ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Заголовок (російською): 
ОЦЕНИВАНИЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА
Заголовок (англійською): 
EVALUATION OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF COMPETENT APPROACH
Автор(и): 
Васильєва К.С., Щербина О.А.
Автор(и) (англ): 
Vasileva K., Shcherbina O.
Ключові слова (укр): 
компетентність, компетентнісний підхід, оцінювання, репозиторій компетентностей, балансування навчального плану, Moodle
Ключові слова (рус): 
компетентность, компетентностный подход, оценивание, репозиторий компетентностей, вес, кратность, отрасль, пункты, балансирование учебного плана, Moodle
Ключові слова (англ): 
сompetency, competency-based approach, evaluation, Skills repository, balancing the curriculum, Moodle
Анотація (укр): 
Розглянуто питання організації оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу, використання модуля «Репозиторій компетентностей» до системи управління навчанням Moodle та балансування навчального плану на основі показників репозиторію.
Анотація (рус): 
Рассмотрены вопросы организации оценивания студентов в условиях компетентностного подхода, использования модуля «Репозиторий компетенций» к системе управления обучением Moodle и балансировка учебного плана на основе показателей репозитория.
Анотація (англ): 
The article is devoted to the organization of student assessment under the competency approach. The use of "Skills repository" module is considered for the Moodle learning management system, as well as balance of the curriculum on the basis of items repository.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

2.     Гулай О. І. «Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти» / Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2/2009. – С. 41-51.

3.     Компетентність. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

4.     Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.

5.     Краснова Т.И. Инновации в системе оценивания учебной деятельности студентов / Т.И. Краснова // Образование для устойчивого развития. – Минск: Издательский центр БГУ, 2005. – С. 438–440.

6.     Малик Г.Д. Особливості компетентнісного підходу [Електронний ресурс]. http://intkonf.org/malik-g-d-osoblivosti-kompetentnisnogo-pidhodu/.

7.     Формування громадянської компетентності учнівської молоді. Відкриття європейського року громадянської освіти в Україні: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Х., 2005.

8.     Хуторской, А. В. Ключевые компетенции: технология конструирования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 55–61.

9.     Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті // [Електронний ресурс]. http://www.ipv.org.ua/ component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html.

10.  Шемет О.В. Дидактические основы компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании / О.В. Шемет // Педагогика. - 2009. - № 10. - С. 16-22.

11.  Щербина О.А. Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції / О.А. Щербинa // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. Пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка; [голов. ред. С.О. Сисоєва]. – Вип. 3. – 2012. – 344 с. – С. 304-313.

12.  Щербина О.А. Модуль «Репозиторій компетентностей» для системи управління навчанням Moodle. / Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць/ Ун-т меседж. освіти НАПН України, редкол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. – К., 2005. – Вип. 7 (20)/ голов. ред. В.В. Олійник. – К.: «АТОПОЛ», 2012. –С. 244-251.

13.       Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю.В. Триус, І.В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси. – 2012, – 220 с.