Аннотації

Автор(и):
Придатко О. В.
Автор(и) (англ)
Prydatko O.
Дата публікації:

30.09.2014

Анотація (укр):

Наведено аспекти застосування ефективно-вартісного аналізу ризиків запровадження інноваційних технологій управління якістю освітніх проектів. Розроблено алгоритм розрахунків критерію ефективності моделей підготовки рятувальників, з можливістю встановлення фіксованого значення їх ресурсного забезпечення, який є базисом проектного управління освітнім середовищем з особливими умовами навчання.

Анотація (рус):

Представлены аспекты применения эффективно-затратного анализа рисков внедрения инновационных технологий управления качеством образовательных проектов. Разработан алгоритм расчетов критерия эффективности моделей подготовки спасателей, с возможностью установки фиксированного значения их ресурсного обеспечения, который является базисом проектного управления образовательной средой с особыми условиями обучения.

Анотація (англ):

In the scientific article deals with the problem of the declining quality of educational projects rescue training due to the decrease of the index of their resource provision. The analysis of scientific papers on the research industry, which established that for today it is not enough exhaustively investigated the questions of quality management and resources in the educational projects carried out in the educational environment with special conditions of education. The article presents aspects of the use effectively-cost analysis of the risks of introduction of innovative technologies of quality management of educational projects. Presents and characterized assessment effectively-cost analysis of the risks of introduction of innovative technologies. Developed and described an algorithm for calculation of criterion of efficiency models rescue training, with the possibility of fixing the value of the resource provision. The developed algorithm combines the use of experimental results obtained and well-known statements of probability theory and mathematical statistics. The use of the algorithm of calculations is the basis of quality management of educational projects in educational environments, system of civil protection. The process of project management is ensured through the implementation of a particular model of training with the expected result as the product of the project and the possibility of establishing an early indicator of resource support.

Література:

1.     Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева; (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0) К.: ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

2.     Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Застосування методу освоєного обсягу до моніторингу якості продукту освітніх проектів / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 4 (16). – С. 140-147.

3.     Рач В.А. Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2006. – № 3 (19). – С. 5-15.

4.     Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В.А. Рач, А.Ю. Борзенко-Мірошниченко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2009. –  №1(29). – С. 81-89.

5.     Лизунов П.П. Проектно-векторный подход к построению системы управления высшими учебными заведениями / П.П. Лизунов, А.А. Белощицкий, С.В. Белощицкая // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 6.
 – С. 135-139.

6.     Белошицкий А.А. Структура методологии проектно-векторного управления образовательными средами / А.А. Белошицкий // Управління розвитком складних систем. –2011. – № 7. – С. 121-125.

7.     Білошицький А.О. Створення інформаційної технології управління навчальним процесом у ВНЗ / А.О. Білошицький, С.В. Білошицька, С.С. Білоконь // Управління розвитком складних систем. – 2013. – №13. – С.136-142.

8.     Жованик В.І. Формування структури управління ВНЗ в середовищі раціональних академічних ресурсів, її когнітивна модель / В.І. Жованик // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 5. – С. 95-102.

9.     Жованик В.І. Оптимізація академічних ресурсів ВНЗ через п’ятисекторну виробничу еталонну, ієрархічну декомпозицію ресурсного середовища / В.І. Жованик // Управління розвитком складних систем.– 2012. – № 11.– С. 91-99.

10.  Тесля Ю.Н. Комбинированный метод планирования проектов и процессов высших учебных заведений на базе рефлекторного алгоритма / Ю.Н. Тесля, А.А. Белощицкий, Д.М. Безмогорычный // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 8. – С. 116-120.

11.  Рак. Ю.П. Удосконалення процесу прийняття проектних рішень для ліквідації пожежі засобами комп’ютерного тренажера / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко // Пожежна безпека. – 2011. – №19. – С.124-130.

12.  Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев и др. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.

13.  Бушуєв С.Д. Інноваційні механізми інтуїтивного управління проектами та програмами/ С.Д. Бушуєв, Ю.В. Яцишин // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 6. – С. 27-32.

14.  Драч І.Є. Вибір методів оцінки проектних ризиків вищого навчального закладу в умовах фінансової кризи / І.Є. Драч // Збірник тез доповідей дев’ятої міжнародної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". – Київ: Київський національний університет будівництва та архітектури, 2012. – С. 72-73.

15.  Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.12.22 / О.Б. Зачко; [Львівський державний університет безпеки життєдіяльності]. – Львів, 2010. – 20 с.

16.  Придатко О.В. Моделювання процесу практичної підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби при проектно-орієнтованому управлінні / О.В. Придатко // Віcник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Зб.наук.пр. – Львівський держ. ун-т БЖД, 2012. - № 6. – С.90-100.

References:

1.     Bushuev S., Bushueva N. (2006) Project Management: The Basics of professional knowledge and competence assessment system of project managers. Kyiv.

2.     Borzenko-Miroshnichenko A. (2005). Application of the method the Earned Value to monitoring product quality educational projects. Collection of scientific works: Project management and development of production, 4(16), 140-147.

3.     Rach V., Borzenko-Miroshnichenko A. (2006). Model system dynamics of as a basis for constructing tool of the process of monitoring the quality of educational projects. Collection of scientific works: Project management and development of production, 3(19), 5-15.

4.     Rach V. (2009). Project-oriented management model and estimation of activity of higher educational institutions. Collection of scientific works: Project management and development of production, 1(29), 81-89.

5.     Lizunov P., Beloshitsky A., Beloshitskaya S. (2011). Project-vector approach to building a management system of higher educational institutions. Collection of scientific works: Management of development of difficult systems, 6, 135-139.

6.     Beloshitsky A. (2011). The structure of the methodology of project-vector management of educational environments. Collection of scientific works: Management of development of difficult systems, 7, 121-125.

7.     Beloshitsky A., Beloshitskaya S., Belokon S.(2013). Creation of informational technologies of management of educational process at the University. Collection of scientific works: Management of development of difficult systems,13,
136-142.

8.     Jovanic V. (2011). The formation of the structure of University management in the middle rational academic resources, its cognitive model. Collection of scientific works: Management of development of difficult systems, 5, 95-102.

9.     Jovanic V. (2012). Optimization of academic resources of the University through the hierarchical decomposition of the necessary resources. Collection of scientific works: Management of development of difficult systems, 11, 91-99.

10.  Teslya Yu, Beloshitsky A., Bezmogorychnyi D. (2011). Combined method of projects and processes planning in higher educational institutions on the basis of reflex algorithm. Collection of scientific works: Management of development of difficult systems, 8, 116-120.

11.  Rak Yu., Zachko O. (2011). Improving the process of making design decisions for fire liquidation by means of the computer simulator. Fire safety, 19, 124-130.

12.  Bushuev S., Bushueva N., Babaev I and other. (2010). Creative technologies project and program management: Monograph. Kyiv.

13.  Bushuev S., Yatsyshyn Yu. (2011). Innovative mechanisms intuitively managing projects and programs. Collection of scientific works: Management of development of difficult systems, 6, 27-32.

14.  Drach I. (2012) The choice of methods for the assessment of project risks higher educational institutions in the conditions of financial crisis. The abstracts of the 9 international conference "Project Management in the development of society", 72-73.

15.  Zachko O. (2010). The grounding of regional projects portfolios in improving vital activity safety. Abstract of thesis, Lviv.

16.  Prydatko O. (2012). Modeling of practical training operational rescue service in project management orientation. Bulletin of the Lviv State University of Life Safety, 6, 90-100.