Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Доля О. В., Серпінська О. І., Лященко М. А.
Автор(и) (англ)
Terentyev Alexander, Gorbatyuk Yevhenii, Dolya Olena, Olha Serpinska, Mariia Liashchenko
Дата публікації:

05.05.2021

Анотація (укр):

У статті запропоновано методологічні засади побудови інформаційної системи діагностики технічного стану конструкцій будівель і споруд та обґрунтування ефективності технологій інструментального визначення параметрів будівель, споруд на всіх етапах їх життєвого циклу, які розглядаються з позиції стратегічного інформаційного менеджменту; проведена, з позиції системного підходу, формалізація процесів зношення конструкцій будівель, що дає змогу створення ефективного і надійного аналітичного апарату моніторингу технічного стану та діагностики майбутніх станів у процесі їх надійної і безпечної експлуатації; побудовані, з використанням апарату нечітких множин, моделі і методи моніторингу певного технічного стану будівель; набула подальшого розвитку інформаційна технологія системи підтримки прийняття рішень, яка базується на потужних щодо інтелектуалізації аналітичних засобах, які допомагають експертам здійснювати більш правдоподібне оцінювання та приймати управлінські рішення. За результатами вивчення наукових джерел зроблено висновки щодо відсутності або необхідності поглиблення розв’язків таких проблемних задач: визначення загальних принципів формування системи діагностики технічного стану будівель на всіх етапах їх життєвого циклу; відсутність методології обґрунтування ефективності технологій та засобів інструментального визначення параметрів будівель, споруд і території забудови на всіх етапах життєвого циклу; адаптація методів визначення організаційно-технологічних показників для розрахунку ефективності систем вимірювання та технології їх застосування; визначення впливу організаційно-технічних показників на ефективність систем вимірювання та технологію їх застосування; визначення тривалості та періодичності інструментальних обстежень у складі витрат на експлуатацію вимірювальних систем; встановлення необхідних обсягів інструментальних спостережень при експлуатації будівель і споруд; обґрунтування витрат часу на виконання вимірювальних робіт на всіх етапах життєвого циклу будівельних об’єктів; відсутність єдиної методології для створення автоматизованої системи діагностики технічного стану будівель; відсутність інтегрованих моделей та методів моделювання процесів діагностики, які б дали змогу забезпечити ефективне функціонування інформаційних технологій діагностики технічного стану будівель та високу точність прийняття експертних рішень щодо їх стану і прогнозування основних технічних характеристик їх функціонування в умовах впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ; відсутність єдиної інформаційної бази даних, що дала б можливість порівнювати результати обстежень, спостерігати динаміку старіння будівель, систематизувати висновки про їх стан.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The methodological bases of construction of information system of diagnostics of technical condition of constructions of buildings and constructions and substantiation of efficiency of technologies of instrumental definition of parameters of buildings, constructions at all stages of their life cycle which are considered from a position of strategic information management are offered; carried out, from the standpoint of a systematic approach, the formalization of the processes of wear of building structures, which allows the creation of an effective and reliable analytical apparatus for monitoring the technical condition and diagnosis of future conditions in the process of their reliable and safe operation; built, using the apparatus of fuzzy sets, models and methods of monitoring a certain technical condition of buildings; The information technology of the decision support system, which is based on powerful intellectualizing analytical tools that allow experts to make more plausible assessments and management decisions, has been further developed. Based on the results of studying scientific sources, conclusions were made about the absence or need to deepen the solutions to the following problems: establishing general principles for the formation of a system for diagnosing the technical condition of buildings at all stages of their life cycle; lack of methodology to substantiate the effectiveness of technologies and tools for instrumental determination of parameters of buildings, structures and building areas at all stages of the life cycle; adaptation of methods for determining organizational and technological indicators to calculate the effectiveness of measurement systems and technology of their application; determining the impact of organizational and technical indicators on the efficiency of measurement systems and technology of their application; determination of the duration and periodicity of instrumental inspections as part of the operating costs of measuring systems; establishment of necessary volumes of instrumental observations at operation of buildings and constructions of substantiation of expenses of time for performance of measuring works at all stages of a life cycle of construction objects; lack of a single methodology for creating an automated system for diagnosing the technical condition of buildings; lack of integrated models and methods of modeling diagnostic processes that would ensure the effective functioning of information technology diagnostics of technical condition of buildings and high accuracy of expert decisions on their condition and forecasting the main technical characteristics of their operation under external and internal environments; the lack of a single information database that would make it possible to compare the results of surveys, to observe the dynamics of aging of buildings, to systematize conclusions about their condition.

Література:

 1. Міхайленко В. М., Григоровський П. Є., Русан І. В., Терентьєв О.О. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 230 с.
 2. Інтегровані моделі та методи автоматизованої системи діагностики технічного стану конструкцій будівель та споруд : підручник / О. О. Терентьєв, І. В. Русан, Є. В. Горбатюк та ін. Київ : Компрінт, 2019. 239 с.
 3. Інтелектуальні інформаційні системи і технології діагностики технічного стану будівель : навчальний посібник / О. О. Терентьєв, І. В. Русан, Є. В. Бородавка та ін. Київ : Компрінт, 2019. 121 с.
 4. Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики технічного стану будівельних конструкцій і споруд : монографія / В. М. Міхайленко, О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала та ін. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 161 с.
 5. Моделі та методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва : підручник
  / В. М. Міхайленко, І. В. Русан,  П. Є. Григоровський та ін. Київ : Компрінт, 2018. 325 с.
 6. Terentyev Olexander. Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures /Olexander Poltorak. Scientific Journal «ScienceRise» №8/2(25), August 2016. Р. 14–19.
 7. Terentyev O. O., Grigorovskiy P. E., Tugaj A. A., Dubynka O. V. Building a System of Diagnosis Technical Condition of Buildings on the Example of Floor Beams Using Methods of Fuzzy Sets. Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations, June 14, 2020. Рр. 729–739.
 8. Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko. Multidimensional Space Structure for Adaptable Data Model. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. Рр. 7753-7758. DOI:10.35940/ijrte.C6318.098319.
 9. Evaluation methods of the results of the scientists’ research activities based on citation analysis of publications / A. Biloshchytskyi, А. Kuchansky, Yu. Andrashko, S. Biloshchytska, O. Kuzka, O. Terentyev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 № 3/2 (87), March 2017. Рр. 4–10.
 10. Terentyev O., Gorbatyuk I., Rusan I., Borodavka Y., Balina O. Building a system of diagnosis technical condition of buildings on the example of floor beams using methods of fuzzy sets. Theoretical aspects of modern engineering, Boston : Primedia eLaunch, 2020. Pр. 92–100.

References:

 1. Mikhailenko, V. M., Grigorovsky, P. E., Rusan, I. V., Terentyev, O. O. (2017). Integrated models and methods of automated system for diagnostics of technical condition of construction objects: monograph. Kyiv: CP "Comprint", 230.
 2. Terentyev, O. O., Rusan, I. V., Gorbatyuk, E. V. and ot. (2019). Integrated models and methods of the automated system of diagnostics of a technical condition of constructions of buildings and constructions: textbook. Kyiv: Comprint, 239.
 3. Terentyev, O. O., Rusan, I. V., Borodavka, E. V. and ot. (2019). Intelligent information systems and technologies for diagnosing the technical condition of buildings: a textbook. Kyiv: Comprint, 121.
 4. Mikhailenko, V. M., Terentyev, O. O., Shabala, E. E. and ot. (2017). Models, methods and information technology for diagnosing the technical condition of building structures and structures: a monograph. Kyiv: CP "Comprint", 161.
 5. Mikhailenko, V. M., Rusan, I. V., Grigorovsky, P. E. and ot. (2018). Models and methods of information system for diagnostics of technical condition of construction objects: textbook. Kyiv: Comprint, 325.
 6. Terentyev, Olexander. (2016). Development of models and methods for determining the physical deterioration of items for the task of diagnostics of technical condition of buildings and structures. ScienceRise, 8/2(25), 14–19.
 7. Terentyev, O. O., Grigorovskiy, P. E., Tugaj, A. A., Dubynka, O. V. (2020). Building a System of Diagnosis Technical Condition of Buildings on the Example of Floor Beams Using Methods of Fuzzy Sets. Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations, June 4, 729–739.
 8. Oleksandr, Terentyev, Svitlana, Tsiutsiura, Tetyana, Honcharenko, Tamara, Lyashchenko. (2019). Multidimensional Space Structure for Adaptable Data Model. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8, 3, 7753-7758. DOI:10.35940/ijrte.C6318.098319.
 9. Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu., Biloshchytska, S., Kuzka, O., Terentyev, O. (2019). Evaluation methods of the results of the scientists’ research activities based on citation analysis of publications. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/2 (87), 4–10.
 10. Terentyev, O., Gorbatyuk, I., Rusan, I., Borodavka, Y., Balina, O. (2020). Building a system of diagnosis technical condition of buildings on the example of floor beams using methods of fuzzy sets. Theoretical aspects of modern engineering, Boston : Primedia eLaunch, 92–100.