МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА УЩІЛЬНЕНОСТІ НАВКОЛО ОБ’ЄКТА НОВОГО БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА УПЛОТНЕННОСТИ ВОКРУГ ОБЪЕКТА НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
METHODS OF DETERMINING THE COEFFICIENT OF HARDNESS AROUND FOR NEW CONSTRUCTION PROJECTS
Автор(и): 
Григоровський П.Є., Надточій М.І.
Автор(и) (англ): 
Hrehorovskiy P., Nadtochiy N.
Ключові слова (укр): 
ущільненість, нова будівля, зони впливу, коефіцієнт ущільненості
Ключові слова (рус): 
уплотненность, новое здание, зоны влияния, коэффициент уплотненности
Ключові слова (англ): 
dense, new building, areas of influence of the modulus of rigidity
Анотація (укр): 
Наведено результати досліджень з розробки методики визначення коефіцієнта ущільненості навколо об’єкта нового будівництва. Розроблена методика базується на визначенні співвідношення площ існуючих об’єктів, що створюють ущільнені умови, до площ зон, де вони знаходяться, з урахуванням коефіцієнтів впливу. Зони впливу визначаються сіткою, яку накладають навколо плями нової будівлі.
Анотація (рус): 
Приведены результаты исследований по разработке методики определения коэффициента уплотненности вокруг объекта нового строительства. Разработанная методика основана на определении соотношения площади существующих объектов, создающих уплотненные условия, к площадям зон, где они находятся, с учетом коэффициентов влияния. Зоны влияния определяются сеткой, которую накладывают вокруг пятна нового здания.
Анотація (англ): 
In article results of researches on development of methodology of determination of the coefficient of hardness around for new construction projects. The developed method is based on determining the ratio of the area of the existing objects, creating a dense conditions to areas of the areas where they are located, taking into account factors of influence. Zones of influence are defined grid, which impose a round spot of the new building.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, Київ
Литература: 

1.        Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки: ДБН В.1.2-12-2008. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с.

2.        Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва: ДБН А.2.2-3-2004. – К.: Держбуд України, 2004. – 36 с.

3.        Горячев О.М., Прыкина Л.В. Особенности возведення зданий в стесненных условиях. – М:Academia, 2003. – 272 с.

4.        Броневицький А.П. Організаційно-технологічне обґрунтування тривалості зведення цивільних висотних будівель в умовах щільної міської забудови / А.П. Броневицький, С.П. Броневицький // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – № 11-12. – С. 47-52.