Аннотації

Автор(и):
Левченко Л. О., Глива В. А., Бурдейна Н. Б.
Автор(и) (англ)
Levchenko L., Glyva V., Burdeina N.
Дата публікації:

30.11.2022

Анотація (укр):

Виходячи із фундаментальних фізичних співвідношень і дипольних моделей поширення електричних та магнітних складових електромагнітних полів із застосуванням програмного забезпечення EMF LFSourse, було отримано моделі поширення електричних та магнітних полів компонентів персональних комп’ютерів. Це дало змогу візуалізувати поширення електричного поля навколо рідкокристалічних моніторів, магнітних полів навколо системних блоків персональних комп’ютерів і джерел безперебійного живлення. У результаті отримано просторовий розподіл напруженостей електричного та магнітного полів на комп’ютеризованих робочих місцях. Наведені моделі дають змогу раціоналізувати взаємне розташування персональних комп’ютерів у комп’ютерних класах та інших навчальних приміщеннях, де є комп’ютери. Детальні моделі поширення електричних та магнітних полів допомагають отримати поширення полів навколо електротехнічного обладнання навчальних лабораторій. Доцільним є створення моделей поширення інших фізичних чинників техногенного походження: звуку, інфразвуку, аномального поширення концентрацій аероіонів тощо. Моделювання надає змогу на стадіях проєктування розміщення обладнання в навчальних лабораторіях забезпечити безпечні умови навчання.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

When organizing the educational process in higher education institutions, safe conditions must be created that meet all the general current requirements of labor protection. The most common physical factor of adverse effects on students in classrooms are man-made electromagnetic fields around each technical means and in different configurations of the relative location of equipment. Based on the fundamental physical relations and dipole models of propagation of electric and magnetic components of electromagnetic fields using EMF LFSourse software, models of propagation of electric and magnetic fields of personal computer components were obtained. This visualized the propagation of an electric field around liquid crystal monitors, magnetic fields around personal computer system units, and uninterruptible power supplies. The result is a spatial distribution of electric and magnetic field strengths in computerized workplaces. These models allow you to streamline the relative position of personal computers in computer classrooms and other classrooms where computers are located in terms of electromagnetic safety. Detailed models of the configuration of electric and magnetic fields allow to obtain the propagation of fields around the electrical equipment of training laboratories. The example of modeling the propagation of the electric and magnetic components of the electromagnetic field of personal computer components shows the possibility of providing safe configurations of individual workplaces and many workplaces in computer classrooms. It is expedient to create models of propagation of other physical factors of technogenic origin – sound, infrasound, anomalous distribution of air ion concentrations, etc. Modeling allows you to place equipment in training laboratories at the design stage, adhering to safe conditions in the organization of the educational process.

Література:

1.     Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н. Многомасштабное моделирование в электротехнике. Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2011. 255 с.

2.     Заблодский Н. Н., Филатов М. А., Грицюк В. Ю. Численное моделирование электромагныитных полей в полифункциональных электромеханических преобразователях с полым перфорированным ротором. Електротехніка і електромеханіка. 2012. № 1. С. 25–27.

3.     Pryor R.W. Mutiphysics Modeling Using COMSOL: A First Principles Approach. Jones and Bartlett Publishers.
2011. 872 p.

4.     Левченко Л. О. Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів повітряних ліній електропередачі. Системи обробки інформації. 2016. № 1. С. 29−37.

5.     Левченко Л. О., Глива В. А., Карпенко С. Г. Просторові розподіли електромагнітних полів кабельних ліній електропередачі. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2016. Вип. 1/2016 (33). С. 55–67.

6.     Глива В. А., Теренчук С. А., Перельот Т. М. Моделі і методи розрахунку магнітних полів електротехнічного обладнання промислових будівель. Техніка будівництва. 2013. № 30. С. 70–73.

7.     Кирпанев А. В., Лавров В. Я. Электромагнитное поле: Теория идентификации ее применение: 3-е изд.  Москва : Вузовская книга, 2012. 278 с.

8.     Моррис Д. Моделирование электромагнитных полей – как выбрать лучший метод. Электроника: Наука. Технология. Бизнес. 2012. № 3 (00117). С. 124–129.

9.     Ходаковський О. В., Левченко Л. О., Колумбет В. П., Козачук А. Д., Кужавський Д. С. Розрахунковий апарат моделювання поширення електромагнітних полів різнорідних джерел. Сучасні інформаційні системи. 2021. Т. 5. № 1. С. 34–38.

10.  Глива В. А., Левченко Л. О., Паньків Х. В. Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання. Управління розвитком складних систем. 2014. Вип. 20. С. 174–179.

11.  Гетьман А. В. О нормировании уровня магнитного поля с помощью мультипольных магнитных моментов. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2011. Т. 4. № 5. С. 7–10.

12.  Перельот Т. М. Моніторінг та нормалізація рівнів низькочастотних електромагнітних полів у виробничих
умовах : дис. … канд. техн. наук : 05.26.01. Київ, 2017. 145 с.

References:

1.     Podoltsev, A. D., & Kucheryavaya, I. N. (2011). Multiscale modeling in electrical engineering. Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 255.

2.     Zablodsky, N. N., Filatov, M. A. & Gritsyuk, V. Y. (2012). Numerical modeling of electromagnetic fields in multifunctional electromechanical transducers with a hollow perforated rotor. Electrical engineering and electromechanics, 1, 25–27.

3.     Pryor, R. W. (2011). Mutiphysics Modeling Using COMSOL: A First Principles Approach. Jones and Bartlett Publishers, 872.

4.     Levchenko, L. O. (2016). Modeling of spatial distributions of electromagnetic fields of overhead power lines. Information processing systems, 1, 29–37.

5.     Levchenko, L. O., Glyva, V. A. & Karpenko, S. G. (2016). Spatial distributions of electromagnetic fields of cable transmission lines. Electromechanical and energy saving systems, 1,(33), 55–67.

6.     Glyva, V. A., Terenchuk S. A. & Perel'ot, T. M. (2013). Models and methods for calculating the magnetic fields of electrical equipment of industrial buildings. Construction equipment, 30, 70–73.

7.     Kirpanev, A. V. & Lavrov, V. Y. (2012). Electromagnetic field: Theory of identification and its application. Vuzovskaya knjiga, 278.

8.     Morris, D. (2012). Modeling of electromagnetic fields – how to choose the best method. Electronics: Science. Technology. Business, 3 (00117), 124–129.

9.     Khodakovsky, O. V., Levchenko, L. O., Kolumbet, V. P., Kozachuk, A. D. & Kuzhavsky, D. S. (2021). Computational apparatus for modeling the propagation of electromagnetic fields of dissimilar sources. Modern information systems, 5, 1, 34–38.

10.  Glyva, V. A., Levchenko, L. O. & Pankiv, H. V. (2014). Modeling of spatial distributions of electromagnetic fields of electrical equipment. Management of development of complex systems, 20, 174–179.

11.  Hetman, A. V. (2011). On the normalization of the magnetic field level with the help of multipole magnetic moments. Eastern European Journal of Advanced Technology, 4, 5, 7–10.

12.  Perel'ot, T. M. (2017). Monitoring and normalization of levels of low-frequency electromagnetic fields in production conditions: PhD thesis, 145.