Аннотації

Автор(и):
Хрутьба В. О., Нікітченко Ю. С., Лисак Р. С.
Автор(и) (англ)
Khrutba Viktoriia, Nikitchenko Yuliia, Lysak Roksolana
Дата публікації:

03.11.2020

Анотація (укр):

Для вирішення питань безпеки застосовують проєктний підхід. Реалізація проєктів безпеки ефективна за участі великої кількості стейкхолдерів. До складу зацікавлених сторін входять представники держави, бізнесу і громади. Формування спільних цінностей, які орієнтовані на безпеку, для усіх груп стейкхолдерів допоможе ефективно реалізовувати проєкти безпеки. Для цього необхідно створити відповідний ментальний простір. Здобуття необхідних знань, умінь і навичок відбувається в процесі навчання і професійної діяльності. І чим раніше сформувати ментальний простір, тим більш готовими стейкхолдери будуть до реалізації проєктів безпеки. З цією метою було вирішено провести опитування студентів і визначити розуміння ними важливості питань безпеки та їх готовність до участі в проєктах безпеки. Більшість опитаних вважає важливим здобуття вищої освіти за спеціальністю та кар’єрний розвиток, водночас прагнуть підвищувати рівень своєї освіти. Респонденти розуміють важливість питання безпеки і готові підвищувати її рівень. Відповідаючи на питання про важливість різних видів безпеки, всі обирають безпеку життя. Респонденти також розуміють важливість фінансової та інформаційної безпеки. Студенти старших курсів звертають багато уваги на безпеку праці. Щодо екологічної безпеки, то на думку опитаних вона залишається актуальною завжди. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що є підґрунтя для формування ментального простору проєктів безпеки. Він сприятиме швидкій та ефективній реалізації проєктів та досягненню поставленої мети. Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що є підґрунтя для формування ментального простору як передумови реалізації проєктів безпеки. Однак для успішного досягнення визначених результатів проєктів безпеки необхідно створити сприятливе ментальне середовище, яке допоможе формуванню у всіх стейкхолдерів спільних безпекоорієнтованих цінностей.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

A project approach is used to solve security issues. Realization of security projects is efficient in case of plenty stakeholders participating. Stakeholders may represent representatives of government, business and society. Formation of common values focused on security for all stakeholder groups will provide an efficient implementation of security projects. It demands to create an appropriate mental environment. Acquisition of necessary knowledge, skills and abilities takes place in the process of learning and professional activity. And as early as possible the mental environment is formed, then a readiness of stakeholders on implementation of security projects will be higher. With this aim there was conducted a survey among students to determine their understanding of security issues importance and their willingness to participate in security projects. Most respondents have considered that pursuit of higher education in appropriate major and development of career are highly important issues as well as students endeavor to increase own education level. Respondents have understanding the importance of security issue and they are ready to increase its level. When asked about the importance of different types of security, everyone has chosen the safety of life. Respondents have also demonstrated an understanding of financial and information security importance. Students of last years training have focused their attention to occupational safety. Regarding an environmental safety, according to respondents, it always remains relevant. Conducted analysis allowed to conclude that there is a basis for mental environment formation in security projects. It contributes to rapid and efficient implementation of projects and achievement of targeted goal. Considering the above-mentioned there can be a conclusion that the basis of mental environment formation is a precondition for implementation of security projects. However, in order to successfully achieve certain results in security projects, it is necessary to create a favorable mental environment that will help to create the common security-focused values for all stakeholders.

Література:

 1. Зюзюн В. І. Методи та моделі управління екологічними ризиками в проєктах розвитку транспорту: дис. канд. техн. наук: 05.13.22. Національний транспортний університет, Київ. 2017. 202 с. URL: http://diser.ntu.edu.ua/Ziuziun_dis.pdf
 2. Вороненко Т. І. Проєктна діяльність учнів екологічного спрямування – шлях інтеграції освіти. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. праць Всеукраїнського круглого столу, 12 березня 2018 р., Полтава [головн. ред. В.Р. Ільченко]. Вип. 10. Полтава : ПОІППО, 2018. 284 с. С. 142–151.
 3. Попова І. Екологічна свідомість та культура: проблеми формування у трансформаційному суспільстві. Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. 2014. Вип. 34. С. 43–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_34_9.
 4. Шумілова А. В. Формування екологічної свідомості школярів екологоосвітніми заходами НПП "Слобожанський". Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. 2015. Вип. 13. С. 104–111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2015_13_18.
 5. Хрутьба В. О. Рутковська І. А., Горідько Н. М. Оцінка рівня екологічних знань учасників міжнародного освітнього проєкту. Управління проєктами, системний аналіз і логістика. Київ: НТУ. 2016. Вип. 17. С. 124–131.
 6. Mateichyk V., Khrutba V., Horid’ko N. Statistical analysis of monitoring results of prerequisites for EcoBRU project implementation. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv: National Transport University, 2015. Issue 1 (31).
 7. Запорожець О. І., Гогунський В. Д. Завдання наукових досліджень з охорони праці. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. Одеса. 2013. Вип. 4 (5). С. 19–23.
 8. Москалюк А. Ю., Чернега Ю. С., Гогунский В. Д. Системный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проєктно-ориентированного менеджмента. Электротехнические и компьютерные системы. 2016. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=2159540581240695590&btnI=1&hl=uk.
 9. Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору проєктного менеджера / команди проєкту. Управління розвитком складних систем. Київ, 2015. Вип. 24. С. 23–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2015_24_6.
 10. Веренич О. В. Формалізована модель ментального простору зацікавлених сторін. Управління розвитком складних систем. Київ, 2016. №26. С. 58 – 66. URL: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/bitstream/handle/987654321/5117/8.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 11. Бурак Н. Є., Рак Ю. П. Модель проєктно-інформаційного середовища покращення підготовки рятувальника в ментальному просторі ІТ-технологій. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Львів, 2014. № 10. С. 24–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2014_10_5.

References:

 1. Zyuzyun, V. I. (2017). Methods and models of environmental risk management in transport development projects: PhD thesis: 05.13.22, 202. URL: http://diser.ntu.edu.ua/Ziuziun_dis.pdf. [in Ukrainian].
 2. Voronenko, T. I. (2018). Project activity of students of ecological direction - the way of integration of education. Technology of education transformation, 10, 284, 142–151. [in Ukrainian].
 3. Popova, I. (2014). Ecological consciousness and culture: problems of formation in a transformational society, 34, 43–48, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_34_9. [in Ukrainian]
 4. Shumilova, A. V. (2015). Formation of ecological consciousness of schoolchildren by ecological educational activities of NPP «Slobozhansky» Series: Ecology, 13, 104-111. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2015_13_18. [in Ukrainian].
 5. Khrutba, V. O., Rutkovskaya, I. A. & Goridko, N. M. (2016). Assessment of the level of ecological knowledge of the participants of the international educational project. Project management, system analisys and logistic, 17, 124–131. [in Ukrainian].
 6. Mateichyk, V., Khrutba, V. & Horid’ko, N. (2015). Statistical analysis of monitoring results of prerequisites for EcoBRU project implementation. Visnyk National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection,
  1 (31).
 7. Zaporozhets, O. I. & Gogunsky, V. D. (2013). Tasks of scientific research on labor. Informative technologies in education, science anfd production, 4 (5), 19–23.
 8. Moskalyuk, A. Yu., Chernega, Yu. S. & Gogunsky, V. D. (2016). System approach to the analysis of the level of labor protection in the tasks of project-oriented management, URL: https://scholar.google.com/ua/scholar?oi=bibs&cluster=2159540581240695590&btnI=1&hl=en. [in Russian]
 9. Verenych, O. V. (2015). Formalized model of mental space of the project manager / project team, 24, 23–29, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2015_24_6. [in Ukrainian].
 10. Verenich, O. V. (2016). Formalized model of mental space of interested parties, 26, 58–66. URL: http://repositary.knuba.edu.ua:8080/bitstream/handle/987654321/5117/8.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [in Ukrainian].
 11. Burak, N. E. & Rak, Y. P. (2014). Model of design and information environment to improve the training of rescuers in the mental space of IT technologies. Bulletin of Lviv State University of Life Safety, 10, pp. 24–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldubzh_2014_10_5. [in Ukrainian].