ОБГРУНТУВАННЯ АГРЕГОВАНИХ СТРУКТУР НОВОГО ТИПУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Заголовок (російською): 
ОБОСНОВАНИЕ АГГРЕГИРОВАННЫХ СТРУКТУР НОВОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Заголовок (англійською): 
A GROUND OF АГРЕГОВАНИХ STRUCTURES OF NEW TYPE IS IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF BUILDING COMPLEX
Автор(и): 
Приходько Д.О., Лилов О.В., Коваль В.Б.
Автор(и) (англ): 
Prikhodko D., Lilov O., Koval V.
Ключові слова (укр): 
спеціально створена організація, зв’язано-диверсифікована система, будівельний комплекс, будівельно-інвестиційний проект, ресурсний потенціал, інноваційний потенціал, організаційна структура управління
Ключові слова (рус): 
специально созданная организация, связанно-диверсифицированная система, строительный комплекс, строительно-инвестиционный проект, ресурсный потенциал, инновационный потенциал, организационная структура управления
Ключові слова (англ): 
specially created organizations, the bound-diversified system, building complex, construction investment project, resource potential, innovative potential, organizational structure management
Анотація (укр): 
Відображено дослідження, пов’язані зі створенням та обґрунтуванням діяльності спеціально створених організацій як агрегованих інвестиційно-будівельних структур нового типу. Дані структури інтегруватимуть системи управління, економічні інтереси та ресурси інвестиційних та девелоперських компаній, органів муніципальної влади (як співінвесторів), будівельних підрядних та спеціалізованих організацій на реалізацію масштабних інвестиційних проектів соціального, промислового та комерційного призначення.
Анотація (рус): 
Отражены исследования, связанные с созданием и обоснованием деятельности специально созданных организаций как агрегированных инвестиционно-строительных структур нового типа. Данные структуры будут интегрировать системы управления, экономические интересы и ресурсы инвестиционных и девелоперских компаний, органов муниципальной власти (как соинвесторов), строительных подрядных и специализированных организаций на реализацию масштабных инвестиционных проектов социального, промышленного и коммерческого назначения.
Анотація (англ): 
The article presents a study related to the creation and justification of activities specially created organizations (SCO) as aggregate investment and construction of a new type of structures. These structures integrate management system, economic interests and resources investment and development companies, municipal authorities (as co-investors), building contractors and specialized organizations for the implementation of major investment projects of social, industrial and commercial applications.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Дикий О.В. Мультиагентні інвестиційні організації: сучасний механізм реалізації державно-приватного партнерства в будівництві: монографія / О.В. Дикий – К: Вид-во Акцент, 2012. – 404 с.

2.     Лагутін Г.В. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ресурсного потенціалу зв’язано-диверсифікованої системи будівельних організацій та рівня його використання в умовах структурно-інноваційних перетворень будівельного комплексу / Г.В. Лагутін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 1. – С.30-36.

3.     Приходько Д.О. Бізнес-технологія управління агрегованим потенціалом багатоешелонованої структури проектного типу для реалізації будівельних проектів / Д.О.Приходько // Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy-2009».– 28.09.-05.10.2009. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2009. – Dil 2. Ekonomicke vedy. – С. 17-22.

4.     Приходько Д.О. Ініціація реалізації будівельних проектів на засадах ДПП - як передумова започаткування інтеграційних структур проектного типу – мультиагентних інвестиційних угруповань / Д.О. Приходько, В.Б. Коваль, О.В. Лилов. // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конференції (Луцьк, 21-23 червня 2011 р.). – Луцьк: СПД Сердюк В.Л., 2011. – С. 47-54.

5.     Приходько Д.О. Термінологічні та практичні підходи до ідентифікації сутності конвергентного потенціалу інтегрованих структур у будівництві / Д.О. Приходько, В.Б. Коваль, О.В. Лилов // Євроінтеграційні прагнення та формування відкритої господарської системи в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 24 – 26 листопада 2011 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011 – С. 96-103.