Аннотації

Автор(и):
Рафальська О.О.
Дата публікації:

14.03.2014

Анотація (укр):

Розглянуто особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Проаналізовано форми навчання у вищих навчальних закладах. Встановлено, що велика кількість наявних сценаріїв навчання ускладнює автоматизацію управління навчальним процесом. Запропоновано створення багатосценарної системи управління навчальним закладом. Наведено характерні риси багатосценарного навчання.Ё

Анотація (рус):

Рассмотрены особенности организации учебного процесса в высших учебных заведениях. Проанализированы формы учебы в высших учебных заведениях. Установлено, что большое количество существующих сценариев учебы усложняет автоматизацию управления учебным процессом. Предложено создание многосценарной системы управления учебным заведением. Приведенны характерные черты многосценарного обучения.

Анотація (англ):

The article discusses the features of the educational process in higher education. There are forms of learning in higher education: learning from the separation of production and on the job. Learning on the job is done in universities by distance, distance and external forms, and is one of the ways to obtain a certain level of higher education by persons having the appropriate educational or educational qualification level. Depending on the school and forms of teaching learning process corresponding to different plans, and thus learning occurs under different scenarios. A large number of training scenarios complicates the automation of learning management. A creation multiscenario management institution in which the expectation of different forms of learning. The developed model multiscenario learning management. These features multiscenario study, namely flexibility, modularity, concurrency, large audience, economy, technology, social equality, positive impact on student, quality. Multiscenario information technology learning management will improve the quality of education.

Література:

1.     Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти / Я.Я. Болюбаш / – К.: Компас, 1997.

2.     Рафальська О.О. Доцільність створення багатосценарної інформаційної технології управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах: матеріаил XІX Міжнародної науково-практичної конференції [«Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти» / О.О.Рафальська], (Київ, 2013).

3.     Андреев А.А. Дистанционное обучение: сущность, технологи, организация / А.А.Андреев, В.И. Солдатик – М.: Изд-во МЭСИ, 1999. – 196 с.

4.     Биков В.Ю. Дистанційний навчальний процес / В.Ю.Биков, В.М.Кухаренко. К.:Міленіум, 2005. – 292 с.

5.     Морзе Н.В. Дистанційне навчання і технологія співробітництва: 3-я міжнар. конф ІОН-2002. Т.1 [«Інтернет-освіта-наука-2002»/Н.В.Морзе], (Вінниця, 2001).

6.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ndipit.com.ua.

7.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kitsoft.com.ua

8.     [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politek-soft.kiev.ua.

9.     Й.М. Петрович, Ю.М. Римар «Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз» // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №735. – С. 167-175.

10.  Федусенко О.В., Рафальська О.О. Системи управління навчальним процесом студентів з розгалуженою організацією дистанційного навчання у вищому навчальному закладі [Текст]: зб. наук. пр. / Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА. – 2013. – Вип. 13. – С. 162 – 165.

References:

1.       Bolyubash, Y. (1997). Organization of educational process is in higher establishments of education. Kyiv, Ukraine.

2.       Rafalska, E. (2013) Expediency of creation of multiscenario information technology of educational process control in higher educational establishments: "Information technologies are in an economy, management and business.Problems of science, practice and formation". Kyiv, Ukraine.

3.       Andreev, A. (1999). Controlled from distance educating: essence, technologists, organization / A.Andreev, V. Soldier. Moscow, Russia.

4.       Bykov, V. (2005). Controlled from distance educational process / V.Y.Bykov, V.M.Kuharenko. – K. Kyiv, Ukraine.

5.       Morse, N. (2001). Controlled from distance studies and technology of collaboration. Vinnytsya, Ukraine.

6.       [Electronic source] http://www.ndipit.com.ua.

7.       [Electronic source] http://www.kitsoft.com.ua.

8.       [Electronic source] http://www.politek-soft.kiev.ua.

9.        Petrovich, J., Rimar, Y. (2012). Information learning management system educational process in higher educational establishment: comparative analysis. Lviv, Ukraine.

10.    Rafalska, E. (2013). Control system by the educational process of students is with the ramified organization of the controlled from distance studies in higher educational establishment / E. Fedusenko, E. Rafalska / Management of complex systems. Kyiv, Ukraine: KNUCA, 13, 162-16.