Аннотації

Автор(и):
Л.А. Пономаренко., М.І. Цюцюра
Дата публікації:

28.05.2010

Анотація (укр):

Досить часто при плануванні інвестиційного чи реінжинірингового проекту виникає задача вибору оптимального складу множини робіт проекту. Це необхідно за тих умов, коли існують роботи – претенденти на введення до ієрархічної структури робіт проекту, які складають альтернативну множину. Як правило, аналіз ефективності введення до проекту тієї чи іншої альтернативної роботи може бути виконаний шляхом розрахунків, проведених за всім ланцюгом сітьової діаграми проекту.

Анотація (рус):

Статья посвящена вопросам формализации оценки сложности выполнения вычислительных операций с большим количеством отношений при инновационной деятельности в рамках проектов модернизации предприятий.

Анотація (англ):

The Article is dedicated to by question to formalizations of the estimation to difficulties of the execution computing operation with big amount of the relations under activity within the framework of project of the modernizations enterprise.

Література:

 1. Пономаренко Л.А. Комп’ютерні технології управління інноваційними проектами: підручник/
  Л.А. Пономаренко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 423 с.
 2. Чаудхари С. Методы оптимизации запросов в реляционных системах // Системы управления базами данных/ С.Чаудхари. – № 3, 1998. – С. 22 – 27.
 3. Керівництво з питань проектного менеджменту. – Довідник. Українська асоціація управління проектами. – К.: ВІПОЛ, 1999. – 198 с.
 4. Подготовка и управление инновационными проектами: Учебные материалы / Сост.: С.Д. Бушуев, А.А. Колпаков, А.В. Лаврентьев, В.В. Морозов. – К.: УкрИНТЭИ, 1998. – 136 с.
 5. Пономаренко Л.А., Моделі ситуаційної диспетчеризації при виконанні робіт проекту // Проблеми системного підходу в економіці / Л.А. Пономаренко, С.В. Цюцюра. -  Зб. нак. праць. – К.: НАУ, 2006. – Вип.. 19. – С. 238 – 249.
 6. Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей // Монографія К.: Науковий світ, 2007 – 225 с.
 7. Пономаренко Л.А. Принципи побудови мінімальної множини робіт графіків виконання проектів модернізації // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць/Л.А. Пономаренко, С.В. Цюцюра. – Луганськ: Східноукраїнський нац. ун-т ім. В.Даля,2006. – № 3 (19). – С. 90 – 104
 8. Том Норберт. Управление изменениями // Проблемы теории и практики управления/Том Норбет. – № 1. – 1998.

9.Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е.Г. Ойхман, Є.В. Попов. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 336 с.

 1. Зиндер Е. Реинжиниринг бизнес-процессов и автоматизация офиса //Е.Зиндер. -  www.citfoRum.Ru.