Аннотації

Автор(и):
Дружиніна І. В., Михайлова Ю. В., Дикий О. В., Малихіна О. М
Автор(и) (англ)
Druzhynina Iryna , Mykhailova Yuliia , Dykyi Oleksandr , Malykhina Oksana
Дата публікації:

07.09.2020

Анотація (укр):

Стаття присвячена питанню мотивації праці на підприємствах – учасниках девелоперських будівельних проєктів. Розглянуто сутність і методи мотивації праці персоналу та їх вплив на основні економічні і фінансові показники діяльності підприємства. Завданням дослідження стало виявлення основних напрямів з удосконалення системи мотивації праці на підприємстві. Відповідно до поставленої мети проведено аналіз трудових показників підприємства, що дало змогу більш повно охарактеризувати результати його діяльності, ефективність використання персоналу та умови праці. На основі проведеного аналізу наявної системи мотивації праці було запропоновано вжити заходи, які приведуть до створення на підприємстві ефективного мотиваційного середовища. Проаналізовано можливість побудови системи мотивації персоналу на базі ключових показників ефективності КРІ (Key Performance Indicator). Запропоновано концепції КРІ, придатні до розроблення систем мотивації на їх основі, зокрема збалансована система показників (Balanced Scorecard), загальна модель ефективності (Total Performance Scorecard), концепція OVAR (Objectifs-Variables d'Action-Responsables). Визначено основні методологічні основи вивчення системи оцінки та мотивації персоналу будівельних підприємств: 1) процеси оцінювання та мотивації персоналу є ключовими елементами формування ефективної системи менеджменту персоналу; 2) побудова раціональної системи оцінювання та мотивації персоналу базується на законах та закономірностях трудової активності людей; 3) процеси оцінювання та мотивації персоналу є єдиною цілісною системою управління, що містить тісно взаємодоповнюючі та взаємозалежні елементи; 4) стратегічна спрямованість ефективної системи оцінювання та мотивації персоналу будівельних підприємств. Завдяки реалізації запропонованих заходів з удосконалення системи мотивації праці на підприємстві може бути досягнута мета будь-якого суб’єкта господарювання, а саме – покращення економічних та фінансових результатів господарської діяльності.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The article is devoted to the issue of labor motivation at enterprises participating in development construction projects. The purpose of this study is to analyze the labor motivation of personnel and develop directions for its improvement at the enterprise in modern economic conditions. For this, the essence and methods of personnel labor motivation and their impact on the main economic and financial indicators of the enterprise were considered. The task of this study was to identify the main directions for improving the system of labor motivation at the enterprise. According to this goal, the analysis of the labor indicators of the enterprise was carried out, which made it possible to more fully characterize the results of its activities, the effectiveness of the use of personnel and working conditions. Based on the analysis of the existing labor motivation system, it was proposed to take measures that would lead to the creation of an effective motivational environment at the enterprise. The possibility of building a personnel motivation system based on key performance indicators KPI is analyzed. The concepts of KPI, suitable for the development of motivation systems based on them, are proposed, in particular, the Balanced Scorecard, the Total Performance Scorecard, the OVAR concept (Objectifs-Variables d'Action-Responsables). The main methodological foundations for studying the system of assessment and motivation of personnel of construction enterprises have been determined: 1) processes of assessment and motivation of personnel are key elements of the formation of an effective personnel management system; 2) the construction of a rational system for assessing and motivating personnel is based on the laws and patterns of people's labor activity; 3) the processes of assessment and motivation of personnel is a single holistic management system containing closely complementary and interrelated elements; 4) the strategic focus of an effective assessment and motivation system for personnel of construction enterprises. Thanks to the implementation of the proposed measures to improve the labor motivation system at the enterprise, the goal of any enterprise can be achieved, namely, the improvement of economic and financial results of economic activity.

Література:

 1. Шевченко Л. С. Адаптація сучасних методів оцінювання діяльності персоналу до особливостей підприємств будівельної галузі в Україні / Л. С. Шевченко // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. – 2008. – № 85. – С. 132–141.
 2. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / За наук. ред. д-ра.екон.наук., проф. Л. В. Сорокіної. – К.: КНУБА, 2017.
 3. Малихіна О. М. Формування основних елементів системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств / БІЗНЕСІНФОРМ № 2’2014. – С. 391–396.
 4. Клочков А. К. КРІ и мотивация персонала: полный сборник практических инструментов // А. К. Клочков. – М. : Эксмо, 2010. – 160 с.
 5. Рижакова Г. М. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва [Текст] / Г. М. Рижакова, О. М. Малихіна, Ю. М. Ручинська, Г. С. Петренко // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 39. – С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 6. Рижакова Г. М. Управління підприємством : Засади та окремі функції в сучасних умовах : монографія / С. В. Федоренко, Л. О. Василенко, О. Г. Жукова, [ та ін.] / Київ. Нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. В. Г. Федоренко. – Київ, 2019. – С. 270 – 276.
 7. Рижакова Г. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики [Текст] / Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, К. М. Предун, Т. С. Лугіна, Т. С. Коваль // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 159 – 165.
 8. Chernyshev D. Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine [Текст] / D. Chernyshev, I. Ivakhnenko, G.Ryzhakova, K.Predun // International Journal of Engineering & Technology – UАЕ: Science Publishing Corporation, 2018- Vol 10, No 3.2: Special Issue 2 – рр. 584 – 586.
 9. Трач Р. В. Інформаційне моделювання та концепція інтегрованої реалізації будівельних проектів, як основа інноваційного розвитку будівельного підприємства / Р. В. Трач, Г. М. Рижакова, В. І. Крижановський // Управління розвитком складних систем. – 2017. – Вип. 31. – С. 173 – 178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 11. Marchuk Tetyana, Ryzhakov Dmytro, Ryzhakova Galyna. Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. 2017. – Vol. 14(4), pp. 12- 20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Поколенко В. О. Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств [Текст] / В. О. Поколенко, О. М. Малихіна, Ю. А. Чуприна, М. В. Горбач, Т. В. Волошина // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 32. – С. 146 – 152.
 13. Malykhina О., Ryzhakova G. Transformation of approaches and means of diagnosing risks of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions in Modern Science. – 2019. – Vol 2. – No. 29. рр. 5 – 14. DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Тугай О. А. Модернізовані інструменти девелоперського управління будівництвом / О. А. Тугай, В. О. Поколенко, Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, З. В. Лагутіна, С. П. Стеценко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин 2012. – Вип. 27. – ч.1 – С. 86–98.
 16. Лифшиц Е. А. Истоки трудовой мотивации: [Електронний ресурс] / Е. А. Лифшиц // Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление», Т.5, 2009. – С.4. – Режим доступу: www.rypravlenie.ru

References:

 1. Shevchenko, L.S. (2008). Adaptation of modern methods of personnel performance evaluation to the peculiarities of construction industry enterprises in Ukraine. Municipal services of cities: Scientific and technical collection, 85, 132 – 141.
 2. Econometric tools for managing the financial security of a construction company: [monograph]. (2017). For science. ed. Dr. econ. Science, Prof. LV Sorokina. Kyiv: KNUBA.
 3. Malikhina, O.M. (2014). Formation of the basic elements of system motivation of human capital of construction enterprises. BUSINESSINFORM, 2, 391 – 396.
 4. Klochkov, A.K. (2010). KPІ and staff motivation: a complete collection of practical tools. Jeksmo, Moscow, Russia.
 5. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 6. Ryzhakova, G. (2019). Enterprise management: Principles and individual functions in modern conditions: a monograph. Kyiv. Nat. University of Construction and Architecture; 270 – 276.
 7. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159 – 165.
 8. Chernyshev, D., Ivakhnenko, I., Ryzhakova, G., Predun, K. (2018). Implementation of principles of biospheric compatibility in the practice of ecological construction in Ukraine. International Journal of Engineering & Technology, UАЕ: Science Publishing Corporation, 10, 3.2, 2, 584 – 586.
 9. Trach, Roman, Rуzhakova, Galуna & Kryzhanovsky, Viktor. (2017). Information modeling and integrated management of the construction projects as the basis for innovative development of construction enterprise. Management of Development of Complex Systems, 31, 173 – 178.
 10. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.
 11. Marchuk, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro, Ryzhakova, Galyna. (2017). Identification of the basic elements of the innovationanalytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14(4), 12 – 20. DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 12. Pokolenko, Vadim, Malykhina, Oksana, Chuprina, Yuriy, Gorbach, Maxim & Voloshyna, Tatyana. (2017). Innovative technology of estimation of quality of management of building contracting enterprises. Management of Development of Complex Systems, 32, 146 – 152.
 13. Malykhina, О., Ryzhakova, G. (2019). Transformation of approaches and means of diagnosing risks
  of investment projects and government targeted programs. Innovative Solutions In Modern Science, 2, 29, 5 – 14.
  DOI: https://doi.org/10.26886/2414634X.2(29)2019.1.
 14. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy, (2019). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(4), 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.
 15. Tuhai, O., Pokolenko, V., Ryzhakova, H., Prykhodko, D., Lahutina, Z. & Stetsenko, S. (2012). Modernized tools of construction development management. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 27, 1, 86 – 98.
 16. Lifshits, E.A. (2009). The origins of labor motivation. Electronic scientific publication "Sustainable innovative development: design and management", 5, 4. Access mode: www.rypravlenie.ru.