Аннотації

Автор(и):
О.О. Пасічник, О.І. Бурба
Автор(и) (англ)
O.O. Pasichnyk, O.I. Burba
Дата публікації:

30.05.2014

Анотація (укр):

Формалізовано процес побудови інформаційної інфраструктури корпоративного інформаційного простору шляхом постановки і вирішення оптимізаційних завдань в рамках агрегативно-декомпозиційного підходу.

Анотація (рус):

Формализован процесс построения информационной инфраструктуры корпоративного информационного пространства путем постановки и решения оптимизационных задач в рамках агрегативно-декомпозиционного подхода.

Анотація (англ):

The article "Determining the optimal option information infrastructure corporate information space" highlights aspects of system integrators solution an actual problem which arises in the early stages of the life cycle of information systems. This task is the providing an integrated solutions on all levels of organizational structure within the framework of single corporate informative space due to the construction of optimum variant information infrastructure. Process of building the information infrastructure of corporate information space was formalized by formulating and solving optimization problems within the framework aggregation-decomposition approach. Definition of an information infrastructure is the choosing of a variant of it, which is determined by the costs of solving problems in knots corporate information space and exchange information between them using appropriate information technology, which is achieved at least cost solution for the entire set of tasks. Formalization the process of building the information infrastructure was proposed by a sequence of procedures that can be used together as a methodological basis for this process. The practical significance of the results of the research consists in the development a suitable methodology of the practical application of software building infrastructure.

Література:

1.     Указ Президента України від 8 липня 2009 року № 514/2009 Про Доктрину інформаційної безпеки України - http://www.president.gov.ua/documents/9570.html.

2.     Пилипчук А.Ю. Єдиний інформаційний простір системи освіти України: структура і параметри [Електронний ресурс]: Режим доступу до сайту:http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em10/content/09paypas.htm.

3.      Бєлікова І. В. Єдиний медичний інформаційний простір як основа якісного управління галуззю [Електронний ресурс]: Режим доступу до сайту:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/apsm/2012_3/170-173.pdf.

4.     Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи [Електронний ресурс]: Режим доступу до сайту: http://court.gov.ua/userfiles/concept.pdf.

5.      Гобов Д. А. Єдиний інформаційний простір - базовий елемент інфраструктури електронного урядування [Електронний ресурс]: Режим доступу до сайту:http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/congres_2/35_AM_Soft_ Конгресс.pdf.

6.     Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М.: Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. Справ, 2000. – 368 с.

7.     Інформаційні системи в економіці: навчальний посібник / [Пономаренко В. С., Золотарьова І. О., Бутова Р.К., Плеханова Г.О.]. – Х.: ХНЕУ, 2011. – 176 с. (Укр. мов.)

8.     Нестеренко О. В. Проблеми формування національної інформаційної інфраструктури та забезпечення її безпеки / О. В. Нестеренко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – Т. 12, № 2.– 216-226.

9.     Степанов В.Ю. Моделювання інформаційно-комунікативного простору в інформаційному суспільстві / Ю.В. Степанов [Електронний ресурс]: Режим доступу до сайту: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/1/06.pdf

10.  Луцький М. Г. Деякі аспекти побудови інформаційного простору організації / Луцький М.Г., Макаренко Л.Г., Мірошникова М.Ю. [Електронний ресурс]: Режим доступу до сайту:http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/ article/view/4097/4242.

11.  Доманецька І. М. Концептуальна модель побудови єдиного інформаційного простору для вирішення завдань автоматизованої технології ведення екологічних паспортів територій в рамках державної системи моніторингу довкілля / І. М.  Доманецька, О. В. Хроленко // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 4. – С. 40-45.

12.  Олексюк В. П. Досвід інтеграції хмарних сервісів Google Apps у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 35. – № 3. – 64-73.

13.  Романченко І.С. Формування єдиного інформаційного простору поля бою – фундаментальний принцип воєнного мистецтва / І.С. Романченко, А.І. Сбітнев // Наука і оборона. – 2008. – № 2. – С. 19–25.

14.  Кравчук О.І. Вплив мережецентричності на розвиток озброєння, військової техніки та розвиток форм і способів застосування військ / О.І. Кравчук, В.Л. Живчук, В.С. Мочерад // Збірник наукових праць Академії ВМС ім. П.С. Нахімова. – 2010. – № 1. – С. 147-155.

15.  Кірсанов С.О. Перспективи розвитку системи управління Збройних Сил України з використанням принципу єдиного інформаційного простору / С.О. Кірсанов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 1 (3). – С. 15–20.

16.  Василенко О.В. Створення єдиного інформаційного простору для удосконалення системи управління збройними силами / О.В. Василенко, Д.П. Кучеров, Б.П. Іванов // Збірник наукових праць ВІКНУ ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 30. – С. 145–151.

17.  Тесля Ю.Н. Математична модель управління інформаційним середовищем девелоперського проекту / Ю.Н. Тесля, В.В. Гоц // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 3. – С. 71–76.

18.  Цвиркун А. Д. Основы синтеза структуры сложных систем / А. Д. Цвиркун – М.: Наука, 1982. – 197 с.

19.  Самохвалов Ю.Я. Предпроектное проектирование автоматизированных систем [Монография] / Ю.Я. Самохвалов, О.И. Бурба – К.: ТриК, 2013. – 295 с.

References:

1.     Decree of the President of Ukraine from July 8, 2009 № 514/2009 on Information Security Doctrine of Ukraine. Retrieved from http://www.president.gov.ua/ documents/9570.html.

2.      Pylypchuk, A.Yu. (2010). Single Information Space of Education of Ukraine: the structure and parameters. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals /ITZN/em10/content/09paypas.htm.

3.     Bielikova, I.V. (2012). Integrated medical information environment as a basis for sound management industry. Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/apsm/2012_3/170-173.pdf.

4.     State Judicial Administration of Ukraine. (2013). The concept of sector program informational courts of law and other institutions of the judiciary. Retrieved from http://court.gov.ua/userfiles/concept.pdf.

5.     Gobov, D.A. (2012). Single Information Space - basic infrastructure of e-governance. Retrieved from http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/congres_2/35_AM_Soft_Конгресс.pdf.

6.     Aristova, I.V. (2000). National Information Policy: organizational and legal aspects. Bandurka O. (Ed.). Kharkiv: University of Internal Affairs.

7.     Ponomarenko, V.S., Zolotaryova, I.O., Butova, R.K. & Plekhanova, G.O. (2011). Information systems in the economy: a tutorial. Kharkiv: KhNEU.

8.     Nesterenko, O.V. (2010). Problems formation of national information infrastructure and implementation its security. Registration, storage and processing of data, 12 (2), 216-226.

9.     Stepanov, V.Yu. (2009). Modeling of information and communication space in the Information Society. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/1/06.pdf.

10.  Lutskyi, M.G., Makarenko, L.G., Miroshnykova, M.Yu. (2008). Some aspects of the construction of information space the organization. Retrieved from http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/EPSAE/article/view/4097/4242.

11.  Domanetska, I.M., Khrolenko, O.V. (2010). A conceptual model of building a unified information space to meet the challenges of automated technologies for ekological passports areas within the Environmental Monitoring environment. Management of complex systems, 4, 40-45.

12.  Oleksiuk, V.P. (2013). Experience integrating Google Apps cloud services in information-educational environment of higher education institution. Information technology and learning tools, 35 (3), 64-73.

13.  Romanchenko, I.S., Sbitniev, A.I. (2008). Formation of a common information space of the battlefield - a fundamental principle of martial arts. Science and Defence, 2, 19-25.

14.  Kravchuk, O.I., Zhyvchuk, V.L., Mocherad, V.S. (2010). Effect of network-centric on the development of weapons and military equipment and the development of forms and methods of use of the military. In Collection of scientific works Navy Academy named P.S. Nakhimov, 1, 147-155.

15.  Kirsanov, S.O. (2010). Prospects for the development systems Management of the Armed Forces of Ukraine using the principle of a common information space. Science and Technology of the Air Force of Ukraine, 1 (3), 15-20.

16.  Vasylenko, O.V., Kucherov, D.P., Ivanov, B.P. (2011). Creation of a common information space to improve management of the armed forces. In Collection of scientific works VIKNU named Tarasa Shevchenka, 30, 145-151.

17.  Teslia, Yu.N., Gots, V.V. (2013). Mathematical model of management information environment development project. Management of complex systems, 3, 71-76.

18.  Tsvirkun, A.D. (1982). Fundamentals of structure synthesis of complex systems. Moskov: Nauka.

19.  Samokhvalov, Yu.Ya., Burba O.I. Pre-design of the automated systems. Kyiv: TriK.