Аннотації

Автор(и):
Кучанський О.Ю., Мазурак В.В.
Автор(и) (англ)
Kuchansky Alexander , Mazurak Valery
Дата публікації:

23.10.2015

Анотація (укр):

Розглянуто проблеми надання банківських послуг з точки зору електронного банкінгу – Інтернет-банкінгу. Показано переваги, перспективи Інтернет-банкінгу, описано цілі та можливі шляхи його розвитку в Україні в найближчому майбутньому. Впровадження систем Інтернет-банкінгу в українських банках на сучасному етапі розвитку банківської системи є необхідністю, оскільки без таких систем неможливо розвивати повною мірою свій бізнес в міжнародній, внутрішньодержавній конкуренції. Системи Інтернет-банкінгу спрямовані на підвищення якості та рівня обслуговування клієнтів. Основними перевагами Інтернет-банкінгу на сьогодні є доступність, простота використання, оперативність виконання операцій, зручність, конфіденційність, можливість управління клієнтом своїми фінансами в кожен момент часу. Використання системи Інтернет-банкінгу дозволяє суттєво зменшити час проведення розрахунків, залучити до банківських операцій нових клієнтів та покращити стан банківської системи.

Анотація (рус):

Рассмотрены проблемы предоставления банковских услуг с точки зрения электронного банкинга – Интернет-банкинга. Показаны преимущества, перспективы Интернет-банкинга, описаны цели и возможные пути его развития в Украине в ближайшем будущем. Внедрение систем Интернет-банкинга в украинских банках на современном этапе развития банковской системы является необходимостью, поскольку без данных систем невозможно развивать в полной мере свой бизнес в международной, внутригосударственной конкуренции. Системы Интернет-банкинга направлены на повышение качества и уровня обслуживания клиентов. Основными преимуществами Интернет-банкинга в настоящее время является доступность, простота использования, оперативность выполнения операций, удобство, конфиденциальность, возможность управления клиентом своими финансами в любой момент времени. Использование системы Интернет-банкинга позволяет существенно уменьшить время проведения расчетов, привлечь к банковским операциям новых клиентов и улучшить состояние банковской системы.

Анотація (англ):

The problems of providing banking services in the context of electronic banking - Internet banking. The advantages, the prospects for Internet banking, described the goals and possible ways of its development in Ukraine in the near future. Implementation of Internet Banking in Ukrainian banks in the current development of the banking system is a necessity, because without these systems can not fully develop their business in international and domestic competition. Internet Banking aimed at improving quality and customer service. The main advantages of Internet banking is now the availability, ease of use, efficiency of operations, convenience, privacy, the ability to manage their finances client at a time. The use of Internet banking can significantly reduce the time of settlement, banking operations to attract new customers and improve the banking system.

Література:

 

 1. Вовчак, О.Д. Платіжні системи [Текст]: навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 341 с.
 2. Новицький А. М. Електронний банкінг (організаційно-правове забезпечення) : монографія / А. М. Новицький,
  Г. О. Усатий, В. С. Цимбалюк. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2008. – 294 с.
 3. Засадна,Х.О. Про захист послуг Інтернет-банкінгу [Текст] / Х.О. Засадна // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2008. – № 3 – С. 225-229.
 4. Баркалова, Д.С. Перспективы использования Интернет в банковском деле [Текст] / Д.С. Баркалова // Управління розвитком: зб. наук. роб. – Х.: ХНЕУ. – 2011. – № 6 (103). – С. 147-149
 5. Чуб О. О. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі / О. О. Чуб // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 1 (26). – С. 62–67.
 6. Харламов, П. Убийца очередей: [Интернет-банкинг] [Текст] / П. Харламов //Деньги [Ю ЭЙ]. – 2010. – № 15.
  – С. 28-30.
 7. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски [Текст] / Ю.Н. Юденков, С.А. Ермаков, Н.А. Тысячникова, И.В. Сандалов. – М. : КноРус,2010. – 320 с .
 8. Деменков М. С. Інтернет-технології в обслуговуванні клієнтів банку / М. С. Деменков // Банківська справа. -2009. –N 1. –С. 58-65
 9. Ожеван М. А. інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні: [зб. аналіт. Доп.] /
  М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова; за заг. Ред. Д. В. Дубова. – К.: НІСД, 2011. – 96 с.
 10. Страхарчук А. Я. Інформаційні системи і технології в банках: [навч. посіб] / А. Я. Страхарчук,
  В. П. Страхарчук. – К.: Знання, 2010. -515 с.
 11. Шалига Т. С. Дистанційне банківське обслуговування роздрібних клієнтів : монографія / Т. С. Шалига. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2013. – 410 с.
 12. Berzlev A. Information system of forecasting based on combined models with time series clustering [Текст] /
  A. Berzlev // International Journal «Information Models and Analysіs». – ITHEA, 2014. – Vol. 3, Num. 1. P. 16-23.
 13. Берзлев О.Ю. Метод прогнозування знаків приростів часових рядів [Текст] / О.Ю. Берзлев // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Харків, 2013. – Вип. 2/4, ном. 62. – С. 8-11.
 14. Vercellis, C. Business intelligence: data mining and optimization for decision making [Текст] / С. Vercellis. – Cornwall: John Wiley & Sons Ltd. Publication, 2009. – 417 p. 
 15. Берзлев А.Ю. Разработка комбинированных моделей прогнозирования с кластеризацией временных рядов по методу ближайшего соседа [Текст] / А.Ю. Берзлев // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: сб. науч. трудов. – Харьков: ХНУРЭ, 2012. – Вып. 161. – С. 51-59.
 16. Берзлев О.Ю. Інформаційна система для прогнозування і прийняття рішень у фінансовій сфері [Текст] /
  О.Ю. Берзлев, А.О. Білощицький // Управління розвитком складних систем. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 106-111.

References:

 

 1. Vovchak, O.D., Shpargalo. G.E., Andreykiv, T.Ya. (2008). Payment systems. Kyiv: Znannya, 341 p.
 2. Novytsky, A.M., Usaty, G.O., Tsymbalyuk, V.S. (2008). E-banbking. Irpin: NU of State Tax Service of Ukraine, 294 p.
 3. Zasadna, Kh.O.(2008). On the Protection of Internet banking. Journal of University of Banking of National Bank of Ukraine, 3, P. 225-229.
 4. Barkalova, D.S. (2011). Prospects for the use of Internet banking. Development management, 6(103), P. 147-149.
 5. Chub, O.O. (2009). The development of Internet banking in the global environment. Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking. 1(26), P. 62-67.
 6. Kharlamov, P. (2010). Killer queues. Money, 15, P. 28-30.
 7. Yudenkov, Yu.N., Ermakov, S.A., Tysyachnikova, N.A., Sandalov, I.V. (2010) Internet-technology in Banking business: prospects and risks. Moscow: KnoRus, 320 p.
 8. Demenkov, M.S. (2009). Internet technologies to maintain the bank's clients. Banking, 01, P. 58-65.
 9. Ozhevan, M.A., Gnatyuk, S.L., Isakova T.O. (2011). Information technologies as a factor of social transformations in Ukraine. Kyiv: NISD, 96 p.
 10. Strakharchuk, A.Ya., Strakharchuk, V.P. (2010). Information systems and technology in banks. Kyiv: Znannya, 515 p.
 11. Shalyha T.S. (2013). Distance banking retail. Nizhyn: Aspect-Poligraph, 410 p.
 12. Berzlev, A. (2014). Information system of forecasting based on combined models with time series clustering. International Journal «Information Models and Analysіs», ITHEA, 3(1), P. 16-23.
 13. Berzlev, A. (2013). A method of increments sings forecasting of time series. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/4, 62. P. 811.
 14. Vercellis, C. (2009). Business intelligence: data mining and optimization for decision making. John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 417 p.
 15. Berzlev, A. (2012). Development of combined forecasting models from time series clustering method for nearest neighbor. Management Information System and Devices, 161, P. 51–59.
 16. Berzlev, A.Yu., Biloshchytskyy A.O. (2014). Forecasting information system for financial decision making, 18, P. 106-111.