Аннотації

Автор(и):
Полтораченко Н.І.
Автор(и) (англ)
Poltorachenko Natalia
Дата публікації:

14.11.2017

Анотація (укр):

Розглянуто задачу прив’язки зосереджених споживачів до мереж різних категорій при проектуванні інженерної мережі. Математична модель задачі містить кілька критеріїв якості та мережі більше ніж двох категорій. Об’єктивна невизначеність інформації на початкових етапах проектування виражена через два нечітких бінарних відношення. Перше відображає зв’язок між зосередженими споживачами та критеріями якості, де функція належності нечіткого бінарного відношення на практиці означає рівень значущості критерія для зосередженого споживача. Друге відображає зв’язок між критеріями якості та мережами різних категорій, де функція належності нечіткого бінарного відношення на практиці означає рівень сумісності мережі тієї чи іншої категорії з критерієм якості. Віднормований добуток цих бінарних відношень відображає рівень переваг мереж тієї чи іншої категорії для зосереджених споживачів. Потреба нормування пов’язана з необхідністю порівняння цих переваг. У роботі запропоновано ввести поріг роздільності. Він дозволяє розрахувати різні варіанти прив’язки зосереджених споживачів залежно від його значення. Частину споживачів є сенс прив’язати до кількох мереж з метою забезпечення надійності їх функціонування.

Анотація (рус):

Рассмотрена задача привязки сосредоточенных потребителей к сетям разных категорий при проектировании инженерных сетей. Математическая модель задачи содержит несколько критериев качества и сети более чем двух категорий. Объективная неопределенность информации на начальных этапах проектирования выражена через два нечетких бинарных отношения. Первое отражает связь между сосредоточенными потребителями и критериями качества, где функция принадлежности нечеткого бинарного отношения на практике означает уровень значимости критерия для сосредоточенного потребителя. Второе отображает связь между критериями качества и сетями разных категорий, где функция принадлежности нечеткого бинарного отношения на практике означает уровень совместимости сети той или иной категории с критерием качества. Отнормированное произведение этих бинарных отношений отображает уровень приоритетов сетей для сосредоточенных потребителей. В работе предложено ввести порог раздельности. Он позволяет рассчитать разные варианты привязки сосредоточенных потребителей в зависимости от его значения.

Анотація (англ):

The problem of binding of concentrated consumers to the networks of different categories in engineering network design is considered. The mathematical model of this problem includes several criteria for quality as well as more than two categories of networks. The objective uncertainty of the information in the initial phase of the design is expressed through two fuzzy binary relations. The first one of these relations reflects the relation between concentrated consumers and criteria for quality and its mathematical function reflects the level of criterion significance for concentrated consumers in practice. The second one reflects the relation between criteria for quality and networks of different categories and its mathematical function in practice reflects the level of network compatibility with criterion for quality. Normalized product of these binary relations expresses the advantages of different categories of networks for concentrated consumers. The necessity for normalization is caused by the need for comparison of these advantages therefore the appropriate resolution threshold is proposed. It allows the calculation of assorted variants of binding of concentrated consumers, according to its value. It is also proposed to bind certain amount of consumers to more than one network to assure the reliability of network functioning.

Література:

 

 1. Предун К.М. Аналіз стану інженерних мереж та можливостей їх використання для потреб теплопостачання населених пунктів України / К.М. Предун // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2012. – № 16. – С. 67-71.
 2. Насонкіна Н.Г. Стратегія проведення моніторингу й реформування систем муніципального водопостачання  / Н.Г. Насонкіна, В.В. Дорофієнко, В.М. Маслюк, С.Є. Антоненко, В.М. Сахновська // Водопостачання та водовідведення. –2009. – № 2. – С. 2-8.
 3. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних та транспортних мереж / В.В.Демченко // Містобудування та територіальне планування. – 2008. – № 29. – С. 79-83.
 4. Міхайленко В.М.  Застосування функціонально-динамічних схем для моделювання інженерної мережі водопостачання міста / В.М.Міхайленко, А.П.Анпілогов, Ю.В.  Кошарна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2007. – № 27 . – С. 8-13.
 5. Новохатній В.Г. Структурне резервування в мережах водопостачання розгалуженого типу / В.Г. Новохатній, О.В. Матяш // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2009. – № 13.– С. 34–41.
 6. Новохатній В.Г. Оптимізація з умов надійності розташування водоживильника в системах водопостачання / В.Г. Новохатній , О.В. Матяш // Науковий вісник будівництва. – 2007. – № 44. – С. 227–232.
 7. Никитенко Н. И. Метод численного моделирования трехмерного тепло- и массообмена при различных режимах течения / Н. И. Никитенко, Ю. Н.Кольчик, Н. Н. Сороковая // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2015. – № 18. – С.75-84.
 8. Полтораченко Н.І. Задача розміщення в умовах невизначеності інформації / Н.І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем.  – 2013. – № 13. – С. 126-129.
 9. Полтораченко Н.І. Нечітка багатокритеріальна задача розміщення / Н.І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем.  – 2014. – № 17. – С. 121-124.
 10. Полтораченко Н.І. Нечітка модель прив’язки споживачів до мереж різних категорій / Н.І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем.  –2015. – № 21. – С. 145-148.
 11. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: підручник. – К., 2000. – 688 с.

References:

 

1. Predun, K.M. (2012). Analysis of engineering networks and the possibility of using them in heating networks design for living areas in Ukraine. Ventilation, lighting, heating and gas supply, 16, 67-71.

2. Nasonkina, N.G., Dorofijenko, V.V., Masluk, V.M., Antonenko, S.Y., Sakhnovska, V.M. (2009). Municipal water supply monitoring and reformation strategy. Water supply and leading away of water, 2, 2-8.

3. Demchenko, V.V. (2008). Benefits of ontological approach to dispersed modeling of engineering and transport systems. City planning and territorial planning, 29, 79-83.

4. Mykhailenko, V.M., Anpilogov, J.P., Kosharna, J.V. (2007). Implementation of functional dynamic schemes of city water supply engineering network modeling. Problems of water supply, leading away of water and hydraulics, 27, 8-13.

5. Novohatny, V.G. (2009). Structural back-up in branched type of water supply. Problems of water supply, leading away of water and hydraulics, 13, 34-41.

6. Novohatny, V.G., Matyash O.V. (2007). Optimization of reliability of water feeder localization in water supply network. Scientific herald of construction, 44, 227–232.

7. Nikitenko, N.I., Kolchyk, J.N., Sorokovaya, N.N. (2015). Numerous modeling methodology for threedimensional heat exchange and mass transfer in different flow regimes. Ventilation, lighting, heating and gas supply, 18, 75-84.

8. Poltorachenko, N.I. (2013). The problem of location in conditions of informational indetermination. Management of development of complex systems, 13, 126-129.

9. Poltorachenko, N.I. (2014). Fuzzy multiple-criteria problem of location. Management of development of complex systems, 17, 121-124.

10. Poltorachenko N.I. (2015). Fuzzy mоdel of consumers connection to the networks with different categories. Management of development of complex systems, 21, 145-148.

11. Zajchenko, Y.P. (2000). Operations research, 688.