Аннотації

Автор(и):
Райчук І. В., Хлевна Ю. Л., Войтенко О. С., Тімінський О. Г.
Автор(и) (англ)
Raichuk I., Khlevna I., Voitenko O., Timinskyi O.
Дата публікації:

30.11.2022

Анотація (укр):

У статті поставлене наукове завдання побудови моделі диджиталізації бізнес-процесу управління закупівлями hardware для ІТ-компаній. Підкреслено актуальність і практичну цінність такої моделі. Розглянуто та проаналізовано наукові дослідження з оптимізації та диджиталізації бізнес-процесу управління закупівлями в різних галузях. Проведено аналіз моделей і методів, які можуть бути використані для побудови інтегральної моделі: багатокритеріальна математична модель вибору постачальників, метод адаптивної згортки, метод контролінгу, оптимізаційна модель визначення витрат, модель порогової точки поставки. На основі проведеного аналізу розроблено модель диджиталізації бізнес-процесу управління закупівлями hardware для ІТ-компаній. Запропоновано таку структуру моделі: внутрішня база даних компанії; програмний модуль аналізу поточного стану матеріальних ресурсів (hardware); зовнішні джерела hardware; програма-алгоритм пошуку пропозицій, необхідних hardware; конфігураційні дані для визначення відповідності hardware вимогам ІТ-компанії; модуль обробки наявних пропозицій, базований на штучній нейронній мережі; графічний інтерфейс взаємодії із системою; інтеграційні шари. Визначено продукт, який імплементовує створену модель – це система підтримки прийняття рішень по закупівлях ІТ-компанії на базі штучної нейронної мережі. Зроблено функціональний опис кожного з модулів майбутньої системи. Розроблено рекомендації щодо застосування проаналізованих моделей алгоритмів та методів при реалізації програмного продукту. Зроблено висновок щодо запропонованої моделі, підкреслено її інтегральність, гнучкість, масштабованість. Сформульовано напрям подальших досліджень – деталізація кожного з шару моделі диджиталізації бізнес-процесу закупівель hardware для ІТ-компанії.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

The article sets the scientific task of creating a model of digitization of the business process of hardware procurement management for IT companies. The relevance and practical value of such a model is emphasized. Scientific studies on the optimization and digitization of the business process of procurement management in various industries have been reviewed and analyzed. The analysis of the following models and methods that can be used in the construction of an integral model was carried out: a multi-criteria mathematical model of supplier selection, an adaptive convolution method, a controlling method, an optimization model of cost determination, a threshold delivery point model. Based on the analysis, a model of digitalization of the business process of hardware procurement management for IT companies was developed. The following model structure is proposed: the company's internal database; software module for analyzing the current state of material resources (hardware); external sources of hardware; program-algorithm for finding offers of necessary hardware; configuration data to determine hardware compliance with IT company requirements; a module for processing existing proposals based on an artificial neural network; graphic interface of interaction with the system; integration layers. The product that implements the created model has been identified – it is a decision support system for IT company purchases based on an artificial neural network. A functional description of each of the modules of the future system has been made. Recommendations on the application of the analyzed models of algorithms and methods in the implementation of the software product have been developed. A conclusion was made regarding the proposed model, its integrity, flexibility, and scalability were emphasized. The direction of further research is formulated - the detailing of each layer of the digitalization model of the business process of hardware procurement for an IT company.

Література:

1.     Мудра М. А. Управління закупівлями у ланцюгу поставок продукції на машинобудівному підприємстві. Галицький економічний вісник, м. Тернопіль, 2014. Тернопіль: ТНТУ, 2014. Том 44. № 1. С. 167−172.

2.     Косарева Т. В., Гудзь М. В. Організація логістичної діяльності підприємства із закупівлі матеріально-технічних ресурсів. Молодий вчений. 2017. № 6(46). С. 453−457.

3.     Вавдійчик І. М. Інформаційне забезпечення управління закупівлями підприємств торгівлі. Інфраструктура ринку. 2016. № 2. URL : http://www.marketinfr.od/ua/uk/2-2016.

4.     Дешко А. І., Ігнатенко А. Б., Слівак А. Є. Концептуальні основи побудови електронної системи управління державними закупівлями. Науково-технічна інформація. 2010. № 1. С.25−31.

5.     Вавдійчик І. М. Удосконалення процедури закупівлі товарних ресурсів з використанням електронних торгових майданчиків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 9(1). С. 78–82. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9%281%29__18.

6.     Лопушинський І. П. Електронні закупівлі як складова електронного урядування в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2013. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_12.

7.     A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th edition. 2021. PMI, USA. 274 p.

8.     IPMA “Individual Competence Baseline” (ICB) Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management [Електронний ресурс]/IPMA, 2015. 431 p. URL: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/

9.     ISO 21500:2012. Guidance on project management. Project Committee ISO/PC 236. 2012. 36 p.

10.  Kerzner, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.) H. Kerzner. USA, New Jersey: Wiley, 2009. 1120 p.

11.  Познякова О. І., Мацьків Л. Б. Удосконалення бізнес-процесів підприємств в умовах диджиталізації. Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 червня 2020 року, Львів. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 144–146.

12.  Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Част. 2. С. 44−52.

13.  Трушлякова А. Б. Розвиток діджиталізації в Україні: фактори впливу, переваги та виклики сьогодення. Економічні горизонти. 2018. № 4(7). С. 186–191. DOI: 10.31499/2616-5236.4(7).2018.212762

14.  Волкова Л. Ю. Роль діджиталізації у розвитку сучасного бізнесу в Україні. Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання : матеріали Міжнар. науково-практ. конф. (Маріуполь 14–15 листопада 2019 р.) / ДВНЗ «ПДТУ». Маріуполь, 2019. С. 12–15.

15.  Маркозов Д. О. Багатокритеріальна математична модель підтримки прийняття рішень вибору постачальників та обсягів закупівлі товарів. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2014. № 4. С. 20–25. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ikszt_2014_4_5.

16.  Ястремська О. М., Письмак В. О. Особливості ухвалення рішень про закупівлю та вибір постачальника в процесі інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій, м. Суми, 2012. Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2012. № 2. С. 131–137.

17.  Дудник В. В. Управління закупівлями на бюджетних підприємствах на основі застосування методології контролінгу. Молодий вчений. 2015. № 5(1). С. 134-137. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5%281%29__33.

18.  Гончаренко Н. Г., Осипенко С. М., Бугріменко Р. М. Оптимізаційна модель визначення витрат на закупівлю продовольства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 2. С. 269–277. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_2_41.

19.  Іващенко А. В., Молоченко В. В. Моделювання процесів управління закупівлею товарів у готельно-ресторанному бізнесі. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7 (1). С. 14–17. URL : http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21575.pdf.

20.  Варченко О. М., Герасименко І. О., Варченко О. О., Вернюк Н. О. Обґрунтування методів управління закупівлями матеріальних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 1. С. 147–159.

References:

1.     Mudra, M. A. (2014) Procurement management in the product supply chain at a machine-building enterprise. Galician Economic Herald. Ternopil, TNTU, 44, 1, 167–172.

2.     Kosareva, T. V., Hudz, M. V. (2017). Organization of logistics activities of the enterprise for the purchase of material and technical resources. Young Scientist, 6(46), 453–457.

3.     Vavdiychyk, I. M. (2016). Information support for procurement management of trade enterprises. Market infrastructure, 2. Access mode: http://www.marketinfr.od/ua/uk/2-2016.

4.     Deshko, A. I., Ignatenko, A. B., Slivak, A. E. (2010). Conceptual foundations of building an electronic system of public procurement management. Scientific and technical information, 1, 25–31.

5.     Vavdiychyk, I. M. (2014). Improvement of the procurement procedure of commodity resources using electronic trading platforms. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 9(1), 78-82. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9%281%29__18.

6.     Lopushynskyi, I. P. (2013) Electronic procurement as a component of electronic governance in Ukraine. Theory and practice of state administration and local self-government, 1. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_12.

7.     A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). (2021). 7th edition. PMI, USA, 274.

8.     IPMA. (2015). Individual Competence Baseline (ICB). Version 4.0 for Project, Programme & Portfolio Management, IPMA, 431. Access: \WWW/ URL: http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/

9.     ISO 21500:2012. Guidance on project management (2012). Project Committee ISO/PC 236, 36.

10.  Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (10th ed.). USA, New Jersey: Wiley, 1120.

11.  Poznyakova, O. I., Matskiv, L. B. (2020). Improvement of business processes of enterprises in terms of digitalization. Management of innovation process in Ukraine: development of cooperation: abstracts of the VIII International scientific-practical conference, 18-20 June 2020, Lviv, Polytechnic Publishing House, pp.144–146.

12.  Josan, G. (2020). The state of digitalization in Ukraine. Economic Analysis, 30, 1, 2, 44–52.

13.  Trushlyakova, A. B. (2018). Development of digitalization in Ukraine: factors of influence, advantages and challenges of the present. Economic horizons, 4(7), 186–191, DOI: 10.31499 / 2616-5236.4 (7) .2018.212762.

14.  Volkova, L. Yu. (2019). The role of digitalization in the development of modern business in Ukraine. Sustainable development of Ukraine, problems and ways to overcome them: materials International. scientific practice. conf. (Mariupol, November 14-15, 2019), SHEI "PDTU", Mariupol, pp. 12–15.

15.  Markozov, D. O. (2014) Multi-criteria mathematical model of decision-making support for the selection of suppliers and volumes of goods purchases. Information and control systems in railway transport, 4, 20–25. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ikszt_2014_4_5.

16.  Yastremska, O. M., Pysmak, V. O. (2012). Peculiarities of purchasing decisions and supplier selection in the process of innovation. Marketing and Management of Innovations, 2, 131–137.

17.  Dudnyk, V. V. (2015) Procurement management at budget enterprises based on the application of the controlling methodology. Young scientist, 5(1), 134-137. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5%281%29__33.

18.  Goncharenko, N. G., Osypenko, S. M., Bugrimenko, R. M. (2009). An optimization model for determining food procurement costs. Economic strategy and prospects for the development of trade and services, 2, 269-277. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_2_41.

19.  Ivashchenko, A. V., Molochenko, V. V. (2019). Modeling of procurement management processes in the hotel and restaurant business. Economy. Finances. Law, 7 (1), 14-17. Access mode: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21575.pdf.

20.  Varchenko, O. M., Gerasymenko, I. O., Varchenko, O. O., Vernyuk, N. O. (2022). Justification of methods of management of procurement of material resources by agricultural enterprises. Economic Analysis, 32, 1, 147–159.