Аннотації

Автор(и):
Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Баліна О.І., Доля О.В.
Автор(и) (англ)
Terentyev Olexandr, Shabala Yevheniia , Balina Olena , Dolya Olena
Дата публікації:

18.11.2016

Анотація (укр):

Розглянуто моделі діагностики відмов будівельних конструкцій будівель та вибір стратегії їх відновлення в умовах невизначеності. Вирішення цих завдань дозволить значно підвищити ефективність функціонування об'єктів будівництва за рахунок зниження кількості відмов. Для забезпечення надійності будівель необхідним є комплексний аналіз процесів накопичення пошкоджень, контроль експлуатаційних характеристик. Це вимагає розробки методів і засобів діагностування роботи об'єктів, що досліджуються. В задачах діагностики, прийняття рішень може бути забезпечено за допомогою діагностичних моделей різних типів, в яких використовуються наближені міркування, що базуються на нечіткій логіці. При різних впливах на конструкції під час експлуатації проводиться ідентифікація дефектів і оцінюється прогноз їх розвитку. У свою чергу, розробка діагностичних моделей є основою бази знань експертних систем. Розглянуті діагностичні моделі можуть бути використані для формування бази знань і діагностування будівельних конструкцій.

Анотація (рус):

Рассмотрены модели диагностирования отказов строительных конструкций зданий и выбор стратегии их восстановления в условиях неопределенности. Решение этих задач позволит значительно повысить эффективность функционирования объектов строительства за счет снижения количества отказов. Для обеспечения надежности зданий необходим комплексный анализ процессов накопления повреждений, контроль эксплуатационных характеристик. Это требует разработки методов и средств диагностирования работы исследуемых объектов. В задачах диагностики, принятия решений может быть обеспечено с помощью диагностических моделей различных типов, в которых используются приближенные рассуждения, основанные на нечеткой логике. При различных воздействиях на конструкции при эксплуатации проводится идентификация дефектов и оценивается прогноз их развития. В свою очередь, разработка диагностических моделей является основой базы знаний экспертных систем. Рассмотренные диагностические модели могут быть использованы для формирования базы знаний и диагностирования строительных конструкций.

Анотація (англ):

In this article there is considered the model of diagnosing failures of building constructions and selection strategies for recovery in the face of uncertainty. Solving these problems will significantly increase the efficiency of construction projects by reducing the number of failures. To ensure the reliability of buildings requires a complex analysis of processes of damage accumulation, control performance. This requires the development of methods and means of diagnosing objects studied. In the diagnosis of problems, decision-making can be achieved by using different types of diagnostic models that use approximate reasoning based on fuzzy logic. At various effects on the structure during the operation conducted identification of defects and estimated forecast of their development. In turn, the development of diagnostic models are the basis of the knowledge base of expert systems. Construction diagnostic object models defined structural and functional features, character display of violations of normal operation, the emergence of various types of failures. Considered diagnostic models can be used to form a knowledge base and diagnostics of building structures.

Література:

 

1. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд [Текст]. – Київ, 2003. – 144 с.

2. Міхайленко В.М. Інформаційна технологія оцінки технічного стану елементів будівельних конструкцій із застосуванням нечітких моделей  [Текст] //О.О. Терентьєв, Б.М. Єременко // – Д.: Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. трудов Под общ. редак. проф. В.И. Большакова выпуск. – Дніпропетровськ, 2013. – №70.
– С. 133 – 141.

3. Михайленко В.М. Обробка експериментальних результатів роботи експертної системи для задачі діагностики технічного стану будівель [Текст] // О.О. Терентьєв, Б.М. Єременко. – Д.: Строительство, материаловедение, машиностроение, сб. науч. трудов / Под общей редакцией профессора В.И. Большакова выпуск. – Дніпропетровськ, 2014. – №78. – С. 190 – 195.

4. Терентьєв О.О. Основи організації нечіткого виведення для задачі діагностики технічного стану будівель та споруд [Текст] // О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, Б.С. Малина / Управління розвитком складних систем. – 2015. – №22.
– С. 138 – 143.

5. Терентьєв О.О. Інформаційна технологія системи діагностики технічного стану будівель на основі дослідження мікросейсмічних коливань / О.О. Терентьєв, Є.Є. Шабала, Б.С. Малина / Управління розвитком складних систем. –2015. – 23. – С.133 – 139.

6. Olexander Terentyev The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text]  // Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 7, July 2015. – Р. 827-829.

7. Терентьєв О.О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану [Текст] / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала // Управління розвитком складних систем.
– 2016. – № 26. – С. 153 – 157.

8. Терентьєв О.О. Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів [Текст] / О.О. Терентьєв, О.І. Баліна, Є.Є. Шабала, О.С. Турушев // Управління розвитком складних систем.
– 2016. – № 25. – С. 133 – 138.

9. Каталог приборов неразрушающего контроля качества железобетона. НИИСК Госстроя СССР, [Текст].
 – Киев, 1986. – 24 с.

10. ГОСТ 18105-86 (СТСЭВ 2046-79) Бетоны. Правила контроля прочности. Госстрой СССР, Издательство стандартов [Текст]. – Москва, 1987. – 18 с.

References:

 

1. Regulations on surveys, certification, safe and reliable operation of industrial buildings and structures. (2003). Kyiv, 144.

2. Mikhailenko, V.M. (2013). Information technology assessment of technical condition of building constructions elements-tions with the use of fuzzy models [Text] / V.M. Mikhailenko, O.O. Terentyev, B. Eremenko // Construction, materials science, mechanical engineering, Sat. scientific. works under the general editorship of Professor V.I. Bolshakova release. - Dnepropetrovsk, 70, 133-141.

3. Mikhailenko, V.M. (2014). The experimental results of the expert system for the diagnosis of the problem of technical condition of buildings [Text] / V.M. Mikhailenko, A.A. Terentyev, B. Eremenko // Construction, materials science, mechanical engineering, Sat. scientific. works under the general editorship of Professor VI Bolshakova release. Dnepropetrovsk, Ukraine, 78, 190–195.

4. Terent’ev, Alexandr & Shabala, Yevgeniya & Malina, Bogdan. (2015). Fundamentals of fuzzy output for problem diagnostics of technical condition of buildings. Management of Development of Complex Systems, 22 (1), 138-143.

5. Terentyev, A.A. (2015). Information technology diagnostic system technical condition of buildings based on studies of macroseismic fluctuations / A.A. Terentyev, E.E. Shabala, B.S. Malina // Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 23, 133-139.

6. Terentyev, Olexander. (2015). The Method of Direct Grading and the Generalized Method of Assessment of Buildings Technical Condition [Text] // Olexander Terentyev, Mykola Tsiutsiura// – International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4, 7, 827-829.

7. Terentyev, A.A. (2016). Models wear determining physical structural elements of the building for problems diagnostics of technical state [Text] / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala// Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 26, 153-157.

8. Terentyev, A.A. (2016). Development of information technology for the design and monitoring of mobile location objects [Text] / A.A. Terentyev, O.I. Balina, E.E. Shabala, A.S. Turushev // Kyiv, Ukraine: Management of development of complex systems, 25, 133-138.

9. Catalog of instruments for non-destructive quality control of concrete. NIISK Gosstroy USSR [Text]. Kyiv, 24.

10. GOST 18105-86 (2046-79 STSEV) Concretes. Rules controlling strength. USSR State Building, Publisher Standards [Text]. Moscow, Russia, 18.