Аннотації

Автор(и):
Малаксіано М. О.
Автор(и) (англ)
Malaksiano Mykola
Дата публікації:

28.08.2020

Анотація (укр):

Ефективність роботи транспортної інфраструктури є ключовим фактором успішного функціонування багатьох підприємств, галузей і цілих регіонів України. На сьогодні значна частина транспортної інфраструктури українських морських портів застаріла і вимагає термінових заходів щодо її модернізації. Тому великий практичний інтерес викликає створення ефективних методів обґрунтування оптимальних термінів реалізації проєктів інноваційного розвитку об'єктів транспортної інфраструктури. У ситуації, коли наявний об'єкт застарілої транспортної інфраструктури планується замінити на новий інфраструктурний об'єкт, може здаватися доцільним якомога раніше почати реалізацію проєкту створення й експлуатації інноваційного об'єкта, щоб мати можливість якомога раніше почати користуватися всіма перевагами, які надає використання інноваційних технологій. Проте, з іншого боку, такий підхід може призвести до того, що експлуатація об'єкта інфраструктури, який використовує старі технології, буде закінчена задовго до того, як буде вичерпано його фізичний ресурс, і до того, як буде досягнуто термін окупності відповідних капіталовкладень. Тож, виникає природна необхідність у розробці кількісних методів, що дають змогу приймати обґрунтовані рішення щодо оптимальних термінів завершення старих і початку нових проєктів, які використовують більш ефективні інноваційні технології. В роботі запропоновано метод оцінювання показників ефективності проєктів будівництва та експлуатації транспортної інфраструктури з урахуванням впровадження інноваційних технологій. Для оцінки ефективності проєктів створення та експлуатації об'єктів транспортної інфраструктури з урахуванням як фізичного, так і морального зносу запропоновано використовувати показник ЕАС. Дослідження свідчать, що при плануванні часу початку інноваційних проєктів доцільно скоротити тривалість операційної фази проєкту будівництва та експлуатації об'єкта транспортної інфраструктури старого типу в порівнянні з тими термінами, які були б оптимальними, якби впровадження інноваційних технологій не планувалося.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The efficient operation of the transport infrastructure is a key factor in the successful functioning of many enterprises, industries and entire regions of Ukraine. Currently, a significant part of the transport infrastructure of Ukrainian sea ports is outdated and requires urgent measures for its modernization. Therefore, of great practical interest is the creation of effective methods for substantiating the optimal timing of projects for the innovative development of transport infrastructure facilities. In a situation where the existing object of an obsolete transport infrastructure is planned to be replaced with a new infrastructure object, with the involvement of innovative technologies, it may seem advisable to start the implementation of the project for the creation and operation of an innovative object as early as possible in order to be able to start using all the advantages which are provided by the innovative technologies. But, on the other hand, with such an approach, it may turn out that the operation of an infrastructure facility that uses old technologies will be completed long before its physical resource is exhausted and before the payback period of the corresponding investment is reached. Thus, there is a natural need to develop quantitative methods that allow to make informed decisions about the optimal timing of the completion of old and start of new projects using more effective innovative technologies. The paper proposes a method for assessing the performance indicators of projects for the construction and operation of transport infrastructure based on the introduction of innovative technologies. To assess the effectiveness of projects for the creation and operation of transport infrastructure facilities, taking into account both physical deterioration and obsolescence, it is proposed to use the EAC indicator. Studies have shown that when planning the time for the start of innovative projects, it is advisable to reduce the duration of the operational phase of the project for the construction and operation of an old-type transport infrastructure facility, in comparison with those terms that would be optimal if the introduction of innovative technologies was not planned.

Література:

 1. Бушуєв С. Д. Зміна парадигм в управлінні інфраструктурними проєктами і програмами / С. Д. Бушуєв,
  Д. А. Бушуєв, Б. Ю. Козир // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 37. – С. 7 –12. DOI:
  https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783149.
 2. Bushuyev S. Development project management capability of the infrastructure projects. Chernobyl case/ S. Bushuyev, D. Bushuiev, B. Kozyr // Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. – 2019. – No. 2(8). – P. 15–24. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.8.015
 3. Bushuyev S. Strategic audit of infrastructure projects and programs / S. Bushuyev, B. Kozyr, A. Zaprivoda // Technology audit and production reserves. – 2019. – No. 2/2(46). – P. 4–11. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.165767
 4. Chernov S. Constructing the system of decision-making support while creating the strategy of the high-technology enterprise development / S. Chernov, L. Chernova // 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). – Lviv, – 2017. – P. 7–10. DOI: https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8099419
 5. Lapkina I. Design and optimization of maritime transport infrastructure projects based on simulation modeling /
  I. Lapkina, M. Malaksiano, Y. Savchenko // Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020). – Slavsko, Lviv region, Ukraine, February 18-20. – 2020. – P. 36
  45.
 6. Gogunskii V. Representation of project systems using the Markov chain / V. Gogunskii, O. Kolesnikov, G. Oborska, A. Moskaliuk, K. Kolesnikova, S. Harelik, D. Lukianov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – No. 2/3 (86). – P. 25 32. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97883.
 7. Шахов А. В., Чимшир В. И. Проєктно-ориентированное управление функционированием ремонтопригодных технических систем: монография – Одесса: Феникс. 2006. – 238 с.
 8. Кононенко И. В. Оптимизация содержания проєкта по критериям прибыль, время, стоимость, качество, риски / И. В. Кононенко, М. Э. Колесник // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 1/10 (55). – С. 13 – 15.
 9. Козир Б. Ю. Профілювання стратегії розвитку в управлінні інфраструктурними проєктами / Б. Ю. Козир, А. А. Запривода // Управління розвитком складних систем. –2019. – . 40. – С. 51 59 DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11968995.
 10. Lapkina I. Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading / I. Lapkina, M. Malaksiano // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1, Issue 3(91). – P. 22–29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123367
 11. Lapkina I. Elaboration of the equipment replacement terms taking into account wear and tear and obsolescence / I. Lapkina, M. Malaksiano // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 3, Issue 3 (93). – P. 30 39. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133690
 12. Adkins R. Replacement decisions with multiple stochastic values and depreciation / R. Adkins, D. Paxson // European Journal of Operational Research. – 2017. – Vol. 257, Issue 1. – P. 174-184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.006
 13. Jones T.W. An Historical Perspective of Net Present Value and Equivalent Annual Cost / T.W. Jones, J.D.  Smith // The Accounting Historians Journal. Academy of Accounting Historians. – 1982. Vol. 9, Issue 1. – P. 103 110. DOI: https://doi.org/10.2308/0148-4184.9.1.103

References:

 1. Busheyev, S.D., Busheyev, D.A., Kozyr, B.Yu. (2019). Changing paradigms in infrastructure and program management. Management of Development of Complex Systems, 37, 7–12. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9783149
 2. Bushuyev, S., Bushuiev, D., Kozyr, B. (2019). Development project management capability of the infrastructure projects. Chernobyl case. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2(8), 15–24. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.8.015
 3. Bushuyev, S., Kozyr, B., Zaprivoda, A. (2019). Strategic audit of infrastructure projects and programs. Technology audit and production reserves, 2(2(46)), 4–11. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.165767
 4. Chernov, S., Chernova, L. (2017). Constructing the system of decision-making support while creating the strategy of the high-technology enterprise development. 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, 7–10. DOI: https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2017.8099419
 5. Lapkina, I., Malaksiano, M., Savchenko, Y. (2020). Design and optimization of maritime transport infrastructure projects based on simulation modeling. Proceedings of the 1st International Workshop IT Project Management (ITPM 2020). Slavsko, Lviv region, Ukraine, February 18-20, 36 45.
 6. Gogunskii, V., Kolesnikov, O., Oborska, G., Moskaliuk, A., Kolesnikova, K., Harelik, S., Lukianov, D. (2017). Representation of project systems using the Markov chain. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(3(86)), 25–32. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97883
 7. Shakhov, A.V., Chimshir, V.I. (2006). Project-oriented management of the functioning of maintainable technical systems: monograph. Odessa: Phoenix. 238. [In Russian]
 8. Kononenko, I.V., Kolesnik, M.E. (2012). Scope project optimization on criteria income, time, cost, quality, risk. Eastern-Еuropean journal of enterprise technologies, 1(10 (55)), 13–15.
 9. Kozyr, B., Zaprivoda, A. (2019). Profiling development strategy in the management of infrastructure projects. Management of development of complex systems, 40, 51–59. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11968995
 10. Lapkina, I., Malaksiano, M. (2018). Estimation of fluctuations in the performance indicators of equipment that operates under conditions of unstable loading. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (3 (91)), 22–29. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123367
 11. Lapkina, I., Malaksiano, M. (2018). Elaboration of the equipment replacement terms taking into account wear and tear and obsolescence. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(3 (93)), 30–39. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133690
 12. Adkins, R., Paxson, D. (2017). Replacement decisions with multiple stochastic values and depreciation. European Journal of Operational Research, 257 (1), 174-184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.006
 13. Jones, T.W., Smith, J.D. (1982). An Historical Perspective of Net Present Value and Equivalent Annual Cost. The Accounting Historians Journal. Academy of Accounting Historians, 9 (1), 103–110. DOI: https://doi.org/10.2308/0148-4184.9.1.103.