Відповідальний секретар: Білощицький Андрій Олександрович - Biloshchytskyi Andrii

                   Доктор технічних наук, професор кафедри основ інформатики, завідувач кафедри інформаційних технологій

            Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

     Завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА (2013), директор Науково-дослідного комплексу КНУБА (2011), заступник проректора з наукової роботи КНУБА (2008), начальник Центру інформаційних технологій КНУБА (2003), керівник відділу мережевих технологій Центру інформаційних технологій КНУБА (2001), аспірант КНУБА (2001)В 2001 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), факультет автоматизації будівельного виробництва (АБВ), кваліфікація за дипломом – “інженер-системотехнік”.

 

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.
     У 2013 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами і програмами.
     У 2013 році професор кафедри основ інформатики КНУБА.
     У 2013 році завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА.

Лауреат Державної премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік

Нагороджений у 2015 році нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти"

Автор понад 150 наукових та методичних робіт, серед яких 37 публікацій в наукових виданнях включених до міжнародних наукометричних баз даних та 3 навчальних посібники з грифом МОН України. 

Напрям наукової діяльності – розробка методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем.

Член комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Член спеціалізованих вчених рад Д26.059.01, Д26.056.01 та Д26.056.03 із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Член вченої ради університету. Член науково-методичної ради університету.

Напрям наукової діяльності – розробка методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем.

Кваліфікація – керування проектами з різнопрофільними виконавцями (з різних сфер діяльності); викладання дисциплін з інформаційних технологій та управління; участь у розробці стратегій розвитку організації (в тому числі і в ІТ сфері); комплексна інформатизація організацій; розробка та інтеграція систем управління географічно розгалуженою організацією; поглиблене знання принципів побудови комп’ютерних мереж та роботи серверного обладнання.

Наукова діяльність: Виконання науково-дослідних робіт (НДР) в якості наукового керівника, а саме:

- НДР для КНУБА «Розробка системно-методологічної основи побудови інформаційної технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи у ВНЗ 3-4 рівня акредитації»  № держреєстрації 0109U008065;

- НДР для Міністерства фінансів України   «Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових індикаторів успіху» № держреєстрації 0110U005594;

- НДР для Міністерства фінансів України «Креативні технології в розвитку систем  державних фінансів» № держреєстрації 0110U005593;

- НДР для Міністерства фінансів України «Візуалізація аналітичної інформації в системах управління державними  фінансами» № держреєстрації 0110U005592;

- НДР для Міністерства фінансів України.   Модернізація управління державними фінансами в контексті адміністративної реформи. «Функціонально-рольове моделювання та оптимізація організаційної структури Міністерства фінансів України в контексті адміністративної реформи» № держреєстрації 0111U007012;

- НДР для Міністерства фінансів України. Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України. «Впровадження сучасних інтернет-технологій в роботу органів виконавчої влади. Розроблення та створення системи "Прозорий бюджет"» № держреєстрації 0111U007013;

- НДР для Міністерства фінансів України. Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». «Науково-методичне забезпечення підтримки діяльності Віртуального університету Міністерства фінансів України» № держреєстрації 0111U007014;

- НДР для Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління". «Механізми антикризової діагностики і управління державними фінансами» № держреєстрації 0112U006616;

Співвиконавець ряду наукових досліджень, а саме:

- НДР для Міністерства освіти і науки України «Будівельна  механіка – електронний підручник»  № держреєстрації  0107U008287;

- НДР для Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації. «Розробка автоматизованої системи тестування  для проміжного і підсумкового  контролю знань студентів» № держреєстрації  0109U005902;

- Науково-технічна робота (НТР) для Міністерства освіти і науки України. «Розробка моделі оптимального забезпечення теплового та повітряного режиму будинків та створення принципів проектування енергоефективних будівель» № держреєстрації 0109U005901;

- НДР для Міністерства освіти і науки України. «Оптимізація об’ємно-планувальних і конструктивних рішень енергоефективних будівель в умовах України» № держреєстрації 0111U009156;

- НТР для Міністерства освіти і науки України. «Створення та впровадження нових енергозберігаючих технологій будівель і споруд» № держреєстрації 0111U008785.

Основні наукові праці:

1.       Белощицкий А. А. Управление проблемами в методологи проектно-векторного управления образовательными середами / А. А. Белощицкий // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2012. – Вип. 9. – С. 104–107.

2.       Белощицкий А.А. Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения / А. О. Білощицький, П. П. Лизунов, Л. Д. Мисник, Ю. Н. Тесля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля: наук.  журн. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – № 8 (126), ч. 1.  – С. 287–293.

3.       Белощицкий А. А. Модель расширяющейся вселенной проектов в управлении образовательными средами / А. А. Белощицкий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2012. – № 1/11 (55). – С. 41–43.

4.       Лізунов П.П. Білощицький А. О. Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу / Збірник наукових праць. Системи обробки інформації. -X: ХУ ПС, 2007. - Вип. 5(63). -С.2-8.

5.       Белощицкий А. А. Расширяющаяся вселенная проектов / А. А. Белощицкий, Ю. Н. Тесля // Вісник ЧДТУ. – 2011. – № 3. – С. 67–71.

6.       Белощицкий А. А. Векторный метод целеполагания проектов в проектно-векторном пространстве / А. А. Белощицкий // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 11. – С. 110–114.

7.       Белощицкий А. А. Понятийный базис методологии проектно-векторного управления высшими учебными заведениями / А.А. Белощицкий // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наук. пр. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 2 (38). – С. 129–134.

8.       Белощицкий А. А. Структура методологии проектно-векторного управления образовательными средами / А. А. Белощицкий // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 7. – С. 121–125.

9.       Белощицкий А. А. Векторный метод целедостижения в проектах образовательных сред / А. А. Белощицкий // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 4 (40). – С. 20–30.

10.  Тесля Ю.Н. Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем / Ю. М. Тесля, А. О. Білощицький, Н. Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 1. – С. 16 20.

 

Також розробляє на замовлення МОН України ряд програмних комплексів, а саме: “Система супроводу та контролю Державних нагород МОН України”, “Система обліку Індексу цитування науково-педагогічних кадрів України”, “Створення системи перевірки ступеню унікальності наукових робіт «Антиплагіат»”.

Керує роботою магістрів, аспірантів, консультує докторантів.

Організовує та проводить конференції – молодих вчених, аспірантів та студентів КНУБА, секція «Інформаційні технології», а також міжнародну конференцію «Управління розвитком технологій - Технологія управління інформацією та знаннями в сучасному суспільстві».

Украинский