Аннотації

Автор(и):
Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А.
Автор(и) (англ)
Glyva V., Vidnichuk T., Levchenko L., Tarnavskyi Y.
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

З’ясовано структури і спрямованості електромагнітних полів навколо моніторів і системних блоків персональних комп’ютерів, а також джерел безперебійного живлення. Визначено, що ці поля перевищують нормативні. Розроблено метод зниження рівнів електромагнітного поля джерел дипольного типу з використанням ефекту явища віддзеркалювання. Досягнутий ефект становить до 20 відсотків. Зроблено висновок про достатність запропонованого методу для нормалізації електромагнітного стану на робочих місцях користувачів комп’ютерної техніки.

Анотація (рус):

Выяснены структуры и направленности электромагнитных полей вокруг мониторов и системных блоков персональных компьютеров, а также источников бесперебойного питания. Определенно, что эти поля превышают нормативные. Разработан метод снижения уровней электромагнитного поля источников дипольного типа с использованием эффекта явления отражения. Достигнутый эффект составляет до 20 процентов. Сделан вывод о достаточности предложенного метода для нормализации электромагнитной обстановки на рабочих местах пользователей компьютерной техники.

Анотація (англ):

Elucidated the structure and direction of magnetic fields around the monitors and system units of personal computers and uninterruptible power supply. Specifically, these fields exceed normative. Developed a method for reducing the levels of electromagnetic field sources dipole type using the effect of the phenomenon of reflection. The achieved effect is up to 20 percent. The conclusion about the adequacy of the proposed method for the normalization of the electromagnetic environment in the workplace users of computer technology.

Література:

1.     Назаренко В.У. Комбінована дія ЕМП промислової частоти, шуму, підвищеної температури повітря як проблема медицини праці / В.У. Назаренко // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип.50. – С. 201-205.

2.     Будянская Э.Н., Безопасность жизнедеятельности человека в условиях воздействия электромагнитных полей / Э.Н. Будянская, Л.Г. Евтушенко, С.В. Нестеренко // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. – К.: Техніка. – 2006. – Вип.64. – С. 131-135.

3.     Думанський Ю.Д., Один із засобів зниження електромагнітного забруднення, створюваного цифровими системами рухомого зв’язку / Ю.Д. Думанський, В.М. Павлик, С.В. Біткин // Гігієна населених місць. – 2007. – Вип.49. – С. 260-263.

4.     Маслов М.Ю. Исследование электромагнитных полей в помещениях для целей электромагнитной и информационной безопасности: Дис. канд. техн. наук: 05.12.07. – Саратов, 2003. – 240с.

5.     Глива В.А. Моніторинг та нормалізація фізичних факторів виробничого середовища при експлуатації автоматизованих систем: дис…докт.техн.наук: 05.26.01. / Глива Валентин Анатолійович. – К.: 2012. –273с.

6.     Запорожець О.І. Система електроживлення та електромагнітна безпека в енергонасичених будівлях
і спорудах / О.І. Запорожець, В.А. Глива, В.І. Клапченко, Г.Д. Потапенко, А.В. Лук’янчиков // Вісник національного авіаційного університету. – 2008. – №1. – С.113-116.

7.     Глива В.А. Критерії вибору захисних матеріалів для екранування електромагнітних полів / В.А. Глива // Проблеми охорони праці в Україні. – 2011. – Вип. 21.
– С.68-76.