Аннотації

Автор(и):
Цюцюра М. І., Кулеба М. Б., Данилишин С. М.
Автор(и) (англ)
Tsiutsiura Mykola, Kuleba Mykola, Danylyshyn Sergiy
Дата публікації:

12.05.2021

Анотація (укр):

Запропоновані теоретичні засади автоматизованого управління закладами освіти і систем управління їх структурними підрозділами містять в собі елементи системного, інформаційного, проєктного, процесного та ціннісно-компетентнісного підходів. Це дало змогу одержати результати, які мають досить високий ступінь готовності до використання при реалізації аналогічних ІТ в ЗВО освітнього простору. До результатів, які мають найбільшу практичну значущість, можна долучити розроблені механізми та інструменти методології гармонізації рішень в інформаційних технологіях, а саме: структури, схеми, алгоритми, процеси і засоби, що дають змогу використовувати у функціональних структурах закладів освітньої сфери методи і засоби ІТ; налаштовувати організаційну складову цих закладів на функціональну структуру задач управління зрівноваженим освітнім простором.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The proposed theoretical foundations of automated management of educational institutions and information technology and management systems of their structural units include elements of system, information, design, process and value-competence approaches. This made it possible to obtain results that have a fairly high degree of readiness for use in the implementation of similar IT in the free educational space. The results that have the greatest practical significance include the developed mechanisms and tools of methodology for harmonization of solutions in information technology, namely, structures, schemes, algorithms, processes and tools allow: to use in the functional structures of educational institutions IT methods and tools; to adjust the organizational component of these institutions to the functional structure of the tasks of managing a balanced educational space.

Література:

 1. Рассамакін В. Я., Мединська Т. М. Електронний контент освітніх SMART. Smart-освіта: ресурси та перспективи: тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. [м. Київ, 23 листопада 2016 р.] Київ: КНТЕУ, 2016. С. 295 – 298.
 2. Рассамакін В. Я., Мединська Т. М. Methods of analysis and design in constructing of corporate information systems. Управління розвитком технологій. Тема. Інформаційні технології розвитку змісту освіти»: тези доповідей ІV-ій Міжнародної науково-практичної конференції [м. Київ, 19-20 травня 2017 р.]. Київ: КНУБА, 2017. С. 16 – 17.
 3. Рассамакін В. Я., Мединська Т. М. ERP-systems for small and medium business. BUILD-MASTER-CLASS – 2017: тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. молодих вчених [м. Київ, 28 жовтня – 1 грудня 2017 р.]. Київ: КНУБА, 2017.
 4. Мединська Т. М. Information technologies for evaluation of the quality of business processes in conditions of uncertainty. Управління розвитком технологій: тези доповідей V-й Міжнародної науково-практичної конференції
  [м. Київ, 30 березня 2018 р.]. Київ. КНУБА, 2018.
 5. Мединська Т. М. Simulation modeling: analysis of the enterprise‘s business processes under conditions of uncertainty. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018: тези доповідей Тринадцятої Міжнар. наук.-метод. конф. [м. Чернігів, 25-29 червня 2018 р.]. М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. Чернігів: ЧНТУ, 2018, С. 77 – 80.
 6. 9001:2015 Система управління якістю. Терміни. URL: http://clck.yandex.ru/redir.
 7. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний: учеб. пособие. Москва: ЗАО «Изд-во Экономика», 2001.
 8. Робсон М., Уллах М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / под. ред. Н. Д. Эриашвили. Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
 9. Ойхман Е. Г., Попов Э. В. Реинжиниринг бизнеса; реинжиниринг организаций и информацыйных технологий. Москва: Финансы м статистикаю, 1997. 340 с.
 10. Зиндер Е. З. Новое системноепроектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг. Системы управления базамиданных. 1996. № 1. С. 55–67.
 11. Davenport T. H. Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1993. 337 р.
 12. Бланк И. А. Управление использованием капитала. Київ: Ника-Центр, 2000. 656 с. (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 5).
 13. Бідюк П. І., Федоров А. В. Ймовірнісне прогнозування процесів ціноутворення на фондових ринках. Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал. 2009. № 1. С. 65–73.  Бібліогр.: 11 назв.
 14. Бiдюк П. I., Коршевнюк Л. О., Терентьєв О. М. Пiдтримка розв'язання слабкоструктурованих задач в органах державної влади. Системний аналіз та iнформацiйнi технології: матеріали 14-ї Міжнар. наук.-метод. конф. SAIT 2012, м. Київ, 24 квітня 2012 р. Київ, 2012. С. 169–170.
 15. Бiдюк, П. I., Терентьєв О. М., Просянкіна-Жарова Т. І. Прикладна статистика [Електронний ресурс]: навчальний посібник. Електронні текстові дані (1 файл: 4,14 Мбайт). Вінниця: ПП «ТД» Едельвейс і К", 2013. 304с.
 16. Бідюк П. І., Коршевнюк Л. О., Кузнєцова Н. В. Моделі і методи прикладної статистики Електронний ресурс: навчальний посібник; НТУУ «КПІ». Електронні текстові дані (1 файл: 4,95 Мбайт) . Київ: НТУУ «КПІ», 2014. 722 c.
 17. Бідюк П. І., Просянкіна-Жарова Т. І., Терентьєв О. М. Застосування методики адаптивного моделювання для прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів. Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності молоді – основа розвитку громадського суспільства та становлення економіки знань: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2017 року, м. Київ. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. С. 41-43. Бібліогр.: 6 назв.
 18. Бушуев С. Д., Морозов В. В. Новые информационные технологии компьютерного обучения. Программированное обучение. 1991. Вып. 28. С. 6–12.
 19. Бушуєв С. Д., Цюцюра М. І. Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти. ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 2018, Vol 1, №1. Рр. 105–126.
 20. Бушаєв С. Д., Цюцюра М. І., Цюцюра С. В., Криворучко О. В. та ін. Методологія управління бюджетними програмами з грифом МОН України (лист №1/11-169 від 14.01.16р.) Навчальний посібник Київ: КНУБА, 2016. 224 с.
 21. Виноградова, О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: [монографія] / О. В. Виноградова; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк: Вид. ДонДУЕТ, 2005. 196с.
 22. Меняйленко О.С. Автоматизовані освітні навчальні системи: Монографія. Луганськ: Альма-матер, 2003. 272 с.

References:

 1. Rassamakin, V. Ya. & Medinskaya, T. M. (2016). Electronic content of educational SMART. Smart-education: resources and prospects: abstracts of the II International scientific-methodical conference [m. Kyiv, November 23, 2016] Kyiv: KNTEU, pp. 295-298.
 2. Rassamakin, V. Ya., Medinskaya, T. M. (2017). Methods of analysis and design in constructing corporate information systems. Technology development management. , Information technologies for the development of educational content: abstracts of the IV International Scientific and Practical Conference [m. Kyiv, May 19-20, 2017]. Kyiv: KNUBA, pp. 16-17.
 3. Rassamakin, V. Ya., Medinskaya, T. M. (2017). ERP-systems for small and medium business. BUILD-MASTER-CLASS - 2017: abstracts of the III International scientific-practical conference of young scientists [m. Kyiv, October 28 - December 1, 2017]. Kyiv: KNUBA.
 4. Medinskaya, T. M. (2018). Information technologies for evaluation of the quality of business processes in conditions of uncertainty. Management of technology development: abstracts of the V International Scientific and Practical Conference [m. Kyiv, March 30, 2018]. Kyiv. KNUBA.
 5. Medinskaya, T. M. (2018). Simulation modeling: analysis of the enterprise‘s business processes under conditions of uncertainty. Mathematical and simulation modeling of systems. MODS 2018: abstracts of the Thirteenth International Scientific and Practical Conference [m. Chernihiv, June 25-29, 2018]. Ministry of Education and Science of Ukraine, Nat. Acad. Sciences of Ukraine, Academy of Technological Sciences of Ukraine, Engineering Academy of Ukraine, etc. Chernihiv: ChNTU, pp. 77-80.
 6. 9001: 2015 Quality management system. Terms. URL: http://clck.yandex.ru/redir.
 7. Mazur, I. I. & Shapiro, V. D. (2001). Restructuring of enterprises and companies: Textbook. allowance. Moscow: ZAO Publishing House of Economics.
 8. Robson, M., Ullah, M. (1997). A Practical Guide to Business Process Reengineering / Under. ed. ND Eriashvili. Moscow: Audit, UNITY.
 9. Oikhman, E. G. & Popov, E. V. (1997). Business reengineering; reengineering of organizations and information technologies. Moscow: Finance and statistics, 340.
 10. Zinder, E. Z. (1996). New system design: information technology and business reengineering. Database management systems, 1, 55–67.
 11. Davenport, T. H. (1993). Process innovation: reengineering work through information technology. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 337.
 12. Blank, I. A. (2000). Management of the use of capital. Kiev: Nika-Center,.656.
 13. Bidyuk, P. I., Fedorov, A. V. (2009). Probabilistic forecasting of pricing processes in stock markets. System research and information technologies: scientific and technical journal, 1, 65–73.
 14. Bidyuk, P. I., Korshevnyuk, L. O., & Terentyev, O. M. (2012). Support for solving poorly structured problems in public authorities. System analysis and information technologies: materials of the 14th International Scientific and Technical Conference SAIT 2012, Kyiv, April 24, 2012, pp. 169–170.
 15. Bidyuk, P. I., Terentyev,O. M. & Prosyankina-Zharova, T. I. (2013). Applied statistics [Electronic resource]: textbook. Electronic text data (1 file: 4.14 MB). Vinnytsia: PE "TD" Edelweiss and K", 304.
 16. Bidyuk, P. I., Korshevnyuk, L. O., & Kuznetsova, N. V. (2014). Odels and methods of applied statistics. Textbook. Kyiv, NTUU “KPI”, 722.
 17. Bidyuk, P. I., Prosyankina-Zharova, T. I. & Terentyev, O. M. (2017). Application of adaptive modeling techniques for forecasting nonlinear non-stationary financial processes. Development of economic education and the formation of the foundations of financial literacy of young people - the basis for the development of civil society and the formation of the knowledge economy: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, September 29-30, 2017, Kyiv. Kyiv: Institute of Gifted Children of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Pp. 41-43.
 18. Bushuev, S. D. & Morozov, V. V. (1991). New information technologies of computer training. Programmed training, 28, 6–12.
 19. Bushuyev, S. D., Tsyutsyura M. I. (2018). Methodology of development and principles of functioning of information technology of harmonization of the content of education. ISSN Online: 2076-8184. Information Technologies and Learning Tools, 1, 1, 105–126.
 20. Bushuev, S. D., Tsyutsyura, M. I., Tsyutsyura, S. V., Kryvoruchko, O. V. and others. (2016). Methodology of budget programs management with the stamp of the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter №1 / 11-169 dated 14.01.16) Textbook Kyiv: KNUBA, 224.
 21. Vinogradova, O. V. (2005). Reengineering of business processes in modern management. Donetsk: Ed. DonDUET, 196.
 22. Menyajlenko, O. S. (2003). Automated educational systems: Monograph. Lugansk: Alma Mater, 272.