ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА ДО ЄВРОСТАНДАРТІВ” У ПРАКТИКУ БУДІВНИЦТВА

Заголовок (російською): 
ВНЕДРЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА К ЕВРОСТАНДАРТАМ" В ПРАКТИКУ СТРОИТЕЛЬСТВА
Заголовок (англійською): 
INTRODUCTION OF THE APPLIED PROGRAMMATIC COMPLEX "ADAPTATION OF ORGANIZATION OF BUILDING TO THE EUROSTANDARDS" IS IN PRACTICE OF BUILDING
Автор(и): 
Лагутін Г.В., Поколенко В.О., Чуприна Ю.А.
Автор(и) (англ): 
Lagutіn G., Pokolenko V., Chuprina Yu.
Ключові слова (укр): 
організація будівництва, замовник, девелопер, «роботи-вершини», «роботи-дуги», семантичні оцінки, міра довіри, багатокритеріальна оптимізація
Ключові слова (рус): 
организация строительства, заказчик, девелопер, «работы-вершины», «работы-дуги», семантические оценки, степень доверия, многокритериальная оптимизация
Ключові слова (англ): 
construction organization, the customer, developer, "work-tops", "work-arc" semantic evaluation, the degree of trust, multi-objective optimization
Анотація (укр): 
Запропоновано сучасний комплекс прикладних програм для відображення процесів організації підрядного будівництва, які реалізуються за схемою девелоперського управління, В ньому реалізовано принципово новий тип сітьової моделі, яка сполучає ознаки моделей «роботи-дуги» та «роботи-вершини», із семантично означеною мірою впевненості девелопера щодо додержання планових характеристик проекту та директивних вимог замовника при виконанні БМР. Достовірність вибору альтернатив забезпечується формуванням довірчо-ресурсного профілю будівельного проекту та підсумковим рейтингом, який визначає порівняльні переваги кожної з альтернатив щодо іншої.
Анотація (рус): 
Предложен современный комплекс прикладных программ для отображения процессов организации подрядного строительства, реализуемых по схеме девелоперского управления. В нем реализован принципиально новый тип сетевой модели, которая соединяет признаки моделей «работы-дуги» и «работы-вершины», с семантически отмеченной степенью уверенности девелопера соблюдения плановых характеристик проекта и директивных требований заказчика при выполнении СМР. Достоверность выбора альтернатив обеспечивается формированием доверительно ресурсного профиля строительного проекта и итоговым рейтингом, который определяет сравнительные преимущества каждой из альтернатив по другой.
Анотація (англ): 
To display the processes of the organization contract construction, real estate development scheme implemented by management, proposed a modern complex applications. It implemented a new type of network model, which connects the symptoms of models of "work - arc" and "work - tops", semantically marked with a degree of certainty developer's compliance with the characteristics of the planned project and policy requirements of the customer when performing construction activities. The accuracy of the choice of alternatives is provided by the formation of confidential resource profile of the construction of the project and the final rating, which determines the comparative advantages of each of the alternatives on the other.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Тугай О.А., Лагутін Г.В. Новітні суб’єкти організації будівельного виробництва: методологія, інформаційно-аналітична база, практика впровадження. Монографія. – К.: Вид-во “Науковий світ”, 2006.

2.     Ушацький С.А., Тугай О.А., Лагутін Г.В.
та ін. Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: монографія. – К.: Вид-во Європейського університету, 2008.