Аннотації

Автор(и):
Куліков П. М., Бондар О. А., Якимчук І. М.
Дата публікації:

17.07.2014

Анотація (укр):

В умовах економічного реформування і динамічного розвитку ринкових стосунків зростає потреба в оперативному ухваленні управлінських рішень, оптимальності розрахунків і прогнозуванні можливих варіантів напрямів діяльності підприємств, диверсифікації виробничої діяльності компаній. В статті обґрунтовано можливості та необхідність залучення інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» для реалізації процесів фінансового інвестування в контексті нарощення ефективності функціонування підприємства. Зокрема, доведено доцільність використання «золотого перерізу» для управління інвестиційною діяльністю задля нарощення ефективності роботи підприємства. Визначено засади трансформації в рамках інструментарію галузевої теорії «геометрична економетрика» через механізм фінансового інвестування, викладено основні аспекти ефективного управління інвестиційною діяльністю. Використання можливостей галузевої теорії «геометрична економетрика», що ґрунтується на симбіозі економічної результативності, математичної точності та геометричної наочності, є вдалим механізмом управління ризиками.

Анотація (рус):

В условиях экономического реформирования и динамичного развития рыночных отношений возрастает потребность в оперативном принятии управленческих решений, оптимальности расчетов и прогнозировании возможных вариантов направлений деятельности предприятий, диверсификации производственной деятельности компаний. В статье обосновываются возможности и необходимости привлечения инструментария отраслевой теории «геометрическая эконометрика» для реализации процессов финансового инвестирования в контексте наращивания эффективности функционирования предприятия. В частности, обосновывается целесообразность использования «золотого сечения» для управления инвестиционной деятельностью. Определяются основы трансформации в рамках инструментария отраслевой теории «геометрическая эконометрика» через механизм финансового инвестирования, излагаются основные аспекты эффективного управления инвестиционной деятельностью. Использование возможностей отраслевой теории «геометрическая эконометрика», основанное на симбиозе экономической результативности, математической точности и геометрической наглядности, является удачным механизмом управления рисками.

Анотація (англ):

Using tools branch theory "Geometric econometrics" on the efficient operation of the company through transformation mechanisms of financial investment in terms of economic reform and dynamic development of market relations increases the need for operational decision-making and optimal calculation and prediction options business activities, diversification of production companies. The article justified the need to attract opportunities and tools branch theory "Geometric econometrics" to realize the financial investment processes in the context of increasing of the efficiency of the company. In particular, we have the feasibility of using "golden section" for the sake of investment activity increase of efficiency of the enterprise. Identify principles of transformation tools within the sector theory "Geometric Econometrics" through the mechanism of the financial investment key aspects of effective management of the investment activity. Since the use of branch theory "Geometric Econometrics", based on a symbiosis of economic performance, accuracy and mathematical geometric visibility is a good way of managing risk.

Література:

1.     Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: Монографія [Текст] / О. І. Амоша, М. Г. Білопольский, В. В. Микитенко та ін. – Інститут економіки промисловості НАН України, ТНЕУ МОНмолодьспорту України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ МОНмолодьспорту України. 2011. – 848 с.

2.     Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: Монографія  [Текст] / [О. М. Алимов, В. В. Микитенко, С. М. Шкарлет та ін./ за науковою ред. д.е.н, проф. Хлобистова Є. В.] /ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ МОНмолодьспорту України, НДІ Сталого розвитку та природокористування. – У 2-х том. – Т. 1. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – 464 с.

3.     Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь: Монографія [Текст] /
Геєць В. М., Лібанова Е. М., Жулинський М. Г., Микитенко В. В. та ін. // кер. авт. колективу Е. М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с.

4.     Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави: Монографія [Текст]/ О. М. Алимов, Л. С. Ладонько, І. М. Лицур, В. В. Микитенко та ін. – К. : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2014. – 520 с.

5.     Бондар О. А. Проблематика управління та рішення економічних задач / О. А. Бондар // Ефективна економіка.– К. : електронне видання, 2013. – № 4. Режим доступу: http:/www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z = 1990

6.     Бондар О. А. Методологічна платформа поняття «економічна система» / Бондар О. А. // Інвестиції: практика та досвід.– К. : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2013. – № 10. – С. 67–69

7.     Бондар О. А. Інтерпретування як системний інструмент вирішення економічних задач / О. А. Бондар // Наукові нотатки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 2. – К. : Інститут законодавства ВР України, 2013. – С. 143-147.

8.     Бондар О. А. Системний аналіз економіко-математичних моделей вирішення економічних задач / О. А. Бондар // Містобудування та територіальне планування. – Вип. 47. – К. : ВИПОЛ, 2013. – С. 70–82.

9.     Бондар О. А. Галузева теорія як елемент розвитку міжнаукової взаємодія управління економічними системами / О. А. Бондар // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економічні науки». – Вип. 31, ч. 2, т. 2. – Черкаси: ЧДТУ, 2012.
 – С. 216–219.

10.  Ященко Ю.Г., Неизвестный С.И. Особенности целеролагания проектной деятельности на разных уровнях зрелости бизнеса // Управління розвитком складних систем. – 2012. – №8. – С. 75 – 85.

11.  Тесля Ю.Н., Гоц В.В. Математична модель управління інформаційними середовищем девелоперського проекту. //  Управління розвитком складних систем. – 2013. – №15. – С. 71 – 77.

12.  Гогунский В.Д., Коляда А.С., Яковенко В.А. Наукометрические данные научного издания «управление развитием сложных систем» // Управління розвитком складних систем. – 2014. – №19. – С.6 – 12.

References:

1.     The structural transformation of the economy: international experience, institutions, strategies for Ukraine: Monograph [Text] / O.I. Amosha, M.G. Bilopolskyy, V.V. Mykytenko and others. - Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Ukraine TNEU MONmolodsportu. – Stockholm: Economic thought TNEU MONmolodsportu Ukraine. 2011. – 848 p.

2.     Sustainable development and environmental safety of society: theory, methodology, practice: a monograph [Text] /
O. Alymov M., V. Mikitenko, S. M. Shkarlet et al. / Ed by science. d.e.n Sci. Khlobystov E.V. / SI "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine" IPREED National Academy of Sciences of Ukraine, SSU MONmolodsportu Ukraine, Research Institute of Sustainable Development and Environmental Sciences. - In 2 vol.
 – T. 1. – Simferopol: ID "ARIAL", 2011. – 464 p.

3.     Sustainable Human Development: equity: National Report: Monograph [Text] / Heyets V.M., E.M. Libanova, Zhulinsky M.G., Mykytenko V. et al. // Supervisor. com. E. team Libanova / Institute of Demography and Social Studies. MV Ptukha. – Uman: publishing center "Vis", 2012. – 412 p.

4.     Potential sustainability Ukraine in implementing the integration of state selection Monograph [Text] / A. Alymov, L.S. Ladonko, I.M. Lytsur, V.V. Mykytenko and others. – Kyiv: SI "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of NAS of Ukraine", 2014. – 520 p.

5.     Bondar O.A. Management Problems and solutions to economic problems / A.A. Bondar // Efficient Economy. № 4.
– K: electronic edition, 2013. – Access: http: /www.economy.nayka.com.ua/ 1990.

6.     Bondar O.A. platform methodological concept of "economic system" / Bondar O.A. // Investment: practice and experience. – № 10. – K. Institute for Training State Employment Service of Ukraine, 2013. – P. 67-69

7.     Bondar O.A. interpretation as a system tool for solving economic problems / A.A. Bondar // Research Institute notes Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. – № 2. – C.: Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2013. – P. 143-147.

8.     Bondar O.A. System analysis of economic and mathematical models for solving economic problems / A.A. Bondar // Town planning and regional planning. – Vol. 47 – K: VYPOL, 2013. – P. 70-82.

9.     Bondar O.A. Branch theory as an element of interaction management mizhnaukovoyi economies / A.A. Bondar // Collected Works of Cherkasy State Technological University. A series of "Economics". – Vol. 31, p. 2, v. 2 – Cherkasy, Cherkasy State Technological University, 2012. – P. 216-219.

10.  Yaschenko J.G., Neyzvestnыy S.I. Features tselerolahanyya of project activities at maturity LEVEL raznыh business. // Management of complex systems. – 2012 – №8. – p.75 - 85.

11.  Tesla J.N., Gotz V.V. Mathematical model of management information environment development project // Management of complex systems. – 2013. – №15. – Р. 71 - 77.

12.  Hohunskyy V. D., Carol A., V. Yakovenko Data Naukometrycheskye scientific edition "Management Development slozhnыh systems" // Management of complex systems. – 2014. – №19. – C. 6 - 12.