Аннотації

Автор(и):
Павліха Н.В., Кицюк І.В., Омельчук А.О.
Автор(и) (англ)
Pavlikha Nataliia, Kytsyuk Iryna, Omelchuk Anatoly
Дата публікації:

30.04.2015

Анотація (укр):

Аналіз виконання більшості державних цільових програм показує, що державні замовники – координатори програми не здійснюють моніторингу реалізації відповідних програм. Успішне впровадження моніторингу в практику реалізації державних цільових програм насамперед залежить від чіткого розуміння поняття «моніторинг», його завдання та місця в системі управління державними цільовими програмами. Автори зазначають, що, моніторинг в системі управління державними цільовими програмами – у вузькому значенні, це сучасний вид аналізу виконання цих програм та оцінки ефективності залучення і використання інвестиційних коштів; у широкому ж розумінні він являє собою формування (відслідковування, збирання та обробку даних) інтегрованої інформаційної системи про стан виконання програм та/або проектів і використання залучених коштів, що постійно поповнюються даними завдяки безперервності відстеження. Зазначено, що встановлення чіткого взаємозв'язку між усіма функціями процесу управління реалізацією державних цільових програм та ефективне їх виконання забезпечить досягнення поставленої мети та отримання передбачуваних результатів та вигод, а також дозволить здійснити оптимізацію інвестиційних витрат.

Анотація (рус):

Анализ большинства государственных целевых программ показывает, что государственные заказчики – координаторы программы не осуществляют мониторинга реализации соответствующих программ. Успешное внедрение мониторинга в практику реализации государственных целевых программ в первую очередь зависит от четкого понимания понятия «мониторинг», его задачи и места в системе управления государственными целевыми программами. Авторы отмечают, что мониторинг в системе управления государственными целевыми программами – в узком смысле, это современный вид анализа выполнения этих программ и оценки эффективности привлечения и использования инвестиционных средств; в широком же смысле он представляет собой формирование (отслеживания, сбор и обработку данных) интегрированной информационной системы о состоянии выполнения программ и / или проектов и использования привлеченных средств, которая постоянно пополняется данными благодаря непрерывности отслеживания. Указано, что установление четкой взаимосвязи между всеми функциями процесса управления реализацией государственных целевых программ и эффективное их выполнение обеспечит достижение поставленной цели и получения предполагаемых результатов и выгод, а также позволит осуществить оптимизацию инвестиционных расходов.

Анотація (англ):

Analysis of implementation of the most state programs shows that contracting authorities (program coordinators) don't carry out a monitoring of the realization of relevant programs. Successful implementation in practice of monitoring of realization of state target programs primarily depends on a clear understanding of the notion of "monitoring", it tasks and place in the system of management of state targeted programs. The authors note that monitoring in the system of management of state target programs, in the narrow sense, it is a modern kind of analysis of these programs implementation and evaluation of effectiveness of raising and use of investment funds; in a broad sense it is a formation (tracking, collection and data processing) of integrated information system on the state of implementation of programs and / or projects and use of raised funds and the data in the system are constantly updated through continuous tracking. It is noted that the establishment of a clear relationship between all of the functions of process of management of realization of state target programs and effective their implementation will provide achieving of the goal and obtaining the anticipated results and benefits, and will allow to make the optimization of investment costs.

Література:

 

 1. Перфілова Н. М. Проектний підхід до управління державними фінансами. [Електронний ресурс] / Н. М. Перфілова // Математичні машини і системи. – 2009. – № 2. – С. 129–138 – Режим доступу : http://www.immsp.kiev.ua/publications/articles/2009/2009_2/Perfilova_02_2009.pdf
 2. Гбур З. В. Моніторинг як метод забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління / З. В. Гбур // Державне та муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи : матеріали наук.-практ. конф. Тези доп. (17-18 травня 2007 р.) / Відп. ред. В. Я. Малиновський. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. – 192 с. – С. 21–23.
 3. Закон України «Про державні цільові програми» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
 4. Сухінін Д. В. Відмінності між моніторингом, оцінюванням і контролем у системі органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Д. В. Сухінін // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 3 (42). – С. 301–308. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2013_3_42.pdf
 5. Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжн. участю, Київ, 30 травня 2008 р. : у 3 т. / [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. – К. : НАДУ, 2008. – Т. 3. – 192 с.
 6. Винницький Б. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні [Текст] / Б. Винницький, М. Лендьел, Ю. Ратейчак; Проект партнерства Канада – Україна «Регіон. врядув. та розв.». – К. : К.І.С., 2007. – 120 с.
 7. Гороть Є. І. Англо-український словник [Текст] / Є. І. Гороть, Л. М. Коцюк, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк, під загальним керівництвом Є. І. Гороть. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 1700 с.
 8. Тайджиман А. Моніторинг стандартів освіти [Текст] / Альберт Тайджиман, Т. Невілл Послтвейт. – Львів : Літопис, 2003. – 328 с.
 9. Байназарова О. О. Моніторинг та оцінювання якості освіти : [методичний посібник] / О. О. Байназарова, В. В. Ракчєєва. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 58 с.
 10. Попов В. Г. Мониторинг развития региональной системы образования [Текст] / В. Г. Попов, П. В. Голубков // Стандарты и мониторинг в образовании. –  2000. –  № 2. – С. 30–33.
 11. Михайленко С. В. Показники оцінки обґрунтованості проектів бюджетів [Текст] / С. В. Михайленко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. С. 219 – 227.
 12. Показники, що застосовуються для моніторингу результативності виконання проектів : посібник для керівників проектів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/document/243708731/pmi_final.doc
 13. Матеріали Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 14. Прокопенко О. В. Економічна суть контролінгу, його місце в системі управління підприємством [Текст] / О. В. Прокопенко, Л. Б. Криворучко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – 2011. – №4. – С. 27–34.
 15. Зінь Е. А. Регіональна економіка : [підручник] / Е. А. Зінь. – К. : Професіонал, 2007. – 528 с.
 16. Цюцюра С. В. Визначення місії, бачення і стратегії проектів при впровадженні ключових показників ефективності [Текст] : зб. наук. пр. / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2013. –Вип. 14. – С. 89–92.

References:

 

 1. Perfilova, N. M. (2009). Project approach to public finance management. [electronic source]. – http://www.immsp.kiev.ua/publications/articles/2009/2009_2/Perfilova_02_2009.pdf [in Ukrainian].
 2. Hbur, ZV (2007). Monitoring as a method of ensuring the realization of the aims and functions of public administration. State and municipal management in terms of political and administrative reform, the materials of scientific and practical conference, 21–23. [in Ukrainian].
 3. The Law of Ukraine «On State Target Programs» [electronic source]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15 [in Ukrainian].
 4. SuchininDV. Differences between monitoring, evaluation and control in the system of local authorities [electronic source].   http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2013_3_42.pdf [in Ukrainian].
 5. NAPA (2008). Latest trends of the development of democratic governance: global and Ukrainian experience: the materials of scientific and practical conference., Т. 3, 192. [in Ukrainian].
 6. Vynnytsky, B. & Lendiel, M. & Rateychak, Y. (2007). Monitoring and evaluation of strategies and programs of regional development in Ukraine, 120. [in Ukrainian].
 7. Horot, E. & Kotsyuk, L. & Malimon, L. & Pavlyuk, A. (2006). English-Ukrainian dictionary, 1700. [in Ukrainian].
 8. Taydzhyman, A. & Posltveyt, T. (2003). Monitoring of educational standards, 328. [in Ukrainian].
 9. Baynazarova, A. & Rakchyeyeva V. (2009). Monitoring and evaluation of educational quality: handbook, 58. [in Ukrainian].
 10. Popov, V. & Holubkov, P. (2000). Monitoring of development of the regional educational system. Standards and Monitoring in Education, 2, 30–33. [in Russian].
 11. Mykhailenko, S. (2010). The performance indicators of evaluation of the reasonableness of budgets projects. Actual economic problems, 4, 219 – 227. [in Ukrainian].
 12. The indicators are used to monitoring of the effectiveness of implementation of projects: a guide for project managers [electronic source]. – www.kmu.gov.ua/document/243708731/pmi_final.doc [in Ukrainian].
 13. Materials of State Statistics Service [electronic source]. – http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 14. Prokopenko, O. & Kryvoruchko, L. (2011). The economic essence of controlling, it place in the system of management of enterprise. Bulletin of SSU. Economy Series, 4. – 27–34. [in Ukrainian].
 15. Zin, E. (2007). Regional economy: textbook, 528. [in Ukrainian].
 16. Tsutsura, S., Krivoruchko, O. & Tsutsura, M. (2014). Defining the mission, vision and strategy of projects in the implementation of key performance indicators of effectiveness. Management of Development of Complex Systems., 14, 89–92. [in Ukrainian].