Аннотації

Автор(и):
Київська К. І., Цюцюра С. В., Кулеба М. Б.
Автор(и) (англ)
Kyivska Kateryna, Tsiutsiura Svitlana, Kuleba Mykola
Дата публікації:

03.09.2020

Анотація (укр):

Штучний інтелект швидко поширюється і наразі проникає в будівельну галузь. Інформаційне моделювання будівель (BIM) вважається одним із ключових елементів у сфері архітектури, інжинірингу та будівництва (АЕС) з об'ємом ринку $ 8 млрд до 2020 року в різних сегментах, таких як комерційний, освітній, житловий, медичний, промисловий, розважальний і спортивний. BIM – це відносно нова технологія в галузі, яка зазвичай повільно запроваджує зміни. Отже, багато вчених впевнені, що BIM буде рости експоненціально через розвиток цифрових технологій, таких як мобільний зв'язок, ІоT, Big Data, Data Sсіence, машинне навчання і штучний інтелект. Пряма інтеграція технології машинного навчання в BIM може сприяти в різних сферах, таких як: ідентифікація об'єкта за замовчуванням з попередніх аналогічних проєктів; надлишкове видалення інформації в процесі навчання без учителя. Напівконтрольоване або контрольоване навчання може модернізувати більш ранні дані, що не належать до BIM, до складних проєктів з підтримкою BIM. Агенти з посиленого навчання можуть допомогти в управлінні і обслуговуванні в режимі онлайн. Навіть готова розробка машинного навчання, така як розпізнавання мови, виявлення об'єкта, ідентифікація об'єкта або опрацювання природної мови з використанням технології машинного навчання, може використовуватися для прямого відновлення моделі замість схильного помилок ручного введення. Як і будь-який новий процес, зміна потребує часу, особливо в такій галузі, як будівництво. Однак спрощений та економічно ефективний процес проєктування BIM пропонує доведене зниження витрат та покращення якості, чого можна легко досягти за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Artificial intelligence is rapidly expanding its presence and is now being drawn into the construction industry. Building Information Modeling (BIM) is considered one of the key elements in the field of architecture, engineering and construction (NPPs) with a market volume of $8 billion by 2020 in various segments such as commercial, educational, residential, medical, industrial, entertaining and sports. BIM is a relatively new technology in the industry that is usually slow to change. However, many early followers believed that BIM would grow exponentially through the development of digital technologies such as mobile communications, IoT, Big Data, Data Science, machine learning and artificial intelligence. Direct integration of machine learning technology in BIM can facilitate in various areas, such as – identification of the default object from previous similar projects; excessive removal of information in the process of learning without a teacher. Semi–supervised or supervised learning can upgrade earlier non–BIM data to complex BIM-supported projects. Advanced training agents can help with online management and maintenance. Even ready-made machine learning, such as language recognition, object detection, object identification, or natural language processing using machine learning technology, can be used to directly model recovery instead of prone to manual typing errors. Like any new process, change takes time, especially in an industry as distinct as construction. However, the simplified and cost–effective BIM design process offers proven cost reduction and quality improvement. What can be easily achieved with artificial intelligence and machine learning.

Література:

 1. Киевская Е.И. Принципы параметрического моделирования строительных объектов / Е.И. Киевская,
  М. С. Барабаш // Современное строительство и архитектура. – Екатеринбург, 2016. – Вып. 1 – С. 16–22.
 2. Kateryna Kyivska, “BIM-technology application on different stages of life cycle facility construction”, in International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, 2018, pp. 464-465.
 3. Tsiutsiura S. Formation of a generalized information model of a construction object / Tsiutsiura S., Kyivska K., Tsiutsiura M., Kryvoruchko O., Dmytrychenko A. // International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET), 2019, Vol. 10, Issue 02, PP.69–79.
 4. Чернишев Д.О., Київська К.І., Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Гоц В.В. Впровадження технології моделювання інформаційних об'єктів на етапах життєвого циклу // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. Вип. 40/2019 – К.: КНУБА, 2019. – С. 140–146.
 5. Терентьєв О.О., Київська К.І., Горбатюк Є.В., Доля О.В., Бородиня В.В., Азенко А.В. Методи та моделі пошкодження автоматизованої системи діагностики технічного стану об`єктів будівництва // Управління розвитком складних систем. Зб. наук. праць. Вип. 38/2019 – К.: КНУБА, 2019. – С. 82–91.
 6. Parraguez P. Flow Through Stages of Complex Engineering Design Projects: A Dynamic Network Analysis Approach / Parraguez P., Eppinger S., Maier A. Information // IEEE Transactions on Engineering Management, 2015, Vol. 62, Issue 4, PP.604-617.
 7. Барабаш М.С. Компьютерное моделирование процессов жизненного цикла объектов строительства: Монография / М.С. Барабаш. – К.: Изд-во «Сталь», 2014.-301с.
 8. Городецкий А.С. Комплексные системы проектирования и управления строительством с использованием полнофункциональной информационной модели здания (BIM). Зарубежный и отечественный опыт, перспективы развития / А.С. Городецкий, М.С. Барабаш, В.С.Судак и др. // Проблемы развития городской среды: Науч. технич. сб. – К.: НАУ, 2014. – Вып.2(12). – 499с.
 9. Чуприна Х.М. Інтегрована єдина енергетична модель будівлі / Чуприна Х.М. // Управління розвитком складних систем - К.: КНУБА, 2014. - Вип. 17. - С. 125-131.
 10. Барабаш М.С., Київська К.І. Використання методів інтеграції для створення  узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта / Барабаш М.С., Київська К.І. // Управління розвитком складних систем - К.: КНУБА, 2016. - Вип. 25. - С. 114-120.

References:

 1. Kievskaya, E.I., Barabash, M.S. (2016). Principles of parametric modeling of construction objects. Modern construction and architecture, 1, 16–22.
 2. Kyivska, Kateryna. (2018). BIM-technology application on different stages of life cycle facility construction. Procc. International scientific-practical conference of young scientists “BUILD-MASTER-CLASS-2018”, Kyiv, KNUCA, pp. 464-465.
 3. Tsiutsiura, S., Kyivska K., Tsiutsiura M., Kryvoruchko O., Dmytrychenko A. (2019). Formation of a generalized information model of a construction object. International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET),
  10, 02, 69 – 79.
 4. Chernishev, D.O, Kyivska, K.I., Tsyutsyura, S.V., Tsyutsyura, M.I., Gots, V.V. (2019). Introduced in the technology of modeling information objects at the stages of the life cycle. Management of the development of complex systems, 40, 140–146.
 5. Terent'ev, O.O., Kyivska, K.I., Gorbatyuk, E.V., Dolya, O.V., Borodinya, V.V., Azenko, A.V. (2019).  Methods and Models of Automated Systems and Diagnostics of the Technical Mill of Objects of Construction. Management of the Development of Complex Systems, 38, 82–91.
 6. Parraguez, P., Eppinger, S., Maier, A. (2015). Flow Through Stages of Complex Engineering Design Projects: A Dynamic Network Analysis Approach. Information. IEEE Transactions on Engineering Management, 62, 4, 604-617.
 7. Barabash, M.S. (2014). Computer simulation of the life cycle of construction projects: Monograph. K.: Publishing house "Steel", 301.
 8. Gorodetsky, A.S., Barabash, M.S., Sudak, V.S. (2014). Integrated design and construction management systems using a fully functional building information model (BIM). Foreign and domestic experience, development prospects. Problems of the development of the urban environment: Scientific and technical collection. K.: NAU, 2 (12), 499.
 9. Chuprina, H.M. (2014). Integrated иnаdina energetic model builds. Management of the development of complex systems. K.: KNUBA, 17, 125-131.
 10. Barabash ,M.S.,Kievska, K.I. (2016). Victory Methods of Integration for the Development of a Remote Information Model of a Wake-up Event. Management of the development of complex systems. K.: KNUBA, 25, 114-120.