Аннотації

Автор(и):
Яремко З. М., Писаревська С. В., Фірман В. М
Автор(и) (англ)
Yaremko Zinoviy, Pysarevska Solomiya, Firman Volodymyr
Дата публікації:

03.09.2020

Анотація (укр):

Безпека пішоходів у сучасному великому населеному пункті залишається актуальною проблемою, вирішення якої вимагає нових підходів до управління сукупністю транспортних і пішохідних потоків. Складність такого управління полягає як у неоднозначності критеріїв, які обирають для забезпечення безпеки руху транспорту і пішоходів, так і у наявності багатьох обмежень, які супроводжують функціювання інфраструктури великого населеного пункту. Обґрунтовано використання системного ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою на пішохідних переходах у великих населених пунктах. Принциповою відмінністю запропонованого ризик-орієнтованого підходу до управління безпекою на пішохідних переходах є визначення дорожньо-транспортної події як сукупності послідовних, паралельних (одночасних) чи послідовно-паралельних небезпечних подій, які розвиваються у часі та просторі і за певних обставин можуть спричинити небажані наслідки. Запропоновано структурно-логічні моделі дорожньо-транспортних подій на трьох типах пішохідних переходів: регульований, позначений і непозначений. Складність цих моделей зростає від непозначеного до регульованого переходу. На основі цих моделей оцінені ймовірності виникнення дорожньо-транспортних пригод на розглянутих пішохідних переходах. Характерною особливістю розглянутих моделей є наявність чинників, пов’язаних із психофізіологічним станом та рівнем відповідальності учасників руху. Засвідчено, що одним із ефективних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам є усунення людського чинника із причин їхнього виникнення шляхом формування відповідальності як у пішоходів, так і у водіїв за власні дії під час пересування. У двох учасників дорожнього руху – пішоходів та водіїв – виявлено різнонаправлені тенденції у змінах рівнів їхньої відповідальності під час переміщення по пішохідним переходам різних видів: регульованими, позначеними та непозначеними. Очевидно, що такі різнонаправлені тенденції не сприяють підвищенню рівня безпеки руху транспорту та пішоходів і підтверджують необхідність подальшого комплексного вивчення цього питання й обґрунтування відповідних заходів.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Pedestrian safety in today's big cities remains an actual problem and it requires new approaches to the management of all traffic and pedestrian flows The complexity of such management lies in the ambiguity of the criteria chosen to ensure the safety of traffic and pedestrians, and in the presence of many restrictions that accompany the functioning of the infrastructure of big city. The substantiation of systematic risk-based approach use to the management of safety at pedestrian crossings in big cities has been presented in the article. The fundamental difference of proposed risk-based approach to the management of safety at pedestrian crossings is the definition of road traffic accident as a set of consecutive, parallel (simultaneous) or sequentially parallel dangerous events that develop in time and space and under certain circumstances can cause undesirable consequences. The structural and logical models of road traffic accident at three types of pedestrian crossings (regulated, marked and unmarked) have been developed using methods of general theory of random processes management, graphs theory, imitation modeling and Boolean algebra. The proposed structural and logical models allowed estimation of the probability of road traffic accident at each considered pedestrian crossings. Complexity of these models increases from unmarked to regulated crossings. Based on these models, the probabilities of road accidents at the considered pedestrian crossings were estimated. A characteristic feature of all considered models is the presence of factors that are related to the psychophysiological state and level of responsibility of road users. It has been showed that one of the effective measures towards prevention of road traffic accidents is elimination of human factor as one of the reasons of their occurrence by forming the responsibility of both pedestrians and drivers for their own actions while moving. It has been observed multidirectional tendency in the change of level of responsibility in two participants of road traffic – pedestrians and drivers- when moving on pedestrian crossings of different types: regulated, marked and unmarked. Obviously, such multidirectional tendencies do not contribute to improving the level of safety of road traffic and pedestrians and confirm the need for further comprehensive study of this issue and substantiation of appropriate measures.

Література:

 1. Полежаєв А. М. Особливості системи «Безпека життєдіяльності людини» як об’єкта управління /
  А. М. Полежаєв, С. О. Ковжога, Є. В. Карманний, О. Д. Манько // Системи обробки інформації. – 2012. – Вип. 3(101),
  т. 2. – С. 245 – 247.
 2. Бушуєв С. Д. Концепція онтологій у моделюванні системи управління міською логістичною інфраструктурою [Текст] / С. Д. Бушуєв, О. І. Чуб // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 40. – С. 17 – 23; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11968938
 3.  Бушуєв С. Д. Зміна парадигм в управлінні інфрастуктурними проектами і програмами [Текст] / С. Д. Бушуєв,
  Д. А. Бушуєв, Б. Ю. Козир  // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 36. – С. 6 – 12; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783149
 4. Азарова И. Б. Управление качеством городской среды в проектах развития городских территорий [Текст] /
  И. Б. Азарова // Управление развитием сложных систем. – 2018. – № 35. – С. 13 – 20.
 5. Степанов А.В. Мировые тенденции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов /
  А. В. Степанов, А. В. Рябушенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2013. – № 61 - 62. – С. 95 – 101.
 6. Єрмак О. М. Дослідження взаємодії транспортних та пішоходних потоків / О. М. Єрмак // Комунальне господарство міст. – 2013. – № 110. – С. 249 – 253.
 7. Калитин Д. В. Проблема моделирования транспортных потоков на пешеходных переходах / Д. В. Калитин,
  А. А. Морозов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – Т. 6, № 12. – С. 592 – 596.
 8. Соколова Н. О. Формалізація характеристик взаємодії транспортних засобів та пішоходів у конфліктних областях на площі перехрестя / Н.О. Соколова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. –
  Т. 3, № 3. – С. 17– 23.
 9. Мироненко С. В. Моделювання транспортного руху на основі пропускної здатності вулично-дорожньої мережі / С. В. Мироненко, А. С. Венгер, С. В. Атмажов // Вісник Харківського нац. автомобільно-дорожнього ун-ту. – 2017. – № 76. – С. 40 – 45.
 10. Боровский А. Е. Внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках национальных программ повышения безопасности дорожного движения / А. Е. Боровский, И. А. Новиков, А. Г. Шевцова // Вестник Харьковского нац. автомобильно-дорожного ун-та. – 2013. – № 61-62. – С. 279 – 283.
 11. Внукова Н. В. Основні засади використання критеріїв ризику до оцінювання безпеки функціонування АДС /
  Н. В. Внукова // Вісник Харківського нац. автомобільно-дорожнього ун-ту. – 2015. – № 71. – С. 138 – 145.
 12. Леонтьева Л. В. Национальное законодательство в отношении государственно-управленческих механизмов обеспечения безопасности дорожного движения / Л. В. Леонтьева, И. Ю. Гончарова, О. А. Ильченко // Вестник Харьковского нац. автомобильно-дорожного ун-та. – 2013. – № 61 – 62. – С. 91 – 94.
 13. Овчинников С. С. Щодо визначення ймовірності виникнення ДТП на вулично-дорожній мережі з врахуванням людського фактору / С. С. Овчинников, О. І. Єрмак, А. І. Сумець // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2011. – № 1. – С. 50 – 54.
 14. Гредасова О. Ю. Алгоритм оценки безопасности движения с учетом функционального состояния водителя /
  О. Ю. Гредасова, А. Г. Батракова // Вестник Харьковского нац. автомобильно-дорожного ун-та. – 2016. – № 75. – С. 33 – 38.
 15. Крупко М. О. Правосвідомість водіїв та пішоходів як головний чинник дисципліни на шляхах України / М. О. Крупко // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 292 – 297.
 16. Яремко З. М. Безпека на дорогах – наша спільна відповідальність / З. М. Яремко, І. Р. Муць // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 1. – С.25 – 27.
 17. Степанов О. В. Безпека автомобільного транспорту в транспортній галузі / О. В. Степанов // Вісник Харківського нац. автомобільно-дорожнього ун-ту. – 2015. – № 70. – С. 137 – 141.
 18. Гайда А. Ю. Классификация проектов на основе неполно-избыточных данных  / А. Ю. Гайда,  В. К. Кошкин // Управление развитием сложных систем. – 2015. – № 24. – С. 30 – 35.
 19. Зачко О. Б. Методологічний базис безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем / О. Б. Зачко // Управління розвитком складних систем. – 2015. –  № 23. –  С.  51 – 55.
 20. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності / З. М. Яремко. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 301 с.
 21. Бєгун В. В. Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу : дис… доктора техн. наук : 05.13.06 / Бєгун Василь Васильович. – Київ : Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, 2020. – 533 с.

References:

 1. Polezhaev, A. M., Kovzhoha, S. O., Karmannyj, E. V., Manko, O. D. (2012). Features of the system "Safety of human life" as an object of management. Information processing system, 3(101), 2, 245–247. [In Ukrainian].
 2. Bushuyev, S. D., Chub, O. I. (2019). Ontology concept in modeling a control system urban logistics infrastructure. Management of Development of Complex Systems, 40, 17–23; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11968938 [In Ukrainian].
 3. Bushuyev, S. D., Bushuyev, D. A., Kozyr, B. Yu. (2019). Paradigm shift in the management of infrastructure projects and programs. Management of Development of Complex Systems, 37, 6–12; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.9783149 [In Ukrainian].
 4. Azarova, I. B. (2018). Quality management of the city environment in city territorial development projects. Management of Development of Complex Systems, 35, 13–20. [In Russian].
 5. Stepanov, A. V., Ryabushenko, A. V. (2013). World tendencies in the field of providing of road traffic safety for pedestrians. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 61-62, 95 101. [In Russian].
 6. Yermak, O. M. (2013). Study of the interaction of traffic and pedestrian flows. Municipal economy of cities, 110, 249–253. [In Ukrainian].
 7. Kalitin, D. V., Morozov, A. A. (2011). The problem of modeling traffic flows at pedestrian crossings. Mining informational and analytical bulletin, 6 (12), 592 596. [In Russian].
 8. Sokolova, N. O. (2014). Formalization of characteristics of interaction of vehicles and pedestrians in conflict areas in the crossroad territory. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(3), 17–23. [In Ukrainian].
 9. Myronenko, S. V., Venger, A. S., Atmazhov, S. V. (2017). Traffic modeling based on road capacity of the road network. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 76, 40 45. [In Ukrainian].
 10. Borovskoy, A., Novikov, I., Shevtsova, A. (2013). Introduction of intelligent transport systems in the framework of national programs of road safety improvement. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 61-62,
  279
  283. [In Russian].
 11. Vnukova, N. V. (2015). The main principles of using risk criteria for evaluation of RAE system safe functioning. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 71, 138–145. [In Ukrainian].
 12. Leontieva, L., Goncharova, I., Ilchenko, A. (2013). National legislation, in respect of public management mechanisms for ensuring road traffic safety. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 61-62, 91–94. [In Ukrainian].
 13. Ovchinnikov, S. S., Yermak, O. M., Sumets, A. I. (2011). Regarding the determination of the probability of an accident on the road network, taking into account the human factor. Bulletin of the Donetsk Academy of Automobile Transport, 1, 50–54. [In Ukrainian].
 14. Gredasova, О. Yu., Batrakova, А. H. (2016). Algorithm for estimating road traffic safety taking into account the driver’s functional state. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 75, 33 38. [In Ukrainian].
 15. Krupko, M.O. (2011). Legal awareness of drivers and pedestrians as the main factor of discipline on the roads of Ukraine. State and law, 53, 292 297. [In Ukrainian].
 16. Yaremko, Z. M. (2012). Road safety - our joint responsibility. Life Safety, 1, 25–27. [In Ukrainian].
 17. Stepanov, O. V. (2015). Automobile transport safety in the transport sector. Bulletin of Kharkiv national automobile and highway university, 70, 137 141. [In Ukrainian].
 18. Gaida, A. Yu., Koshkin, V. K. (2015). Project classification based on noncomplete – overbandant data. Management of Development of Complex Systems, 24, 30 35. [In Ukrainian].
 19. Zachko, O. B. (2015). Methodological basis of safety-oriented project management of complex systems. Management of Development of Complex Systems, 23, 51 55. [In Ukrainian].
 20. Yaremko, Z. M. (2005). Life Safety. Lviv: Publishing center of Ivan Franko National University of Lviv. [In Ukrainian].
 21. Begun, V. V. (2020). Methodological basis of information technology of safety management based on risk-oriented approach. Doctor’s thesis. Kyiv: Institute of Mathematical Machines and Systems Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine. [In Ukrainian].