Аннотації

Автор(и):
Бінд В. Є., Гижко А. П., Болебрух О. С., Петруха Н. М., Ваколюк А. С., Малашкін М. А.
Автор(и) (англ)
Bind Vyacheslav, Gizhko Andriy, Bolebrukh Oleg, Petrukha Nina, Vakolyuk Anatoliy , Malashkin Maksym
Дата публікації:

16.10.2020

Анотація (укр):

В статті доведено, що вартісний інжиніринг ( Value engineering ) – це комплекс методів і засобів управління вартістю інвестиційного проєкту на всіх етапах його життєвого циклу, що визначає економічні відносини серед його учасників. Визначено, що вартісний інжиніринг включає в себе: формування бюджету проєкту (бюджетне планування проєкту, оцінку ефективності капітальних вкладень, інвестиційну оцінку); кошторисне ціноутворення; експертизу (перевірку достовірності визначення) кошторисної вартості будівництва; формування вартості будівництва; вартісний контроль процесу реалізації проєкту; аналіз фактичних витрат (вартості будівництва). Вартісний інжиніринг інвестиційно-будівельних проєктів тісно пов'язаний з поняттями: управління ризиками проєкту, комплексне управління вартістю проєктів (TCM – total cost management). Застосування вартісного інжинірингу дає змогу завершити проєкт в рамках запланованих термінів і бюджету при повному задоволенні визначених раніше очікувань Замовника, тобто при повному досягненні всіх заздалегідь визначених результатів. Завдяки значному досвіду і високій кваліфікації в реалізації проєктів у форматі EPC (Еngineering, Procurement, Construction – контракт повного обсягу робіт «під ключ»), фахівці можуть домогтися зниження інвестиційних та операційних витрат інвестора на 10 – 15%. При комплексному управлінні проєктом можуть використовуватися всі методики й інструменти вартісного інжинірингу, такі як технологічний аудит, ціновий аудит, методика освоєного обсягу, прикладне застосування яких наведено із застосуванням економіко-математичного моделювання.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The article proves that value engineering (Value engineering) is a set of methods and tools for managing the value of an investment project at all stages of its life cycle, determines the economic relations among the participants. It is determined that cost engineering includes: formation of the project budget (budget planning of the project, assessment of the efficiency of capital investments, investment assessment) estimated pricing; examination (verification of the accuracy of the determination) of the estimated cost of construction; formation of construction cost; cost control of the project implementation process analysis of actual costs (construction costs). Cost engineering of investment and construction projects is closely related to the concepts: project risk management, integrated project cost management (TCM – total cost management). The use of cost engineering allows to complete the project within the planned time and budget with full satisfaction of previously defined expectations of the Customer, ie with full achievement of all predetermined results. Thanks to considerable experience and high qualification, in realization of projects in the EPC format (Engineering, Procurement, Construction – the contract of full volume of works "turnkey"), experts can achieve reduction of investment and operational costs of the investor by 10-15%. In integrated project management, all methods and tools of cost engineering can be used, such as technological audit, price audit, the method of mastered volume, the application of which are given with the use of economic and mathematical modeling.

Література:

 1. Волков Д. П. Місце і роль операційної діяльності в системі підприємництва. Вісник ЖДТУ. 2010. № 3 (53).
  С. 235–238.
 2. Кузнецова І. О. Інжиніринг в процесі управління діяльністю підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 1. С. 216–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_1_35
 3. Davenport, T. H. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, Summer. P. 11–27.
 4. Hammer, M. and Champi, D. (1997). Reinzhiniring korporatsii. Manifest revolyutsii v biznese [Reengineering Corporation. Manifesto of the revolution in business], Saint Petersburg, Russia, 322 p.
 5. Porter, M. and Millar, V. (1985). How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, no. 85, pp. 149–160.
 6. Deming, W. E. (1982). Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 373 p.
 7. Griffiths, A. (2012). 101 Secrets to Building a Winning Business. Allen & Unwin Australia, 230 p.
 8. Amit, R. and Zott, C. (2001). Value Creation in e-Business. Strategic Management Journal, (22) 6 – 7. Р. 493–520.
 9. Teece, D.J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43, pp. 191.
 10. Seddon, P.B. (2004). The Case for Viewing Business Models as Abstraction of Strategy. Communications of the Association for Information Systems, no. 13, pp. 427–442.
 11. Chesbrough, H. (2010), Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning, no.43, pp. 354–363.
 12. H. James Harrington. Business Process Improvement Workbook: Documentation, Analysis, Design, and Management of Business/ McGraw-Hill (1997) 341 p.
 13. Будівельна інженерія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1 %96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F.
 14. European Center for Peace and Development (ECPD) https://www.ecpd.org.rs/
 15. Закон України «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20.05.1999 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/687-14.
 16. Податковий кодекс України № 2755-VIвід 02.12.2010 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 17. Бодій Б. Інжинірингові послуги: нові можливості/Будівельна Бухгалтерія 04.2011. № 8 https://i.factor.ua/ukr/journals/sbuh/2011/april/issue-8/article-98798.html.
 18. Наказ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» від 27.01.2009 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0226-09.
 19. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/222-19.
 20. Класифікація видів економічної діяльності. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
 21. Цюцюра М. І. Мединська Т. М., Шовківська В. В. Системний підхід до оцінки рівня якості і ефективності бізнес-процесів. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 40. С. 87 – 93; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11969019.

References:

 1. Volkov, D. P. (2010). The place and role of operating activities in the business system. Bulletin ZhDTU, 3 (53), 235–238.
 2. Kuznetsova, I. O. (2014). Engineering in the management of the enterprise. Bulletin of socio-economic research, 1, 216–223. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_1_35.
 3. Davenport, T.H. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology and Business Process Redesign. Sloan Management Review, 11–27.
 4. Hammer, M. & Champi, D. (1997). Reengineering Corporation. Manifesto of the revolution in business. Saint Petersburg, Russia, 322.
 5. Porter, M. & Millar, V. (1985). How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, 85, 149–160.
 6. Deming, W.E. (1982). Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 373.
 7. Griffiths, A. (2012). 101 Secrets to Building a Winning Business. Allen & Unwin Australia, 230.
 8. Amit, R. and Zott, C. (2001). Value Creation in e-Business. Strategic Management Journal, 22, 6–7, 493–520.
 9. Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43, 191.
 10. Seddon, P. B. (2004). The Case for Viewing Business Models as Abstraction of Strategy. Communications of the Association for Information Systems, 13, 427–442.
 11. Chesbrough, H. (2010), Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning, 43, 354–363.
 12. Harrington, James H. (1997). Business Process Improvement Workbook: Documentation, Analysis, Design, and Management of Business. McGraw-Hill, 341.
 13. Civil engineering. Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1 %96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F.
 14. European Center for Peace and Development (ECPD) https://www.ecpd.org.rs/
 15. Law of Ukraine "On Architectural Activity" № 687-XIV of 20.05.1999. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/687-14.
 16. Tax Code of Ukraine № 2755-VI dated 02.12.2010. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
 17. Bodiy, B. Engineering services: new opportunities. Building Accounting, 8. https://i.factor.ua/ukr/journals/sbuh/2011/april/issue-8/article-98798.html.
 18. Order of the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine "On approval of licensing conditions for economic activities in construction related to the creation of architectural objects" from 27.01.2009. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0226-09.
 19. Law of Ukraine "On licensing of economic activities" № 222-VIII of 02.03.2015 https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/222-19.
 20. Classification of economic activities. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
 21. Tsiutsiura, M., Medynskaya, T. & Shovkivska, V. (2019). System approach to evaluating the level of efficiency of business processes. Management of Development of Complex Systems, 40, 87–93; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11969019.