Аннотації

Автор(и):
Костюк М. А.
Автор(и) (англ)
Kostiuk Mykhailo
Дата публікації:

05.11.2020

Анотація (укр):

Розглянуто основні підходи до покращення персоналізації освіти в закладах вищої освіти з використанням адаптивних навчальних систем, які базуються на інформаційних технологіях. Підкреслено переваги та ефективність адаптивної системи навчання з використанням сучасних інформаційних технологій. Розроблено загальну схему побудови адаптивного мобільного навчального середовища засобами Інтернет-технології, яка має певну функціональну структуру – набір функціональних алгоритмів, які забезпечують взаємодію користувачів із системою завдяки варіантам використання і ролей в системі та внутрішньої логіки опрацювання даних. Враховуючи функціональні вимоги до створення адаптивного мобільного навчального середовища, виокремлено чотири основних типи користувачів (ролей) системи та проаналізовано прецеденти користування системою. Запропоновано систему розподілення користувачів, яка побудована за принципом ієрархічної структури. Відзначено, що для забезпечення найбільшої швидкості комунікації при синхронних HTTP запитах між сервісами необхідно використовувати протокол зв’язку GRPC. Звернуто увагу при проєктуванні серверної частини адаптивного мобільного навчального середовища на правильне розгортання сервісів, при якому кожен запит заради забезпечення безпеки даних системи перевірятиме права доступу через сервіс аутентифікації та авторизації. Охарактеризовано адміністративну частину адаптивного мобільного навчального середовища, сервіс якої має бути максимально захищеним від зовнішніх атак. Окреслено особливу значущість серверів, що розгортають на собі сховища даних. Сховище даних серверної частини мобільного навчального середовища складається з реляційних баз на основі MS SQL Server, а також з документарної бази на основі MongoDB. З урахуванням можливостей середовища хостингу, побудовано узагальнену схему розгортання бекенд-сервісів адаптивного мобільного середовища. Оскільки проектування внутрішньої структури системи зазвичай відбувається на основі відносно відомих і прописаних алгоритмів, відзначено, що схема інфраструктури бекенду побудована на основні трьох алгоритмів, а саме: алгоритму аутентифікації та авторизації; алгоритмів взаємодії з файловою системою (збереження й отримання медійних даних); алгоритмів завантаження й аналізу виконаних завдань.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The articles consider the main approaches for improving the personalization of education in higher education institutions using adaptive educational systems based on information technology. The advantages and efficiency of the adaptive educational system with the use of modern information technologies are emphasized. The general scheme of construction of adaptive mobile educational environment by means of Internet technologies is developed, which has a certain functional structure - a set of functional algorithms that provide user interaction with the system that determines the use and role in the system and internal logic of data blocks. Listening to the functional requirements for creating an adaptive mobile educational environment, 4 main types of users (roles) of systems are identified and previous members of the system are analyzed. The system of distribution of users which is constructed on the principle of hierarchical structure is offered. It is likely that the GRPC communication protocol is required to ensure the highest communication speed for synchronous HTTP requests between servers. Pay attention to the development of server parts of the adaptive mobile educational environment on the correct deployment of services, with each request by ensuring the security of data access control system through service authentication and authorization. The administrative part of the adaptive mobile educational environment is described, the service of which should be as much as possible protected from external attacks. Of particular importance is the servers that deploy the most similar data. Find more data from the server part of the mobile educational environment for creating relational databases based on MS SQL Server, as well as a documentary database based on MongoDB. Considering the capabilities of the hosting environment, a generalized scheme of deployment of backend services of adaptive mobile environment is built. As a result of designing the internal structure of systems, there are basics of relatively known and prescribed algorithms, which indicate that the infrastructure scheme is based on three main algorithms, namely: the algorithm of authentication and authorization; algorithms for interaction with the file system (storage and retrieval of medical data); algorithms for downloading and analyzing completed tasks.

Література:

 1. Адаптивное обучение взрослых: дидактический и методический аспекты / под ред. Т. В. Корнер. — Санкт-Петербург. ИОВ РАО, 2003. -120 с.
 2. Власова Е. З. Адаптивные технологии обучения : монография - Санкт-Петербург: ЛГОУ, 1999. -126 с.
 3. Волканова В. Сучасні технології навчання. Історія та правознавство. 2008. № 28 : Вкладка. С. 1-8.
 4. Ловцов Д. Адаптивная система индивидуализации обучения. Педагогика. 2001. № 6. С. 24-28.
 5. Мірошкіна Н. Адаптивна школа й можливості мережевого планування. Біологія і хімія в школі. 2005. № 5. С. 13-15.
 6. Мухіна, Олена. Освітній процес у школі І ступеня за технологією адаптуючого навчання. Початкова освіта. 2008. № 45. С. 10-11.
 7. Прудка О.В. Адаптивні та інтелектуальні системи для дистанційного навчання. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 10. С. 184 -189.
 8. Ціник О. Адаптивно-розвивальне навчання на уроках. Вивчаємо Українську мову та літературу. 2007. № 7. С. 8-12.
 9. Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою : монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 300 с.
 10. Georgiev T. Transitioning from e-Learning to m-Learning: Present issues and future challenges. Proceedings of the Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artifical Intelligence, Networking, and Parallel/ Distributed Computing (SNPD ‘06). – 19-20 June 2006. Las Vegas, 2006. P. 349-353.
 11. Sharples M. A Theory of Learning for the Mobile Age / Sharples, M., Taylor, J., Vavoula, G. The Sage Handbook of E-learning Research / R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). London : Sage, 2007. P. 21-47.
 12. Traxler J. Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning: The moving finger writes and having writ… [Electronic resource] / John Traxler. The International Review of Research in Open and Distance Learning. – 2007. – June, Volume 8, Number 2. – Mode of access : http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346.
 13. Abernathy D. Get Ready for M-Learning. 2001. February. P. 20-21.
 14. Стрюк М. І. Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 49. № 5. С. 37–70. http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1263/955. – DOI : 10.33407/itlt.v49i5.1263.
 15. Костюк М. А. Сучасні тенденції інформатизації освітнього процесу Science and Education a New Dimension / М. А. Костюк, О. В. Криворучко. – Budapest: www.seanewdim.com, 2018. – (Natural and Technical Sciences). – С. 29–32.

References:

 1. Adaptive adult learning: didactic and methodological aspects. (2003). Edited by T.V. Korner. St. Petersburg : IOV RAO, 120.
 2. Vlasova, E.Z. (1999). Adaptive educational technologies: Monograph. St. Petersburg : LGOU, 126.
 3. Volkanova, V. (2008). Modern educational technologies. History and Law, 28, 1-8.
 4. Lovtsov, D. (2001). Adaptive system of individualization of training. Pedagogy, 6, 24-28.
 5. Miroshkina, N. (2005). Adaptive school and opportunities for network planning. Biology and chemistry in school, 5, 13–15. 
 6. Mukhina, Elena. (2008). Educational process in the school of the first degree on the technology of adaptive learning. Primary education, 45, 10–11.
 7. Prudka, O.V. (2006). Adaptive and intelligent systems for distance learning. Actual problems of economy, 10, 184–189.
 8. Tsinyk, O. (2007). Adaptive and developmental learning in the classroom. We study the Ukrainian language and literature, 7, 8–12.
 9. Spirin ,O.M. (2007). Theoretical and methodical principles of professional training of future teachers of informatics in the credit-modular system. Zhytomyr: ZhSU Publishing House. I. Franko, 300.
 10. Georgiev, T., Georgieva, E., & Trajovski, G. (2006). Transitioning from e-Learning to m-Learning : Present issues and future challenges.Proceedings of the Seventh ACIS International Conference on Software Engineering, Artifical Intelligence, Networking, and Parallel/ Distributed Computing (SNPD ‘06). 19-20 June 2006. Las Vegas, pp.349–353.
 11. Sharples, M., Taylor, J., Vavoula, G. (2007). A Theory of Learning for the Mobile Age. The Sage Handbook of E-learning Research. R. Andrews & C. Haythornthwaite (eds.). London : Sage, 21–47.
 12. Traxler, J. (2007). Defining, Discussing, and Evaluating Mobile Learning: The moving finger writes and having writ. Procc. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 8, 2. Mode of access : http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346.
 13. Abernathy, D. (2001). Get Ready for M-Learning. Training & Development, 20-21.
 14. Stryuk, M.I., Semerikov, S.O., Stryuk, A.M. (2015). Mobility: system approach. Information technologies and teaching aids, 49, 5, 37–70. Mode of access: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1263/955. – DOI: 10.33407/itlt.v49i5.1263.
 15. Kostyuk, M.A., Kryvoruchko, O.V. (2018). Modern trends in the informatization of the educational process. Science and Education a New Dimension Budapest: www.seanewdim.com, 29–32.