Аннотації

Автор(и):
Максимов А. С., Галінський О. М.
Автор(и) (англ)
Maksymov Artem, Halinskyi Oleksandr
Дата публікації:

10.10.2020

Анотація (укр):

Організаційні основи підготовки та реалізації проєктів термомодернізації визначені окремими законодавчими актами і нормативними документами, проте вони не враховують певні особливості. Незважаючи на достатню кількість публікацій з розв’язання окремих питань щодо термомодернізації наявних та нових об’єктів, у сфері організації та управління процесами термомодернізації наявних об’єктів необхідні подальші дослідження. Як було визначено в попередніх публікаціях, термомодернізація може бути здійснена під час різних видів будівництва – реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення, проте на відміну від цих видів будівництва може бути здійснена без відселення мешканців житлових будинків чи призупинення експлуатації об’єктів іншого призначення на час виконання будівельних робіт або його частин (за умови їх автономності). Одним із перших етапів термомодернізації є обстеження технічного стану об’єкта, в результаті якого визначається перелік заходів, необхідних для відновлення його нормальної експлуатаційної придатності. Значні витрати на ці заходи можуть стати причиною для відмови від ідеї здійснення термомодернізації або залучення інших (ніж економія) витрат на енергоспоживання об’єкта. Чинними нормативними документами передбачено виконання обстеження будівлі до енергоаудиту чи в його процесі, проте прямо не сказано, що при розробці заходів з термомодернізації мають бути враховані і заходи, розроблені на етапі обстеження технічного стану, оскільки вони чинять конструктивний та технологічний вплив, тож в результаті мають бути об’єднані в єдиний цілісний проєкт. У статті наведено порядок дій щодо організації підготовки проєкту термомодернізації. Організація підготовки проєктів з підвищення енергоефективності передусім має забезпечити достовірність розрахунків екологічної і економічної ефективності проєкту, що залежать від достовірності технічних даних та розрахунків, зібраних та визначених на різних стадіях його підготовки, що залежить від систематизації та їх послідовного збирання.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Organizational bases for the preparation and implementation of thermal modernization projects are defined by separate legislative acts and regulations, but they do not take into account certain features. Despite the sufficient number of publications on the solution of certain issues related to the thermal modernization of existing and new facilities, further research is needed in the organization and management of the processes of thermal modernization of existing facilities. As we have defined in previous publications, thermal modernization can be carried out during various types of construction - reconstruction, overhaul, technical re-equipment, but in contrast to these types of construction can be carried out without relocation of residents or suspension of operation of other facilities. time of construction works or its parts (provided they are autonomous). One of the first stages of thermal modernization is the inspection of the technical condition of the object, which determines the list of measures necessary to restore its normal serviceability. Significant costs for these measures may lead to the rejection of the idea of thermal modernization or the involvement of other than cost savings for energy consumption of the facility. The current regulations provide for the inspection of the building before or during the energy audit, but does not explicitly state that the development of thermal modernization measures should take into account the measures developed at the stage of technical inspection, as they have a constructive and technological impact. combined into a single integrated project. The article presents the procedure for organizing the preparation of the thermal modernization project is presented. The organization of preparation of projects to improve energy efficiency should primarily ensure the reliability of calculations of environmental and economic efficiency of the project, depending on the reliability of technical data and calculations collected and identified at different stages of its preparation depending on systematization and their consistent collection.

Література:

 1. Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19.
 2. Закон України «Про фонд енергоефективності» від 08.06.2017 року 2095-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text/
 3. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката, затверджений наказом Мінрегіону від 11.07.2018. № 172.
 4. ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014. Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків. Київ: ДП «Архбудінформ». 2015.
 5. ДСТУ-Н Б А.2.2-13: 2015. Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель. Київ : ДП «Архбудінформ». 2015.
 6. ДСТУ Б В.2.2-39:2016. Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель. Київ : ДП «Архбудінформ». 2016.
 7. ДБН В.2.6–31:2006. Теплова ізоляція будівель. Київ : ДП «Архбудінформ». 2006.
 8. Енергоефективність в муніципальному секторі: навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування / Максимов А.С. та інші. AMU, USAID, 2015. 184 с.
 9. Бєлєнкова О. Ю., Цифра Т. Ю., Мацапура О. В., Остапенко І. О. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 36, 2018. С. 78-82.
 10. Максимов А. С., Довганюк В. М., Вахович І. В., Цифра Т. Ю. Техніко-економічне обґрунтування заходів з підвищення енергоефективності об’єктів невиробничого призначення. «Зелена» економика – шлях до сталого розвитку: зб. матеріалів. Київ, 2013. 113-117.
 11. Максимов А. С., Дорошук Ю. В. Техніко-економічне обґрунтування варіантів конструктивних схем комплексної термомодернізації. Будівельне виробництво. 2014. Вип. 56. С.7 - 13.
 12. Максимов А. С., Дорошук Ю. В. Деякі аспекти відбору та оцінювання будівельно-технічних рішень при проведенні комплексної термомодернізації будівель. Нові технології в будівництві. 2014. Вип. 27-28. С. 64 - 67.
 13. Максимов А. С. Вдосконалення підходів до організації термомодернізації на прикладі будівництва загальноосвітньої школи. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 41, технічний, 2019. С. 106-117.
 14. Ізмайлова К. В. Екологічний супровід запасів як чинник ефективності використання оборотних засобів будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 36. С. 3 – 7.
 15.  Бєлєнкова О. Ю. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності. Будівельне виробництво. 2013. Вип. 55. С. 28 - 31.
 16. Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення аналітичних досліджень та розробка принципових будівельно-технічних рішень щодо проведення комплексної термомодернізації будинків загальноосвітніх шкіл бюджетного утримання (на прикладі 6 проєктів) з обґрунтуванням доцільності для повторного застосування» договір № Н-14/296-2012 від 24.10.2012.-К.:ДП НДІБВ, 2013
 17. Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» Версія № 1/2019. URL: https://energodim.org/wp-content/uploads/2020/12/Perelik-zakhodiv-z-enerhoefektyvnosti-paket-A-paket-B.pdf.

References:

 1. Law of Ukraine "On energy efficiency of buildings" from 22.06.2017 № 2118-VIII. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19.
 2. Law of Ukraine "On the Energy Efficiency Fund" of 08.06.2017 2095-VIII. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text
 3. The procedure for energy efficiency certification and the form of the energy certificate, approved by the order of the Ministry of Regional Development dated 11.07.2018 № 172.
 4. DSTU-N B B.3.2-3:2014. (2015). Guidelines for thermal modernization of residential buildings. Kiev: SE "Archbudinform".
 5. DSTU-N B A.2.2-13:2015. (2015). Energy efficiency of buildings. Guidelines for energy assessment of buildings. Kyiv: Archbudinform.
 6. DSTU B B.2.2-39:2016. (2016). Methods and stages of energy audit of buildings. Kyiv: Archbudinform.
 7. DBN B.2.6-31: 2006. (2016). Thermal insulation of buildings. Kiev: SE "Archbudinform".
 8. Maksimov, A.S. and other. (2015). Energy efficiency in the municipal sector. Training manual for local government officials. AMU, USAID, 184.
 9. Belenkova O. Yu. Tsifra, T. Yu., Matsapura, O. V., Ostapenko, I. O. (2018). Economic evaluation of measures to improve energy efficiency. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 36, 78–82.
 10. Maksymov, А. S., Dovganyuk, V. V., Vakhovych, I. V., Tsifra, T. Yu. (2013). Feasibility study of measures to improve the energy efficiency of non-industrial facilities. "Green" economy – the path to sustainable development: Coll.
  Materials
  , 113–117.
 11. Maksymov, А. С., Doroshuk, Yu. V. (2014). Feasibility study of variants of constructive schemes of complex thermal modernization. Construction production, 56, 7–13.
 12. Maksymov, А. С., Doroshuk, Yu. V. (2014). Some aspects of selection and evaluation of construction and technical solutions in the conduct of complex thermal modernization of buildings. New technologies in construction, 27–28, 64–67.
 13. Maksymov, А. С. (2019). Improving approaches to the organization of thermal modernization on the example of building a secondary school. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 41, 106–117.
 14. Izmailova, K. V. (2018). Ecological support of stocks as a factor of efficiency of use of current assets of the construction enterprise. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 36, 3–7.
 15. Belenkova, O. Yu., Ostapenko, I. O. (2013). Economic evaluation of measures to increase energy efficiency. Construction production, 55, 28–31.
 16. Report on research work "Conducting analytical research and development of basic construction and technical solutions for comprehensive thermal modernization of buildings of secondary schools of budget maintenance (for example, 6 projects) with justification for re-use" agreement дого H-14 / 296-2012 from 24.10.2012. Kiev: DP NDIBV, 2013
 17. Program for support of energy modernization of apartment buildings "ENERGODIM" Version /1 / 2019. Access mode: https://energodim.org/wp-content/uploads/2020/12/Perelik-zakhodiv-z-enerhoefektyvnosti-paket-A-paket-B.pd