Аннотації

Автор(и):
Петриченко А. І.
Автор(и) (англ)
Petrychenko Antonina
Дата публікації:

07.09.2020

Анотація (укр):

Розглянуто теоретико-методологічні засади економічної діагностики підприємства, визначено мету та види діагностики, наведено приклади методики діагностування стану будівельного підприємства в умовах фінансової кризи. Визначено види загроз, характерні саме для будівельних підприємств. Формування системи ефективних заходів протидії можливому негативному впливу і своєчасного реагування на них спрямоване на забезпечення максимальних можливостей реалізації економічних інтересів підприємств, а також забезпечення достатнього рівня їх економічної безпеки, зокрема стосовно зовнішніх загроз. Своєчасне реагування підприємств будівельної галузі на зміни зовнішнього середовища, протидія негативному впливу ззовні, розроблення дієвих інструментів мають враховувати широке коло факторів соціально-економічного розвитку країни, а також галузеву і регіональну специфіку, базуючись на певному достатньому рівні економічної безпеки. Розглянуто питання щодо розвитку вартісного інжинірингу як засобу впливу на ефективність будівельного виробництва.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The article considers the theoretical and methodological principles of economic diagnostics of the enterprise, defines the purpose and types of diagnostics, gives examples of methods for diagnosing the state of a construction enterprise in a financial crisis. In the article, the types of threats are specific to construction companies. The formation of a system of effective measures to counteract possible negative impacts and timely response to them is aimed at ensuring maximum opportunities for the economic interests of enterprises on the one hand, and ensuring a sufficient level of their economic security, in particular with regard to external threats. Timely response of construction companies to changes in the external environment, counteraction to negative external influences, development of effective tools should take into account a wide range of factors of socio-economic development, as well as sectoral and regional specifics, based on a sufficient level of economic security. Issues related to the development of cost engineering as a means of influencing the efficiency of construction production are considered.

Література:

 1. Джилад Б. Конкурентна розвідка. Як розпізнавати ризики та управляти ситуацією. Серія "Практичний менеджмент". К.: Акцент, 2010. 320 c.
 2. Рижакова Г. М. Управлінський аналіз і діагностика підприємницької діяльності. К.: Віпол, 2011. 196 c.
 3. Суздальцев О. М., Гайдаш К. О. Антикризове управління як один із напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства / Вісник Донецького університету економіки та права. – 2012. № 1. – С. 88 – 92.
 4. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: Навчальний посібник / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий. – К. : Кондор, 2007. – 164 с.
 5. Тяжкороб В. Оцінка поточної стратегії як важливий етап управління підприємством / Стратегія економічного розвитку України. Спецвипуск. – 2011. № 28. С. 8591.
 6. Гойко А. Ф., Гриценко О. С., Шевчук К. І. Сорокіна Л. В., Закорко П. П. та ін. Економіка проектування в будівництві: навч. посібн. – К.: КНУБА, 2015. – 236 с.
 7. Аккоф Р. Л. Планирование будущего корпораций. – М.: Прогресс, 1985.328 с.
 8. Квактун О. О., Лисенко Я. О. Сучасний стан світового ринку інжинірингових послуг. Економічний простір № 74, 2013. ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”.
 9. Термінологічний апарат інжинірингу. Електронний ресурс. http://gmi.nmu.org.ua/ ua/news/news_CAD/cadd25/.
 10. Галимова Р. Р. Стоимостной инжиниринг в строительстве. Електронный ресурс. s45_009(7).pdf.
 11. Сутність вартісного інжинірингу. Електронний ресурс: http://www.conf2013. pmi.ru/Presentation/Palagin_Co st.pdf

References:

 1. Jilad, B. (2010). Competitive development. How to develop the situation and manage the situation. Series "Practical Management". Kyiv: Accent, 320.
 2. Ryzhakova, G. M. (2011). Management analysis and diagnostics of business activity. Kyiv: Vipol, 196.
 3. Suzdaltsev, O. M., Gaidash, K. O. (2012). Anti-crisis management as one of the ways to increase the efficiency of the enterprise. Bulletin of Donetsk University of Economics and Law, 1, 88–92.
 4. Kolisnyk, M. K., Ilchuk, P. G., Vibley, P. I. (2007). Financial rehabilitation and crisis management of the enterprise: Textbook. Kyiv: Condor, 164.
 5. Tyazhkorob, V. (2011). Evaluation of the current strategy as an important stage of enterprise management. Strategy of economic development of Ukraine. Special issue, 28, 85–91.
 6. Goiko, A. F., Gritsenko, O. S., Shevchuk, K. I. Sorokina, L. V., Zakorko, P. P. and others. (2015). Economics of design in construction: textbook. manual Kyiv: KNUBA, 236.
 7. Akkoff, R. L. (1985). Planning for the future of corporations. Moscow: Progress, 328.
 8. Kvaktun, O. O., Lysenko, Ya. O. (2013). The current state of the world market of engineering services. Economic space, 74. Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture.
 9. Terminological apparatus of engineering. Electronic resource: http://gmi.nmu.org.ua/ ua/news/news_CAD/cadd25/.
 10. Galimova, R. R. Cost engineering in construction. Electronic resource: s45_009(7).pdf.
 11. The essence of cost engineering. Electronic resource: http://www.conf2013. pmi.ru/Presentation/Palagin_Co st.pdf