Аннотації

Автор(и):
В.І.Доненко., В.М.Погорельцев., Д.О.Приходько
Дата публікації:

26.11.2010

Анотація (укр):

Проаналізовано існуючі еволюційні методи вирішення організаційно-технологічних питань та їх оновлення  відповідно до набору нових  евристик відбору, вірогідності їх вибору в операторах мутації і принципах формування початкового покоління в еволюційно-генетичних алгоритмах та з метою адаптації і генезису будівельної організації до сучасних умов виробництва.

Анотація (рус):

Исследование направленно на анализ существующих эволюционных методов решения организационно-технологических вопросов и их обновления в соответствии с набором новых эвристик отбора, достоверности их выбора в операторах мутации и принципах формирования начального поколения в эволюционно-генетических алгоритмах и с целью адаптации и генезиса строительной организации к современным условиям производства.

Анотація (англ):

Research directionally on the analysis of existent evolutional methods of decision of организационно-технологических questions and their updating in accordance with the set of new heuristics of selection, to authenticity of their choice in the operators of mutation and principles of forming of initial generation in evolutional-genetic algorithms and with the purpose of adaptation and genesis of building organization to the modern terms of production.

Література:

1.      Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: Монографія / В.О. Поколенко, С.А. Ушацький,
Г.В. Лагутін, О.А. Тугай, Н.О. Борисова, О.С. Рубцова: за науковою редакцією В.О. Поколенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с.

2.      Глибовец Н.Н., Медвидь С.А. Генетические алгоритмы и их использование для решения задачи составления расписания // Кибернетика и системный анализ. – 2003. – № 1. – С. 95–108.

3.      Емельянов В.В. Теория и практика эволюционного моделирования / В.В. Емельянов,
В.В. Курейчик, В.М. Курейчик – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 432 с.

4.      Симанков B.C. Генетические алгоритмы и поиск оптимальных решений / B.C. Симанков, В.А. Частикова // Автоматизация и современные технологии. – 2003. – № 6. – С. 39–45.

5.      Холланд Х.Д. Генетические алгоритмы // В мире науки. – 1992. – № 9. – С. 32–40.

6.      Cantu-Paz E. Efficient and accurate parallel genetic algorithms. – Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2001. – 162 p.

7.      The practical handbook of genetic algorithms. Applications / Ed. L.D. Chambers. – Florida: CRC Press, 2000. – Vol. I. – 520 p.

8.      The practical handbook of genetic algorithms. Complex coding systems / Ed. L.D. Chambers. – Florida: CRC Press LLC, 2000. – Vol. III. – 659 p.

9.      The practical handbook of genetic algorithms. New frontiers / Ed. L.D. Chambers. – Florida: CRC Press, 2000. – Vol. II. – 421 p.