Аннотації

Автор(и):
Ю.М.Тесля., А.О.Білощицький., Н.Ю.Тесля
Дата публікації:

28.05.2010

Анотація (укр):

Розглянуто особливості створення інформаційних технологій на проектно-орієнтованих підприємствах. Показано неповноту формальних засобів управління проектами в умовах матричної організації управління проектами і підприємствами. Запропоновано структуру інформаційних систем управління ресурсами проектів та адміністрування проектів підприємств.

Анотація (рус):

Рассмотрены особенности создания информационных технологий на проектно-ориентированных предприятиях. Показана неполнота формальных средств управления проектами в условиях матричной организации управления проектами и предприятиями. Предложена структура информационных систем управления ресурсами проектов и администрирования проектов предприятий.

Анотація (англ):

The features of creation of information technologies are considered on project-oriented enterprises. Incompleteness of formal facilities of management projects is rotined in the conditions of matrix organization of management projects and enterprises. The structure of management informations by resources projects and administration of projects of enterprises is offered.

Література:

  1. Elaine Marmel. Microsoft® Project 2007 Bible /Elaine Marmel// Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, USA. – 2007. – 921 c.
  2. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007/В.В. Богданов// Учебный курс. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
  3. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития /Н.С.Бушуева//- Монография. – К.: Наук. світ,
    2007. – 199 с.
  4. Клиффорд Ф. Грей Управление проектами/Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон// М.:Дело и Сервис, 2007. – 608 с.
  5. Тесля Ю.М. Системна організація управлінських взаємодій як інструмент підвищення ефективності реалізації складних проектів /Ю.М.Тесля, І.І.Оберемок, О.Г.Тімінський// Вісник Черкаського державного технологічного університету.–Черкаси: ЧДТУ,2008.-№2.–С.100-105.
  6. Тесля Ю.Н. Концепция программно-информационного конвейера в матричных информационных технологиях управления сложными народнохозяйственными проектами /Ю.Н.Тесля// Вісник Сумського держуніверситету, серія: Технічні науки, №16-2000. С.77-83