Аннотації

Автор(и):
Ковтун Т. А., Ковтун Д. К.
Автор(и) (англ)
Kovtun T., Kovtun D.
Дата публікації:

30.11.2022

Анотація (укр):

Негативний вплив господарської діяльності людини на довкілля призвів до дисбалансу в економічних та екологічних аспектах життєдіяльності, виникненню загрози порушення стану екосистем, що унеможливить повноцінне існування людства на планеті. Вирішення проблеми, що виникла, знаходиться у площині екологізації всіх сфер господарства, у т.ч. і логістики, як такої, що має значний вплив на стан навколишнього середовища. Зміна світоглядної парадигми призвела до виникнення поняття еколого-орієнованої логістичної системи, під якою пропонується розуміти логістичну систему як сукупність елементів-ланок, взаємозв’язаних у процесі управління рухом прямих і зворотних логістичних потоків, що враховує екодеструктивний вплив на довкілля. Пропонується розглядати управління екологістичними системами через призму проєктного підходу. Надано характеристику проєкту екологістичної системи як складної кібернетичної системи, визначено складові проєктного потенціалу. Визначено місце проєктів мікро-, мезо- та макроекологістичних систем в загальній класифікації проєктів і класифікації інвестиційних проєктів. Представлено авторську класифікацію проєктів екологістичних систем. Як базову класифікаційну ознаку пропонується використовувати причину реалізації або призначення проєкту: створення, розвиток або функціонування екологістичної системи. Проєкти створення класифікують за продуктом, що утворюється. Проєкти розвитку класифікують залежно від об’єкта чи суб’єкта управління, виду та типу розвитку тощо. Проєкти функціонування включають проєкти створення екологістичного продукту.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The negative impact of human economic activity on the environment has led to an imbalance in the economic and environmental aspects of life and the emergence of a threat of disruption to the ecosystems state, which will make it impossible for humanity to fully exist on the planet. The solution to the problem is in the plane of ecologization all spheres of management, including logistics, which has a significant impact on the state of the environment. The change in the worldview paradigm led to the emergence of the ecologically oriented logistic system concept, by which it is proposed to understand the logistic system as a set of link elements interconnected in the process of management the direct and reverse logistic flows movement, taking into account the eco-destructive impact on the environment. The article proposes to consider the management of ecologistic systems through the prism of the project approach. The purpose of the article is to characterize projects of ecologistic systems. To achieve this goal, the following tasks were solved: specific features of ecologistic systems projects were investigated; the place of ecologistic systems projects in the classification of projects was determined; a classification of ecologistic systems projects has been developed. The characteristics of the ecologistic system project as a complex cybernetic system are given, the components of the project potential are determined. The place of micro-, meso- and macro-ecologistic systems projects in the general classification of projects and the classification of investment projects has been determined. The article presents the author's classification of ecologistic systems projects. As a basic classification criterion, it is proposed to use the reason for the implementation or the purpose of the project: the creation, development or functioning of an ecologistic system. Creation projects are classified according to the product being created. Development projects are classified depending on the object or subject of management, kind and type of development. Functioning projects include projects to create an ecologistic product.

Література:

1.     Organizational Project Management. PMI : Project Management Institute.  URL: http://www.pmi.org/Business-Solutions/Organizational-Project-Management.aspx.

2.     A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation (P2M). Volume I, Revision 3. Project Management Association of Japan (PMAJ), 2005. URL: https://pmpractice.ru/knowledgebase /normative/projectstandarts/p2m/

3.     ISO 21500: 2012. Стандарт по проектуванню. URL: https://www.iso.org/about-us.html

4.     Бушуєв С. Д. Українська асоціація управління проектами: словник-довідник з питань управління проектами. Київ : Видавничий дім «Деловая Украина», 2001. 640 с.

5.     ICB – IPMA Competence Baseline. Version 2.0. IPMA Editorial Committee.  Bremen : Eigenverlag, 1999.  23 р.

6.     ISO/TR 10006: 1997 (E). Quality Management – Guidelines to quality in project management. URL: https://www.iso.org/standard/2364.html

7.     AIPM – Australian Institute for Project Management, National Competence Standard for  Project Management. Guidelines, 1996. 18 р.

8.     Вritish Standard BS 6079-1:2000. Project Management – Part 1 : Guide to Project management, 58 р.

9.     National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0. URL: https://kn-grup.com/publications/articles/projectmanagement/18-national-competence-baseline-ncb-ua

10.  Мазур И. И., Шапиро В. Д. Управление проектами : учебн. пособие для вузов. Москва : ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. 574 с.

11.  Митяй О. В. Проектний аналіз : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 311 с.

12.  Зуб А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 422 с.

13.  Баркалов С. А. Математические основы управления проектами : учебн. пособие. Москва : Высш. шк., 2005.
423 с.

14.  Волков А. С. Инвестиционные проекты : от моделирования до реализации. Москва : Вершина, 2006. 256 с.

15.  Ковтун Т. А. Особенности применения системного похода к проектам. Вісник Одеського національного морського університету. Одеса, 2011. № 32. С. 170–181.

16.  Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI. Москва : ЗАО «ПМСОФТ», 2004. 576 с.

17.  Советский энциклопедический словарь : под ред. А. М. Прохорова. Москва : Советская энциклопедия,
1990. 1632 с.

18.  Ковтун Т. А. Применение методического подхода к инициализации проекта предоставления транспортной услуги. Вісник Одеського національного морського університету. Одеса, 2010. № 31. С. 207–222.

19.  Ковтун Т. А. Життєвий цикл та продукти проекту екологістичної системи. Управління розвитком складних систем. Киїів, 2020. № 4 (44). С. 27–33.

20.  Ковтун Т. А. Класифікація проєктів екологістичних систем. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 48. С. 24–31.

References:

1.     Organizational Project Management. PMI: Project Management Institute.  URL: http://www.pmi.org/Business-Solutions/Organizational-Project-Management.aspx.

2.     A Guidebook of Project & Program Management for Enterprise Innovation (P2M). (2005). Volume I, Revision 3. Project Management Association of Japan (PMAJ). URL: https://pmpractice.ru/knowledgebase /normative/projectstandarts/p2m/

3.     ISO 21500: 2012. Стандарт по проектуванню. URL: https://www.iso.org/about-us.html

4.     Bushuev, S. D. (2001). Ukrainian Project Management Association: Project Management Dictionary. Kyiv: Delovaya Ukraina Publishing House, 640.

5.     ICB – IPMA Competence Baseline. Version 2.0. (1999). IPMA Editorial Committee.  Bremen: Eigenverlag, 23.

6.     ISO/TR 10006: 1997 (E). Quality Management – Guidelines to quality in project management. URL: https://www.iso.org/standard/2364.html

7.     AIPM – Australian Institute for Project Management, National Competence Standard for  Project Management. (1996). Guidelines, 18.

8.     Вritish Standard BS 6079-1:2000. Project Management – Part 1: Guide to Project management, 58.

9.     National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0. URL: https://kn-grup.com/publications/articles/projectmanagement/18-national-competence-baseline-ncb-ua

10.  Mazur, I. Y., Shapiro, V. D. (2001). Management of projects: textbook for universities. Moscow: ZAO "Izdatelstvo "Ekonomyka", 574.

11.  Mytyai, O. V. (2011). Project analysis: training. Manual. Kyiv: Znannia, 311.

12.  Zub, A. T. (2019). Project management: textbook and practical for the academic bachelor's degree. Moscow: Yurayt Publishing House, 422.

13.  Barkalov, S. A. (2005). Mathematical principles of project management: textbook. Moscow: Higher Shk., 423.

14.  Volkov, A. S. (2006). Investment projects: from modeling to implementation. Moscow: Vershyn, 256.

15.  Kovtun, T. A. (2011). Peculiarities of applying a systematic approach to projects. Bulletin of Odessa National Maritime University. Odesa, 32, 170–181.

16.  Kendall, I., Rollins, K. (2004). Contemporary methods of project portfolio management and project management office: maximization of ROI. Moscow: ZAO "PMSOFT", 576.

17.  Soviet encyclopedic dictionary: under the editorship. (1990). A.M. Prokhorova. Moscow: Soviet encyclopedia, 1632.

18.  Kovtun, T. A. (2010). The application of a methodical approach to the initialization of the project of providing a transport service. Bulletin of Odessa National Maritime University. Odesa, 31, 207–222.

19.  Kovtun, T. A.(2020). Life cycle and products of the ecological system project. Management of the development of complex systems. Kyiv, 4 (44), 27–33.

20.  Kovtun, T. A. (2021). Classification of projects of ecological systems. Management of the development of complex systems. Kyiv, 48, 24–31.