Аннотації

Автор(и):
Доненко В. І., Бондаренко В. В., Циганок С. С.
Автор(и) (англ)
Donenko Vasyl, Bondarenko Viktor, Tsyhanok Serhii
Дата публікації:

06.09.2020

Анотація (укр):

Через вплив глобалізації сфера інформаційних технологій почала переростати у велику, багатомільярдну індустрію, а отже, застосування програмного забезпечення (ПЗ) має велике значення у кожній сфері науки і техніки (від розваг до захисту). З розвитком і розширенням індустрії ПЗ потрібно уникати ризиків через величезні інвестиції, що в них задіяні, внаслідок чого були розроблені різні стратегії. Крім того, експоненціальне зростання Інтернету значно вплинуло на управління ризиками. Нові й ефективні стратегії мали б бути розроблені для абсолютно іншої платформи. Інформація відіграє головну роль в будь-якій організації. Цінність інформації залежить від її застосування і використання. Успіх організації багато в чому залежить від якості інформації, яку вона генерує. Інформація використовується як сировина для прийняття рішень. Використання комп'ютерної інформаційної системи робить процес дуже ефективним та дієвим, якщо задіяні великі обсяги даних. Відомі кілька типів інформаційних систем, які підтримують прийняття рішень, система підтримки прийняття рішень є однією з них. У статті наведено спробу виокремити основні ризики в реалізації розроблення інформаційної системи прийняття рішень на підприємствах ДТЕК. Ризик вважається наслідком недостатньої інформації. Отже, ризик управління вважається одним із найважливіших напрямів управління програмним забезпеченням. Тому за останні два десятиліття спостерігається еволюція декількох нових підходів, методологій, методів для виокремлення та зменшення ризиків. Це дослідження включає інформацію, пов'язану з ризиками, аналіз різних науково-дослідних підходів, за допомогою яких є можливість виокремити п’ять головних ризиків у розробці ПЗ та основні актуальні ризики для бізнесу.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Because of the globalization impact, the information technology began to grow into a large multi-billion industry and use of software found its place in every part of science and technology, from entertainment to protection. With the development and growth of the software industry, it was necessary to study how to avoid risks because of the huge investments involved; as a result different strategies were developed. In addition, the Internet exponential growth has had a significant impact on risk management. New and effective strategies had to be developed for a completely different platform. Information plays a leading role in any organization. The value of information depends on its application and use. The success of an organization largely depends upon the quality of information that it creates. Information is used as a resource for decision making. Use of computer information system makes the process very effective and efficient when large volumes of data are involved. Although there are several types of information systems that support decision making, the decision support system is one of them. This article is an attempt to point out the main risks in the information system development for decision making at DTEK enterprises. The risk is considered to be a result of insufficient information. Therefore, the risk of management is considered one of the most important directions of software management. That is why for the last two decades there has been an evolution of several new approaches, methodologies, methods to identify and reduce risks. This research includes information related to risks, analysis of various research approaches that can help to identify 5 major risks in software development and the main current risks for business.

Література:

 1. Бриткин А. И. Риски, связанные с внедрением технологий, в проектах разработки программного обеспечения [Текст] / А. Бриткин // Социально-экономические и технические системы. – 2007. – № 8 (42).
 2. Krishnan M. Soumya Software Development Risk Aspects and Success Frequency on Spiral and Agile Model [Text] /
  M. Soumya Krishnan // International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (An ISO 3297: 2007 Certified Organization) Vol. 3, Issue 1, January 2015. – P.301 – 315.
 3. Zeng Y. Risk Management For Enterprise Resource Planning System Implementations in Project-Based Firms : dis. for the degree of PHD [Text] / Zeng Yajun, Maryland, 2010 – P. 210 – 220.
 4. Коваленко А .В. Задачи распознавания ситуаций в ERP системах [Текст] / А. В. Коваленко, А. А. Смирнов,
  А. С. Коваленко // Збірник наукових праць "Системи обробки інформації". – Вип. 4(120). – X.: ХУПС, 2014. – С. 161 – 165.
 5. Коваленко А. В. Методы качественного анализа и количественной оценки рисков разработки программного обеспечения [Текст] / А. А. Смирнов, А. В. Коваленко // Збірник наукових праць "Системи обробки інформації". – Вип. 5 (142). – X.: ХУПС, 2016  – С. 153 – 160.
 6. Білоконь А. І. Аналіз зовнішніх і внутрішніх сил в оточенні проекту [Електронний ресурс] / А. І. Білоконь,
  С. О. Маланчій, Т. В. Коцюба, Т .А. Д. Алкубалайт // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. – №3 (241-242). – С. 15-28. – Режим доступу: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/bitstream/123456789/118/1/BILOKON.pdf. DOI: 10.30838/ J.BPSACEA.2312.250918.15.192.
 7. Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения [Текст] / А. А. Смирнов,
  А. В. Коваленко, Н. Н. Якименко, А. П. Доренский // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. -2016. – №2. – С. 128 – 133.
 8. Попов С. О. Побудова схеми життєвого циклу проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання [Електронний ресурс] / С. О. Попов, О. О. Попрожук // Управління розвитком складних систем. – 2018.
   – №35. – С. 54 – 60. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-35/9.pdf.
 9. Табунщик Г. В. Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г. В. Табунщик, Т. І. Каплієнко, О. А. Петрова. – Запоріжжя: Університетська книга, 2016. – 250 с. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1824/1/Tabunshchik_Software_Design.pdf.
 10. Сайт журналу «TRY QA» [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://tryqa.com/.
 11. Литвиненко К .В. Полумарковский гиперслучайный подход к оценке рисков систем [Т Литвиненко II Збірник наук, праць ОДАТРЯ. – 2014. – №1(4). – С. 77 – 80.
 12. Марченко А. В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник [Електронний ресурс] /
  А. В. Марченко – Київ: Університетська книга, 2015. – 40 с. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf.

References:

 1. Britkin, A.I. (2007). Risks related to technology implementation in software development projects. Socio-economic and technical systems, 8 (42).
 2. Krishnan, M. (2015). Software Development Risk Aspects and Success Frequency on Spiral and Agile Model. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering (An ISO 3297: 2007 Certified Organization), 3, 1, 301-310.
 3. Zeng Y. (2010). Risk Management For Enterprise Resource Planning System Implementations in Project-Based Firms: dis. for the degree of PHD. Maryland, 210.
 4. Kovalenko. A.V., Smirnov, A.A., Kovalenko. A.S. (2014). Situation identification tasks in ERP systems. Scientific Works "Information processing systems", 4, 153-157. [in Ukrainian]
 5. Kovalenko A.V., Smirnov A.A. (2016). Methods of qualitative analysis and quantitative assessment of software development risks. Scientific Works "Information processing systems", 5(142), 153-160. [in Ukrainian]
 6. Bilokon, A.I., Malanchiy, S.O., Kotsiuba, T.V. & Alkubalayt, T.A.D. (2018). Analysis of the external and internal forces in the project environment. Vestnik of Prydniprovska State Academy of Construction and Architecture, 3,
   15-28.
  [in Ukrainian]
 7. Smirnov, A.A., Kovalenko, A.V., Yakymenko, N.N., Dorenskyi, A.P. (2016). Method for the quantitative estimation of the software development risks. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, 2, 128-133. [in Ukrainian]
 8. Popov, S.O. & Poprozhuk, O.O. (2018). Construction of the life cycle scheme of the repair projects and modernization of the complex process equipment. Management of Development of Complex Systems, 35, 54-60. [in Ukrainian].
 9. Tabunshchyk, G.V., Kaplienko, T.I. & Petrova, O.A. (2016). Design and modeling of the modern information systems software: training manual. University book, 250. [in Ukrainian]
 10. Website “TRY QA” [electronic source]. – http://tryqa.com/.
 11. Litvinenko, K.V. (2014). Semi-Markov hyper random approach to system risk assessment. Scientific Works of OSATRQ, 1(4), 77-80. [in Ukrainian]
 12. Marchenko, A.V. (2015). Design of information systems: a training manual. Kyiv: University book, 40.