Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Малина Б.С.
Автор(и) (англ)
Terent’ev Alexandr, Shabala Yevgeniya, Malina Bogdan
Дата публікації:

09.06.2015

Анотація (укр):

В якості джерел коливань, що діють в будь-який заданий момент часу, розглядаються мікросейсми, які завжди наявні, і сейсмічні коливання в будівлі, які є реакцією на вплив, що надходить. В сейсмології для оцінки реакції будівель на сейсмічні хвилі широко застосовуються моделі лінійних систем з однією або декількома степенями вільності. Під впливом мікросейсм будь-яка будівля постійно знаходиться в коливальному процесі. Для вибраної моделі процесу коливань з незалежними компонентами в будівлі з'являється можливість отримати одночасні записи стоячих хвиль різночасних, послідовних спостережень з опорною точкою. Отримані результати обстеження конструкцій за допомогою методики мікросейсмодіагностування дозволяють виявити найбільш «ослаблені» місця в конструкції будівлі, в яких проводиться точкове обстеження класичним методом. Крім того, враховуючи ступінь пошкодження конструкцій більшості обстежуваних будівель, а також відсутність можливості швидкого проведення відновлювальних робіт, було запропоновано цю методику в процесі експлуатації та проведенні постійного моніторингу стану будівлі. Отримані результати досліджень мікросейсмічних коливань від природних і штучних джерел дозволили скоригувати датчики, що використовуються під конкретні параметри будівлі. Наявність постійного моніторингу дозволяє відслідковувати найменші зміни в стані конструкцій з метою прийняття своєчасних заходів з локалізації виниклого дефекту.

Анотація (рус):

В качестве источников колебаний, действующих в любой заданный момент времени, рассмотрены микросейсмы, которые всегда присутствуют, и сейсмические колебания в здании, которые являются реакцией на поступающее воздействие. В сейсмологии для оценки реакции зданий на сейсмические волны широко применяются модели линейных систем с одной или несколькими степенями свободы. Под влиянием микросейсм любое здание постоянно находится в колебательном процессе. Для выбранной модели процесса колебаний с независимыми компонентами появляется возможность получить одновременно записи стоячих волн разновременных, последовательных наблюдений с опорной точкой в здании. Полученные результаты обследования конструкций с помощью методики микросейсмодиагностирования позволяют выявить наиболее «ослабленные» места в конструкции здания, в которых проводится точечное обследованых классическим методом. Кроме того, учитывая степень повреждения конструкций большинства обследованных зданий, а также отсутствие возможности быстрого проведения восстановительных работ, была предложена эта методика в процессе эксплуатации и проведении постоянного мониторинга состояния здания. Полученные результаты исследований микросейсмических колебаний от естественных и искусственных источников позволили скорректировать датчики, используемые под конкретные параметры здания. Наличие постоянного мониторинга позволяет отслеживать малейшие изменения в состоянии конструкций с целью принятия своевременных мер по локализации возникшего дефекта.

Анотація (англ):

As sources of vibrations that operate at any given moment, considered microseisms that are always present and seismic vibrations in buildings that is a reaction to the impact coming. In seismology for evaluation response of buildings to seismic waves commonly used models of linear systems with one or more degrees of freedom. Influenced microseism any building constantly in the oscillatory process. The selected process model oscillations with independent components in building an opportunity to receive simultaneous records of standing waves at different times, consistent with observations anchor point. The results of inspection structures using the technique mikroseysmodiahnostuvanni reveal the most "relaxed" places in the construction of buildings that include spot inspection of the classical method. Moreover, given the extent of damage to structures most obstezhuvalnyh buildings and the lack of quick restoration work, it was suggested this method in the operation and carried out continuous monitoring of the state of the building. The results of research macroseismic fluctuations from natural and artificial sources allowed to adjust the sensors used for specific parameters of the building. The presence of constant monitoring to track the slightest changes in the state structures in order to take timely measures to localize the defect arose.

Література:

 

 1. Міхайленко В. М. Технологія адаптивної фільтрації зображення дефекту типу "тріщина" / В. М. Міхайленко, О. В. Горда // Управління розвитком складних систем. – 2010. – Вип. 1. . – С. 65 – 68.
 2. Гайна Г.А. Концепція багатомодельного підходу до розробки інтелектуальних СППР у містобудуванні.// Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2010. – № 1. – С. 28. – 34.
 3. Гайна Г.А. Інформаційна технологія управління задачами містобудування // Управління розвитком складних систем. – К.: КНУБА, 2010. – № 3. – С. 42 – 47.
 4. Барашиков А.Я. Технічна експлуатація будівель і міських територій: підручник // А.Я. Барашиков,
  В.О. Гомілко, О.М. Малишев. – К.: Вища шк, 2000. – 112 с.
 5. Барашиков А.Я. Оцінка технічного стану будівельних конструкцій, будівель та споруд // А.Я. Барашиков,
  А.Н. Малишев. – К.: 1998. –250 с.
 6. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд // Держкомітет будівництва, архітектури та Держнаглядохоронпраці України. – К., 1997.145 с.
 7. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. – К.: НДІБВ, 2003.–С.144.
 8. Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86 р.) // Госгражданстрой. – М.: Прейскурантиздат, 1988. – 72 с.
 9. Еманов А.Ф. Технология диагностики и мониторинга состояния строительных конструкций на основе исследования микросейсмических колебаний / А.Ф. Еманов, Л.А. Скляров // Предотвращение аварий зданий
  и сооружений:
  сб. науч. тр. – Вып. 8. –М.: 2009. – С. 63 – 72.
 10. Завалишин С.И.Динамический мониторинг зданий и сооружений для контроля их сейсмостойкости /
  С.И. Завалишин, Г.Э. Шаблонский, Д.А. Зубков, А.А. Румянцев // Предотвращение аварий зданий и сооружений: сб. науч. тр. Вып.8. – М.: 2009. – С. 42 – 53.

References:

 

 1. Мihaylenko V.М. The technology of adaptive filtering image defect such as "crack"/ V.M. Мihaylenko, О.V. Gorda // Managing the development of complex systems, 2010. – v 1. – 65-68.
 2. Gayna G.A. Concept bahatomodelnoho approach to the development of intelligent systems in urban planning decision rishenb // Managing the development of complex systems, 2010. – v 1. – 28-34.
 3. Gayna Information technology management tasks Urban Development.// Managing the development of complex systems, 2010. – v 3. – 42-47.
 4. Barashikov A.Y. Technical operation of buildings and urban areas: Підручник //А.Y. Barashikov, V.О. Gomilko, О.М. Malishev. – Кyiv : High school, 2000. – 112.
 5. Barashikov A.Y. Assessment of technical condition of building structures and buildings // А.Y. Barashikov, А.N. Malishev. – Кyiv, 1998. – 250.
 6. Regulations on surveys, certification and reliable operation of industrial buildings and structures // State Committee for Architecture and Gosnadzorohrantruda Ukraine. – Кyiv, 1997. – 145.
 7. Regulations on surveys, certification, safe and reliable operation of industrial buildings and structures. – Кyiv : SRIBP, 2003.–144.
 8. Terms estimate physical deterioration of residential buildings (VSN 53-86 (р)) // State civil engineering. – Мoscow: Prices izdat, 1988. – 72.
 9. Emanov А.F. Technology diagnosis and monitoring of building structures based on a study of microseismic oscillations / А.F. Emanov, L.А. Sklyarov // Prevention of accidents buildings and structures: Collection of scientific papers, v 8. –Мoscow, 2009. – 63-72.
 10. Zavalishin S.I. Dynamic monitoring of buildings and structures to control their seismic resistance. / S.I. Zavalishin, G.E. Shablonskiy, D.А. Zybkov, А.А. Rumyantsev // Prevention of accidents buildings and structures: Collection of scientific papers., v.8. –Мoscow, 2009. – 42-53.