Аннотації

Автор(и):
Тесля Ю.М., Шабала Є.Є.
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

Розглянуто підхід до застосування елементів штучного інтелекту для розробки інтелектуальної інформаційної системи формування, ведення та актуалізації ресурсної нормативної бази в будівництві.

Анотація (рус):

Рассматривается подход к применению элементов искусственного интеллекта для разработки интеллектуальной информационной системы формирования, ведения и актуализации ресурсной нормативной базы в строительстве.

Анотація (англ):

An approach to the use of elements of artificial intelligence to develop intelligent information processing system, keeping and updating of the resource in the construction of the regulatory framework.

Література:

1.     Фадєєва І.Г. Інтелектуалізація стратегічного управління будівництвом свердловини на нафту і газ / І.Г. Фадєєва // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: [зб. наук. праць] / відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001. – 564 c. – (Вісник / Національного університету "Львівська політехніка"; – № 436). – С. 100 – 103.

2.     Сімак С.В. Прогнозування ймовірних наслідків розвитку ринкових перетворень у будівельному комплексі / С.В. Сімак // Сучасні тенденції розвитку менеджменту: зб. матер. міжрегіон. наук. конф. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 172-173.

3.     Таран В.М. Використання інтелектуальних систем при прогнозуванні зсувних процесів Південного берега Криму [Текст]: 3, 2006. – С. 441 – 449

4.     Болотова В.А. Инструментальные средства создания баз знаний на основе системы онтологий / Тезисы доклада на I международную научно-техническую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых «Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг 2010», 19 – 21 мая 2010 г., ДонНТУ, Донецк.

5.     Спиридонов Э.С., Полянский А.В.  Методы искусственного интеллекта в обосновании выработки организационно-технологических решений // Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 125. Харків, 2011. – С. 172.

6.     Хатько А.В. Застосування концептального моделювання при формування при формуванні інформативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. – Запоріжя. – 2010. – Вип. 17(70). – 468 с.

7.     Тесля Ю.Н. Введение в информатику природы / Ю.Н. Тесля: монография. – К.: Кондор, 2010. – 256 с.