ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЮ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОЦІНКИ ЖИТЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Заголовок (російською): 
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СЦЕНАРИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЖИЛИЩНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Заголовок (англійською): 
THE APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM OF CONSTRUCTING A SCENARIO OF SOLVING THE PROBLEM OF DECISION MAKING SUPPORT TO ASSESS THE RESIDENTIAL PROPERTY
Автор(и): 
Ізмайлова О.В., Красовська Г.В., Красовська К.К.
Автор(и) (англ): 
Izmailova O., Krasovska A., Krasovska K.
Ключові слова (укр): 
житловий об’єкт нерухомості, експертне оцінювання, порівняльна оцінка, системи підтримки прийняття рішень, ієрархія та вага критеріїв
Ключові слова (рус): 
жилой объект недвижимости, экспертные оценки, сравнительная оценка, системы поддержки принятия решений, иерархия и вес критериев
Ключові слова (англ): 
residential property, expert evaluation, a comparative evaluation, decision support systems, hierarchy and weight criteria
Анотація (укр): 
Дано загальну характеристику підходу до побудови сценарію реалізації функцій задачі з оцінки вартості об’єктів нерухомості на основі порівняльного підходу із застосуванням методу аналізу ієрархій.
Анотація (рус): 
Дана общая характеристика подхода к построению сценария реализации функций задачи по оценке стоимости объектов недвижимости на основе сравнительного подхода с применением метода анализа иерархий.
Анотація (англ): 
Given the general characteristics of the approach to building a scenario implement the functions of the problem of valuation of real estate based on a comparative approach using the analytic hierarchy process.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
1 Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ. 2 Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Київ
Литература: 

1.     Долга Л.Г Методичні підходи до оцінки нерухомого майна з метою її оподаткування // Вісник Сумського національного аграрного університету Серія “Фінанси і кредит”, 2012. – №1.

2.     Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група BHV, 2007.
544с.

3.     Лекарь С. Світовий досвід у справлянні податку на нерухоме майно / С. Лекарь // Економіст. – 2008. – №6. – С. 23-27.

4.     Наказ Міністерства юстиції Украйни №766/5 від 21.05.2012р.

5.     Наказ ФДМУ № 555 від 23 квітня 2012 року «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінщиків та суб’єктів діяльності оцінювання».

6.     Національний стандарт N 2 "Оцінка нерухомого майна" { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 1103 ( 1103-2011-п ) від 26.10.2011 231 ( 231-2013-п ) від 04.03.2013

7.     Нерухомість як об'єкт оцінки: сутність і класифікація //Актуальні проблеми економіки. 2005. № 3. C. 90 96.

8.     Оцінка майна в Україні: монографія / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, В.Г. Лісняк та ін.; Європейський ун-т. К.: Вид-во Європейського ун-ту. – 2004. Т. 1: Нерухоме майно. 2004. 216 с.

9.     Саати Т. Принятие решений: Метод анализа иерархий. – М.,1993.278 с.

10.  Саати Т. Принятие решений:Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.

11.  Ткаченко О.В., Романова Н.А., Слабодич В.О. Методичні підходи до оцінки майна. III международная научно-практическая Интернет-конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (23-24 декабря 2010 года).

12.  Тиндова М. Г. Разработка инструментальных средств для поддержки принятия решений в области оценки недвижимости на основе интеллектуальных средств обработки информации : дис. ... канд. экон. наук / М.Г. Тиндова; Сарат. гос. соц.-экон. ун-т. Волгоград, 2008. 115 с.

13.  Фингерт А.Б. Применение системы «Еxpert choice» в задачах оценки недвижимости и инвестиционного анализа. Материалі XII международный конгресс оценщиков «информационно-аналитическое обеспечение индивидуальной и массовой оценки недвижимости», 2010. http://sroroo.ru/index.php.

14.  Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: – М.: ДЕЛО, 1997. – 288 с.

Turban E. Decision support and expert systems: management support systems. -Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1995.