Аннотації

Автор(и):
Куліков О.П.
Автор(и) (англ)
Kulikov Оleksandr
Дата публікації:

08.09.2020

Анотація (укр):

В статті викладено базові імперативи теорії і практики управління якістю на сучасних будівельних підприємствах за умов соціально-орієнтованої ринкової економіки. Дослідження спрямовано на докладне висвітлення основних положень сучасної концепції менеджменту якості; основ системного підходу до управління якістю і змісту ключових положень концепції Всеосяжного менеджменту якості (TQM). Розглянуто питання створення систем управління якістю на підприємствах: сутність і складові системи управління якістю, механізм застосування економіко-математичних методів в управлінні процесами забезпечення якості та управління витратами на якість. Висвітлено шляхи забезпечення ефективного функціонування системи управління якістю на підприємстві через розуміння ключових аспектів розвитку бізнесової організації на основі процесного підходу і забезпечення поведінкової складової. Доведено, що для результативного й ефективного функціонування організація має визначити численні взаємопов’язані види діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій використовують ресурси і якою можна управляти для того, щоб перетворювати входи на виходи, можна вважати процесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного. Під «процесним підходом» розуміється застосування в межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними. Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль зв’язків окремих процесів в межах системи процесів, а також їхніх сполучень і взаємодій. Обґрунтовано, що цей підхід застосовують у межах системи управління якістю, він підкреслює важливість: а) розуміння та виконання вимог; б) необхідності розглядати процеси з погляду створення додаткових цінностей; в) отримання результатів функціонування процесу та його ефективності; г) постійного поліпшення процесів на основі об’єктивних вимірювань. Зміст та ієрархія параметрів і розрахунково-аналітична основа створеної технології підпорядковані особливостям операційної системи будівельного підприємства, вимогам середовища будівельного проєкту та особливостям інвестиційного циклу. Покладена в основу технології економічна модель створює належні підстави для трансформації підсумків формалізованого оцінювання управлінського, виробничого, ресурсно-майнового і фінансового потенціалу будівельного підприємства в інтегровану оцінку якості менеджменту досліджуваного підприємства як стейкхолдера будівельного проєкту.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The article outlines the basic imperatives of the theory and practice of quality management in modern construction companies in a socially oriented market economy. The research is aimed at detailed coverage of the main provisions of the modern concept of quality management; the basics of a systematic approach to quality management and the content of the key provisions of the concept of Total Quality Management (TQM). The issue of creating quality management systems at enterprises is covered: the essence and components of quality management systems, the mechanism of application of economic and mathematical methods in the management of quality assurance processes and quality management costs. Ways to ensure the effective functioning of the quality management system in the enterprise through the understanding of key aspects of business organization development based on the process approach and ensuring the behavioral component. It has been proven that for an organization to function effectively and efficiently, it must identify and manage numerous interrelated activities. An activity that uses resources and can be managed to turn inputs into outputs can be considered a process. Often the output of one process is directly the input of the next. The "process approach" means the application within the organization of a system of processes together with their definition and interaction, as well as their management. The advantage of the process approach is that it provides continuous control of the connections of individual processes within the process system, as well as their connections and interactions. It is substantiated that this approach is applied within the quality management system, it emphasizes the importance of: a) understanding and compliance with the requirements; b) the need to consider processes in terms of creating additional values; c) obtaining the results of the functioning of the process and its efficiency; d) continuous improvement of processes based on objective measurements. The content and hierarchy of parameters and the calculation and analytical basis of the created technology are subject to the features of the operating system of the construction company, the requirements of the construction project environment and the features of the investment cycle. The underlying technology economic model creates appropriate grounds for the transformation of the results of formalized assessment of management, production, resource-property and financial potential of the construction company into an integrated assessment of the quality of management of the investigated enterprise as a stakeholder of the construction project.

Література:

 1. Бушуев С. Д. Креативные технологи управления проектами и программами / Бушуев С. Д., Бушуева Н. С.,
  Бабаев И.
  А., Яковенко В. Б., Гриша Е. В., Дзюба С. В., Войтенко А. С. : монография. – К. : Саммит-Книга, 2010. – 768 с.
 2. Оберемок И. И. Гомеостатический подход в проектном управлении // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №1. – С. 50 – 53.
 3. Шахов А. В. Моделирование движения организации в проектной среде / Шахов А. В., Шамов А. В. // Управління розвитком складних систем. – 2011. – №7. – С. 68 – 72.
 4. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х. Организация: поведение, структура, процессы : пер. с англ. – 8-е изд. – М. : ИНФРАМ, 2000. 662 с.
 5. Глудкин О.П. Всеобщее управление качеством : Учебник для вузов / О.П. Глудкин и др. ... Исикава К. Японские методы управления качеством. / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1988. – 215 с.
 6. Рижакова Г. М. Теоретичні основи розвитку моніторингових і діагностичних систем в управлінні підприємством / Г. М. Рижакова // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.  – 2013.№29/2. С. 31 – 43.
 7. Круглов М. Г. Менеджмент качества как он есть / М. Г. Круглов, Г. М. Шишков. – М. : Эксмо, 2006. – 544 с.
 8. Лапидус В. А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. – М. : ОАО «Новости», 2000. – 432 с.
 9. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Управление качеством : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Управление качеством». – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2007. – 400 с.
 10. Маслов Д. Европейский уровень качества // Консультант. – 2005. – № 3. – С. 2730.
 11. Огвоздин В. Ю. Управление качеством: Основы теории и практики : учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и сервис, 2007. – 288 с.
 12. Окрепилов В. В. Управление качеством : учебник для вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. – 639 с.
 13. Рамперсард Хьюберт К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения : пер. с англ. – М. : ЗАО «ОлимпБизнес», 2005. – 256 с.
 14. Розенталь О., Сурсяков В. TQM и проблема устойчивого развития // Стандарты и качество. – 2002. – № 8.
   – С. 79 – 82.
 15. Шокина Л. И. Оценка качества менеджмента компаний : учеб. пособие / под ред. проф. М. А. Федотовой. – М. : КНОРУС, 2007. – 344 с.
 16. Эванс, Джеймс Р. Управление качеством : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Менеджмент организации» : пер. с англ. / под ред. Э. М. Короткова; предисловие Э. М. Короткова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 671 с.

References:

 1. Bushuyev, S. D., Bushuyeva, N. S., Babayev, I. A., Yakovenko, V. B., Grisha, E. V., Dzyuba, S. V., Voytenko, A. S. (2010). Creative technologies of project and program management: monograph. Kyiv: Summit-Kniga, 768.
 2. Oberemok, I. I. (2014). Homeostatic approach in project management. Management of development of complex systems, 1, 50 53.
 3. Shakhov, A. V., Shamov, A. V. (2011). Modeling the movement of an organization in a project environment. Management of development of complex systems, 7, 68 72.
 4. Gibson, J. L., Ivantsevich, D. M., Donnelly, D. Kh. (2000). Organization: behavior, structure, processes: trans. from English – 8th ed. Moscow: INFRAM, 662.
 5. Gludkin, O. P. (1988). Universal control 6. Ishikawa K. Japanese methods of quality management: trans. from English Moscow: Economics, 215.
 6. Ryzhakova, G.M. (2013). Theoretical bases of development of monitoring and diagnostic systems in enterprise management. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 29/2, 31 43.
 7. Kruglov, M. G. Shishkov, G. M. (2006). Quality management as it is. Moscow: Eksmo, 544.
 8. Lapidus, V. A. (2000). Total quality (TQM) in Russian companies. Moscow: JSC "Novosti", 432.
 9. Mazur, I. I., Shapiro, V. D. (2007). Quality management: textbook. manual for stud. universities studying on specials. "Quality control". – 4th ed., Erased. Moscow: Omega-L, 400.
 10. Maslov, D. (2005). European level of quality. Consultant, 3, 27–30.
 11. Ogvozdin, V. Yu. (2007). Quality management: Fundamentals of theory and practice: textbook. allowance. 5th ed., Rev. and add. Moscow: Business and service, 288.
 12. Okrepilov, V. V. (1998). Quality management: textbook for universities. – 2nd ed., Add. and revised Moscow: JSC "Publishing house “Economics”, 639.
 13. Rampersard, Hubert K. (2005). Overall quality management: personal and organizational change: trans. from English Moscow: CJSC “OlimpBusiness”, 256.
 14. Rosenthal, O., Sursyakov, V. (2002). TQM and the problem of sustainable development. Standards and quality, 8, 79 82.
 15. Shokina, L.I. (2007). Assessment of the quality of company management: textbook. manual: ed. prof. M. A. Fedotova. Moscow: KNORUS, 344.
 16. Evans, James R., (2007). Quality Management: textbook. manual for stud. universities studying on specials. "Management of the organization": per. from English ed. E. M. Korotkova; foreword by E. M. Korotkov. Moscow:
  UNITY-DANA, 671.