Аннотації

Автор(и):
Бушуєв С. Д., Івко А. В., Мудра М. С., Мурованський Г. А., Пілюхіна К. В.
Автор(и) (англ)
Bushuyev S., Ivko A., Mudra M., Murovanskiy G., Piliuhina K.
Дата публікації:

27.09.2023

Анотація (укр):

Досліджено проблеми та можливості, з якими стикаються керівники проєктів у контексті інноваційних проєктів розвитку в середовищі BANI (крихке, тривожне, нелінійне та незрозуміле). Структура BANI представляє швидко мінливий і невизначений ландшафт, який характеризується мінливістю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю. У такому середовищі традиційні підходи до управління проєктами часто не враховують унікальні вимоги та динаміку розвитку інноваційних проєктів. Метою цього дослідження є визначення ключових стратегій і найкращих практик, які менеджери проєктів можуть використовувати для ефективної навігації і управління інноваційними проєктами розвитку в середовищі BANI. Дослідження поєднує в собі огляд літератури та інтерв’ю з експертами, щоб зібрати ідеї і точки зору як з наукових кіл, так і з промисловості. Отримані результати підкреслюють необхідність для керівників проєктів використовувати гнучкість, адаптивність і стійкість у своєму підході до управління інноваційними проєктами розвитку. Він наголошує на важливості виховання культури експериментів, співпраці та постійного навчання для стимулювання інновацій у таких середовищах. Дослідження визначає важливість використання технологій і цифрових інструментів для покращення моніторингу проєктів, комунікації та процесів прийняття рішень. Документ завершується наданням набору рекомендацій і практичних вказівок для керівників проєктів, що працюють у середовищі BANI. Вони включають застосування гнучкого підходу до управління проєктами, створення міжфункціональних команд, сприяння залученню зацікавлених сторін і спільної творчості, а також впровадження надійних стратегій управління ризиками. Висвітлюючи виклики та можливості, характерні для інноваційних проєктів розвитку в середовищі BANI, це дослідження робить внесок у наявний масив знань з управління проєктами. Він служить цінним ресурсом для менеджерів проєктів, дослідників і практиків, які прагнуть покращити своє розуміння та ефективність управління проєктами в аналогічних нестабільних і складних контекстах.

Анотація (рус):

Анотація (англ):

This paper explores the challenges and opportunities faced by project managers in the context of development innovation projects within the BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, and Incomprehensible) environment. The BANI framework represents a rapidly changing and uncertain landscape characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. In such an environment, traditional project management approaches often fall short in addressing the unique requirements and dynamics of development innovation projects. The objective of this research is to identify key strategies and best practices that project managers can employ to effectively navigate and manage development innovation projects in the BANI environment. The study combines literature review and expert interviews to gather insights and perspectives from both academia and industry. The findings highlight the need for project managers to embrace flexibility, adaptability, and resilience in their approach to managing development innovation projects. It emphasizes the importance of fostering a culture of experimentation, collaboration, and continuous learning to drive innovation in such environments. The research identifies the significance of leveraging technology and digital tools to enhance project monitoring, communication, and decision-making processes. The paper concludes by providing a set of recommendations and practical guidelines for project managers operating in the BANI environment. These include adopting an agile project management approach, establishing cross-functional teams, fostering stakeholder engagement and co-creation, and implementing robust risk management strategies. By shedding light on the challenges and opportunities specific to development innovation projects in the BANI environment, this research contributes to the existing body of knowledge on project management. It serves as a valuable resource for project managers, researchers, and practitioners seeking to enhance their understanding and effectiveness in managing projects in similar volatile and complex contexts.

Література:

 1. De Godoy, M. F. & Ribas Filho, D. (2021). Facing the BANI World. International Journal of Nutrology, 14(2), 33. https://doi.org/10.1055/s-0041-1735848.
 2. Obradović, V., Todorović, M., Bushuyev, S. (2019). Sustainability and Agility in Project Management: Contradictory or Complementary? Advances in Intelligent Systems and Computing.
 3. Inam, H. (2017). To Lead In A VUCA World, Practice Leadership Agility https://www.forbes.com/sites/hennainam/2017/10/18/to-lead-in-a-vuca-world-practice-leadership-agility/?sh=26c2c82190e3
 4. Bushuyev, S., Verenych, O. (2018). The Blended Mental Space: Mobility and Flexibility as Characteristics of Project/Program Success. Proc. IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018.
 5. Obradović, V., Todorović, M., Bushuyev, S. (2018). Sustainability and Agility in Project Management: Contradictory or Complementary?  Proc.  IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018.
 6. Bushuyev, S., Verenych, O. (2018). Organizational maturity and project: Program and portfolio success (Book Chapter). Developing Organizational Maturity for Effective Project Management.
 7. Bushuyev, S., Murzabekova, A., Murzabekova, S., Khusainova, M. (2017). Develop breakthrough competence of project managers based on entrepreneurship energy. Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2017.
 8. Bushuyev, S. D., Bushuyev, D. A., Rogozina, V. B., Mikhieieva, O. V. (2015). Convergence of knowledge in project management. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015.
 9. Todorović, M. L., Petrović, D. T., Mihić, M. M., Obradović, V. L., Bushuyev, S. D. (2015). Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management. International Journal of Project Management.
 10. Individual competence baseline for Project, Programme and Portfolio management (IPMA ICB). (2015). IPMA. Version 4.0. 431.
 11. IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB). (2013). IPMA, 67.

 

References:

 1. De Godoy, M. F. & Ribas Filho, D. (2021). Facing the BANI World. International Journal of Nutrology, 14(2), 33. https://doi.org/10.1055/s-0041-1735848.
 2. Obradović, V., Todorović, M., Bushuyev, S. (2019). Sustainability and Agility in Project Management: Contradictory or Complementary? Advances in Intelligent Systems and Computing.
 3. Inam, H. (2017). To Lead In A VUCA World, Practice Leadership Agility https://www.forbes.com/sites/hennainam/2017/10/18/to-lead-in-a-vuca-world-practice-leadership-agility/?sh=26c2c82190e3
 4. Bushuyev, S., Verenych, O. (2018). The Blended Mental Space: Mobility and Flexibility as Characteristics of Project/Program Success. Proc. IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018.
 5. Obradović, V., Todorović, M., Bushuyev, S. (2018). Sustainability and Agility in Project Management: Contradictory or Complementary?  Proc.  IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018.
 6. Bushuyev, S., Verenych, O. (2018). Organizational maturity and project: Program and portfolio success (Book Chapter). Developing Organizational Maturity for Effective Project Management.
 7. Bushuyev, S., Murzabekova, A., Murzabekova, S., Khusainova, M. (2017). Develop breakthrough competence of project managers based on entrepreneurship energy. Proceedings of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2017.
 8. Bushuyev, S. D., Bushuyev, D. A., Rogozina, V. B., Mikhieieva, O. V. (2015). Convergence of knowledge in project management. Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015.
 9. Todorović, M. L., Petrović, D. T., Mihić, M. M., Obradović, V. L., Bushuyev, S. D. (2015). Project success analysis framework: A knowledge-based approach in project management. International Journal of Project Management.
 10. Individual competence baseline for Project, Programme and Portfolio management (IPMA ICB). (2015). IPMA. Version 4.0. 431.
 11. IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB). (2013). IPMA, 67.