ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Заголовок (російською): 
Оценка информационных потоков в системе управления проектами
Заголовок (англійською): 
Estimation of informative flows in the project management system
Автор(и): 
Є.Ю. Сахно., М.С. Дорош., А.В. Ребенок
Ключові слова (укр): 
інформація, джерело інформації, проект, автоматизація
Анотація (укр): 
Визначено структури автоматизованої системи управління інноваційно-інвестиційним проектом в галузі електроенергетичного машинобудування, визначено основні джерела інформації для проектування та проведено їх експертну оцінку з метою встановлення пріоритетів при прийнятті проектних рішень.
Анотація (рус): 
Статья посвящена определению структуры автоматизированной системы управлении инновационно-инвестиционным проектом в отрасли электроэнергетического машиностроения. Определены основные источники информации для проектирования и проведена их экспертная оценка с целью установления приоритетов при принятии проектных решений.
Анотація (англ): 
The article is devoted to determination of structure of the automated system of innovative-investment project management in industry of energetic building machines. Basic information resources are definite for planning and their expert estimation with the purpose of establishment of priorities at acceptance of project decisions is conducted.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 1, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
28 Май 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології в енергетиці
Університет автора: 
Чернігівський державний інститут економіки і управління, Чернігів
Литература: 

1. Дорош М.С. Визначення взаємодії параметрів системи управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. праць / І.В. Калінько, М.С.Дорош. – Луганськ, 2007. - № 2 (22). - С. 9-16.

2. Автоматизовані системи обробки економічної інформації: підручник / За ред. Г.В. Лавінського. – К.: Вища шк., 1995. – 287 с.

3. Дитхлем Г. Управление проектами: В 2 т. / Пер. с нем. / Г. Дитхлем. - Издательский дом «Бизнес – пресса». – М., 2003. – Т.2. – 273 с.

4. Скітер І.С.Експертні моделі інформаційних потоків в системі управління проектами // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. Праць /
 І.С. Скітер, А.В.Ребенок, М.С. Дорош. – Дніпропетровськ, 2003. – Випуск 178. – С. 282-286.

5. Андрейчиков А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике / А.В. Андрейчиков,
О.Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.