Аннотації

Автор(и):
Медяник О.І.
Автор(и) (англ)
Medyanik O.
Дата публікації:

01.11.2013

Анотація (укр):

Відображено зміст моделі оцінки конкурентоспроможності будівельних підрядних організацій, яка, на відміну від традиційних підходів, враховує сучасні вимоги щодо організації операційної системи генпідрядника як провідної ланки втілення будівельних проектів.

Анотація (рус):

Отражено содержание модели оценки конкурентоспособности строительных подрядных организаций, которая, в отличие от традиционных подходов, учитывает современные требования по организации операционной системы генподрядчика как ведущего звена воплощения строительных проектов.

Анотація (англ):

Displaying content model assessing the competitiveness of construction contractors, which, unlike traditional approaches that take into account the current requirements of the operating system as a leading prime contractor level implementation of construction projects.

Література:

1.     Рижакова Г.М. Методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки / Г.М. Рижакова //
Зб. наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».
– Вип. 28. – Ч. 2. – К.: КНУБА, 2012. – С. 59-69.

2.     Ареф'єва О.В. Підхід до формування конкурентоспроможності господарського потенціалу підприємств // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури.

3.     Амосов О.Ю. Оцінка потенціалу конкуренто-спроможності як основного аспекту розвитку підприємства / Амосов О.Ю. // «Проблеми економіки», НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України,
№ 3, 2011. – С. 79 – 83.

4.     Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия /И.А.Бланк. – К.: Ника-Центр, 2002. – 751 с.

5.     Бондаренко Г.С. Управління конкуренто-спроможністю автотранспортного підприємства: дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. – Х., 2001. – 201 арк. - Бібліогр.: арк.171-185.

6.      Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. [Текст]. – Луганск: изд-во Восточноукраинского национального университета.
– 2000. – 315 с.

7.     Макущенко М.П. Підвищення рівня конкуренто-спроможності будівельних підприємств Донецької області / О.П. Макущенко // Зб. наук. праць «Економіка будівництва і міського господарства», 2011, Т.7, №2. – С.115–121.

8.     Россіхіна О.Є. Вплив конкурентоспроможності продукції на конкурентоспроможність будівельного підприємства / О.Є. Россіхіна // Науковий журнал «Економіка розвитку». – Х: ХНЕУ, 2011, № 3(59).
–С. 88-91.

9.      Сухая И.В. Выбор стратегий для обеспечения конкурентоспособности предприятий молочной промышленности. Авт. дис. к.е. 08.00.04. – КНУХТ, 2008. – 20 с.

10.   Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. / Р.А Фатхутдинов. –М.: Инфра-М, 2001. – 312 с.

11.   Царенко О.В. Основні напрями розвитку теорії конкурентних переваг. / О.В.Царенко // Інвестиції: практика та досвід, №7. –2009. – С. 57-60.

12.  Чухрай Н.І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. [Текст] – Львів, Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2000. – 186 с.