Аннотації

Автор(и):
Чуприна Х. М., Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Дикий О. В., Поколенко В. О., Веремєєва Т. І.
Автор(и) (англ)
Chupryna Khrystyna, Ishchenko Tetyana, Savchuk Tetyana, Dykyi Oleksandr, Pokolenko Vadim, Veremeeva Tetyana
Дата публікації:

16.05.2021

Анотація (укр):

Сучасні тенденції глобалізації, цифровізації економіки, впровадження інформаційних технологій об’єктивно поступово послаблюють матеріальну складову (традиційні фактори праці – земля, капітал, робоча сила) та, навпаки, актуалізують важливість нематеріальної компоненти конкурентних позицій суб’єктів господарювання. Вивчення еволюційного розвитку теорії конкуренції та встановлення впливу сучасних технологічних змін на зміст і характер ведення конкурентної боротьби стало підґрунтям для обґрунтування ключових положень сучасної теорії мережевої інтелектуально-інформаційної конкуренції, зміст якої полягає у формуванні гіперзв’язаних інтелектуально-інформаційних бізнес-систем, що на основі впровадження цифрових технологій, ресурсів, компетенцій і бізнес-платформ забезпечують інтенсифікацію міжгалузевої інноваційно-виробничої співпраці, зростання швидкості та обсягу обігу інформації та знань, зменшення тривалості життєвого циклу створення інновацій і загалом сприяють генеруванню динамічних конкурентних здатностей. Досягнення стратегічних пріоритетів розвитку і забезпечення конкурентоспроможності підприємств з урахуванням цифровізації ринку будівельних робіт та послуг потребує врахування специфіки реалізації інноваційної діяльності. Розкрито сутнісно-змістовну характеристику поняття «інноваційна конвергентність», встановлено інноваційні стимули, мотиви, інтереси та інструменти її реалізації, що дасть змогу створити умови для виробництва продукції на підприємствах галузі із застосуванням BIM-технологій. Запропоновано теоретико-методологічні підходи до моделювання інформаційно-технологічної архітектури організації. Розроблено теоретико-методологічні підходи до визначення формальних ознак інноваційної організації в умовах становлення цифрової економіки. Визначено вплив інтелектуального потенціалу та інноваційної культури на інноваційний розвиток організації в умовах цифрової економіки. Систематизовано чинники, які генерують в управлінській інформації та ідентифікують умови, що сприяють (перешкоджають) реалізації інновацій.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

Current trends of globalization, digitalization of the economy, the introduction of information technology objectively gradually weaken the material component (traditional factors of labor - land, capital, labor) and, conversely, highlight the importance of the intangible component of competitive positions of economic entities. The study of the evolutionary development of competition theory and establishing the impact of modern technological changes on the content and nature of competition was the basis for substantiating the key provisions of modern theory of network intellectual information information, the content of which is to form hyperconnected intellectual information business systems. introduction of digital technologies, resources, competencies and business platforms provide intensification of intersectoral innovation and production cooperation, increase the speed and volume of information and knowledge, reduce the life cycle of innovation and generally contribute to the generation of dynamic competitiveness. Achieving strategic priorities for development and ensuring the competitiveness of enterprises, taking into account the digitalization of the market of construction works and services requires taking into account the specifics of innovation. The essential and substantive characteristics of the concept of "innovative convergence" are revealed, innovative incentives, motives, interests and tools of its implementation are established, which will create conditions for production at the enterprises of the branch with the use of BIM-technologies. Theoretical and methodological approaches to modeling the information technology architecture of the organization are proposed. Theoretical and methodological approaches to determining the formal features of an innovative organization in the context of the digital economy have been developed. The influence of intellectual potential and innovation culture on the innovative development of the organization in the digital economy is determined. The factors that generate in management information and identify the conditions that promote (hinder) the implementation of innovations are systematized.

Література:

 1. Чуприна Х. М. Трансформація операційних систем управління будівельними підприємствами в умовах цифровізації економіки: теорія, методологія, практика : монографія. Київ. ІПК ДСЗУ, 2020. 347 с.
 2. Каличева Н. Є. Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища: дис. … д-ра екон. наук. Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2019.
 3. Малихіна О. М. Трансформація операційної діяльності підприємств девелоперів у будівництві: економічна оцінка та побудова систем менеджменту: монографія. Київ : ФОП Сердюк В. Л., 2019. 448 с.
 4. Чуприна Х. М., Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Гавріков Д. О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 41. С. 169 – 174.
 5. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, Kh., (2019). Modeling of Spatia Data on the Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August, 2019.
 6. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y., (2021). Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciencesthis link is disabled, 16(7), 802–809.
 7. Petro, Kulikov, Galyna, Ryzhakova, Tetyana, Honcharenko, Dmytro, Ryzhakov, and Oksana, Malykhina, (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. рр. 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020
 8. Рижакова Г. М., Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 9. Рижакова Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.
 10. Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S., (2020). Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Researchthis link is disabled, 8(9), 4967–4973.
 11. Рижакова Г. М. Малихіна О. М., Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процессами як складова модернізації економіки України. Управління розвитком складних систем. Київ, 2018. № 36. С. 113 – 119.
 12. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro, & Sergiy, Stetsenko, (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 14 (4), 12 – 20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 13. Ryzhakova G., Chupryna K., Ivakhnenko I. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, Volume 3, September 2020. P. 71–82
 14. Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип. 42. С. 120–131.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16
 15. Білоусов О. М. Економіко-управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журн. Херсон: В. Д. Гельветика, 2019. № 6.1. 1(56). С. 239–246.
 16. Рижакова Г. М., Рижаков Д. А., Шпакова Г. В. Забезпечення економічно-відтворювальної і аналітично-контроллінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. Вип. 38. С. 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6
 17. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

References:

 1. Chuprina, Ch. (2020). Transformation of operating systems of management of construction enterprises in terms of digitalization of the economy: theory, methodology, practice: a monograph. Kyiv: IPK DSZU, 347.
 2. Kalicheva, N. (2019). Theoretical and methodological principles of ensuring the competitiveness of railway transport enterprises in the transformation of the business environment: the dissertation of Doctor of Economics. Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv.
 3. Malykhina, O. (2019). Transformation of operational activities of developers in construction: economic evaluation and construction of management systems monograph. Kyiv: FOP Serdyuk V. L., 448.
 4. Chupryna, Kristina, Chupryna, Iurii, Borodavko, Mykhailo & Gavrikov, Denis. (2020). Reconfiguration strategies of building enterprises business processes. Management of development of complex systems, 41, 169–174; dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.41.169-174.
 5. Mihaylenko, V., Honcharenko, T., Chupryna, Kh. (2019). Modeling of Spatia Data on the Construction Site Basedon Multidimensional Information Objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 8, 6.
 6. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. (2021). Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN. Journal of Engineering and Applied Sciences, 16 (7), 802–809.
 7. Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro and Malykhina, Oksana. (2020). OLAP-Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 9, 5, 8670-8676. Available Online at http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020.
 8. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environment of construction projects implementation. Management of Development of Complex Systems, 39, 154–163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.
 9. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. Management of Development of Complex Systems, 32, 159–165.
 10. Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. (2020). Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(9), 4967–4973.
 11. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Rуzhаkov, Dmуtrо, Loktionova, Yana, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2018). Risk-management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113–119.
 12. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovation-analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14 (4), 12–20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.
 13. Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I. (2020). Expert-analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71–82.
 14. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2019). Estimation of productivity of operating system of the developer in the microenvironment of stakeholders of housing construction. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 42, 120–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2019_42_16
 15. Bilousov, O. M. (2019). Economic and managerial aspects of the formation of the investment portfolio of the developer in the construction industry. Business navigator, 6.1, 1 (56), 239–246.
 16. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2018). Providing economic-reproductive and analytical-controlling functions of tools for asset management of housing developers. Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations, 38, 36–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2018_38_6
 17. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2018). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.