaction and expectations of project stakeholders can be achieved with the smallest effort with the help of skillful use of opportunities, taking into account standard project constraints – time, money, resources, scope of work and quality. Therefore, the article is dedicated to overview and comparison of the most important stages of the risk management process, including the definition and types of risks, the common concept of threats and opportunities, their standard classification, inherent characteristics and their differences and specifics, the best known modern methods of risk analysis and their up-to-date techniques and tools in the context of the most common and known standards in the modern space of the theory of project management that are based on the following popular world institute and non-profit organizations like Project Management Institute, International Organization for Standardization, Capability Maturity Model Integration, International Project Management Association, A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise Innovation, Projects in Controlled Environments. Analysis of comparison for quantitative and qualitative analyzes was presented in this paper in terms of the most important aspects of project management domain. Common threats and opportunities belongs to IT projects are also considered.

Література:

 1. Рощина Н. В., Черненко Н. О. До питання впливу IT-систем на економіку України. Ефективна економіка № 4, 2016. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4884
 2. Продіус О. І., Прокоф’єва В. К. Історичні передумови розвитку проєктного управління // Економіка та підприємництво, 2019 р., № 3 (108). – C. 146.
 3. Васильєв М. І. Моделі та методи ініціації проєктів протипожежного захисту обєктів на основі оцінці ризиків дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Львів. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 2019.
 4. Меленчук В. І. Моделі та методи управління проєктами матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних Сил України, дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Львів. – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів, 2019.
 5. Industry in Ukraine/ Inforgraphic Atlas  – TOP LEAD with  IDC Information Technology 2017.
 6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition / USA. – PMI, 2017. – 756 p.
 7. Доклад о світовому розвитку / Ризики та можливості  // Управління ризиками в інтересах розвитку – Світовий банк, 2014. – 49 с.
 8. Practice Standard for Project Risk Management / USA.  – PMI, 2019. – 116 p.
 9. Danchenko O. B, Shendryk V. V., Hrabina K. V. Opportunity Management overview in terms of the Risk Management in the software development indusctry standards // XV Міжнародна науково-практична конференція, 2019 р. – C. 88.
 10. ICB: IPMA Competence Baseline Version 3.0. / IPMA, Netherlands, 2006. – 200 p.
 11. A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation / Japan..: Project Management Association of Japan (PMAJ) , 2017. – p. 427.
 12. Bentley, C. PRINCE2: A Practical Handbook – Third Edition /  London, UK: Routledge, 2010. – p. 322.
 13. CMMI for Development, Version 1.3  CMMI, 2010 482 p.
 14. Risk Management Guidelines – Second Edition, ISO 31000: 2018.
 15. Т. ДеМарко, Т. Листер Вальсируя с медведями: управление рисками в проєктах по разработке программного обеспечения – М. : Компания p.m. Office. М., 2005. – 190 с.

References:

 1. Roshyna N.V., Chernenko, N.O. (2016). The impact of IT-system in Ukraine. Effective economics, 4. Access: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4884.
 2. Prodius, О.І., Prokovieva, V.K. (2019). Historical preconditions for development of project management. Economics and business, 3 (108), 146.
 3. Vasiliev, M.I. (2019). Models and methods of initiation of projects of fire protection of objects on the basis of risk assessment of dis. PhD thesis: 05.13.22 / Lviv State University of Life Safety of the State Service of Ukraine for Emergencies, Lviv. - Lviv State University of Life Safety, Lviv, 2019.
 4. Melenchuk, V.I. (2019). Models and methods of project management of logistics of motor transport units of the Armed Forces of Ukraine, dis. PhD thesis: 05.13.22 / Lviv State University of Life Safety of the State Service of Ukraine for Emergencies, Lviv. - Lviv State University of Life Safety, Lviv, 2019.
 5. Industry in Ukraine. Inforgraphic Atlas. (2017). TOP LEAD with IDC Information Technology.
 6. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). (2017). Sixth Edition. USA, PMI, 756.
 7. World development report. (2014). Risks and opportunities/ Risk and Opportunity – Managing Risk for Development. The World Bank, 49.
 8. Practice Standard for Project Risk Management. (2019). USA, PMI, 116.
 9. Danchenko, O.B, Shendryk, V.V., Hrabina, K.V. (2019). Opportunity Management overview in terms of the Risk Management in the software development indusctry standards. XV International scientifically practical conference, 88.
 10. ICB: IPMA Competence Baseline Version 3.0. (2006). IPMA, Netherlands, 200.
 11. A Guidebook of Program & Project Management for Enterprise Innovation. (2017). Japan: Project Management Association of Japan (PMAJ), 427.
 12. Bentley, C. (2010). PRINCE2: A Practical Handbook – Third Edition.  London, UK: Routledge, 322.
 13. CMMI for Development, Version 1.3. (2010). CMMI, 482.
 14. Risk Management Guidelines – Second Edition , ISO 31000: 2018.
 15. DeMarko, T. & Lister, T. (2005). Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Projects. Moscow, Russia: Company p.m. Office, 190.