ФОРМУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ ГЕОПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Заголовок (російською): 
ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗА ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
FORMING A VIRTUAL INFORMATION IMAGE OF GEOSPATIAL OBJECTS
Автор(и): 
Пелещишин А.М., Корж Р.О., Хміль І.О.
Автор(и) (англ): 
Peleshchyshyn A., Korzh R., Khmil I.
Ключові слова (укр): 
інформаційний образ, віртуальні спільноти, лексичні маркери
Ключові слова (рус): 
информационный образ, виртуальные сообщества, лексические маркеры
Ключові слова (англ): 
information image, virtual communities, lexical markers
Анотація (укр): 
Розглянуто інформаційне наповнення віртуальних спільнот як джерело отримання інформації про геопросторові об’єкти для формування інформаційного образу на основі виявлення та аналізу визначених лексичних структур.
Анотація (рус): 
Рассматривается информационное наполнение виртуальных сообществ как источник получения информации о геопространственных объектах для формирования информационного образа на основе выявления и анализа определенных лексических структур.
Анотація (англ): 
In the article is considering the virtual communities content as a source of information about a geospatial objects forming the information image based on the identification and analysis of certain lexical structures.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Національний університет «Львівська політехніка», Львів
Литература: 

1.     Геопросторові дані [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

2.     Кусина О.А. Социальные сети как эффективный инструмент маркетинга в индустрии встреч // Креативная экономика. — 2013. — № 1 (73). — С. 118-123.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.creativeconomy.ru/articles/27543//

3.     Пелещишин А.М. Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями у мовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / А. Пелещишин, Ю. Сєров, О. Березко, О. Пелещишин, О. Тимовчак-Максимець, О. Марковець; за заг. ред. А. Пелещишина. – Львів: В-во НУ «ЛП», 2012. – 368 с.

4.     Про містобудівний кадастр: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/559-2011-%D0%BF.

5.     Хміль І. Формування пошукових запитів для опрацювання інформації у геоінформаційних системах // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012, 25-28 квітня, 2012 року, Львів. Львів: Вид. Львівської політехніки, 2012. С. 122-123.

6.     Buscaldi D., Rosso P. Map-based vs. knowledge-based toponym disambiguation // Proceedings of the 2nd International Workshop on Geographic Information Retrieval (GIR 2008). – 2008. – Р. 1922.

7.     Kalev H. Leetaru Fulltext Geocoding Versus Spatial Metadata for Large Text Archives: Towards a Geographically Enriched Wikipedia // D-Lib Magazine. – 2012. – Vol. 18. № 9-10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dlib.org/dlib/september12/leetaru/09leetaru.html.

8.      Pekar V., Ou Sh. Discovery of Subjective Evaluations of Product Features in Hotel Reviews // Journal of Vacation Marketing. – 2008. Vol. 14. 2. – P. 145 155.