АЛЬТЕРНАТИВНІ АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Заголовок (російською): 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Заголовок (англійською): 
ALTERNATIVE ANALYTICAL INSTRUMENTS OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY OF STATE INVESTING BUILDING PROJECTS
Автор(и): 
Рижакова Г.М, Стеценко С.П., Лагутіна З.В.
Автор(и) (англ): 
Rizhakova G., Stetsenko S., Lagutіna Z.
Ключові слова (укр): 
економічна безпека, державні інвестиції, будівельний об’єкт, сітьове ресурсно-календарне планування, «роботи-дуги», організаційні структури управління
Ключові слова (рус): 
экономическая безопасность, государственные инвестиции, строительный объект, сетевое ресурсно-календарное планирование, «роботы-дуги», организационные структуры управления
Ключові слова (англ): 
economic security, public investment, construction site, network resource-scheduling, "work-arc" organizational management structure
Анотація (укр): 
Викладено зміст моделей забезпечення економічної безпеки щодо співучасті держави в інвестуванні будівельних проектів, які на новій розрахунково-аналітичній основі оцінюють як переваги об’єктів інвестування, так і фінансово-економічну спроможність замовника й основних виконавців до ефективного втілення проектів, щоб убезпечити державні інвестиції від втрат чи несумлінного використання.
Анотація (рус): 
Изложено содержание моделей обеспечения экономической безопасности о соучастии государства в инвестировании строительных проектов, которые на новой расчетно-аналитической основе оценивают как преимущества объектов инвестирования, так и фінансово-экономическую состоятельность заказчика и основних исполнителей к эффективному воплощению проектов, чтобы обезопасить государственные инвестиции от потерь или недобросовестного использования.
Анотація (англ): 
Set out the content of models to ensure the economic security of the state of complicity in the investment construction projects at the new settlement- the analytical framework assesses both the benefits of investment objects and financial-economic viability of the customer and the main performers for the effective implementation of the project in order to protect public investment from loss or misuse.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 16, 2013
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of development of complex systems, Number 16, 2013
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
01 Ноябрь 2013
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 

1.     Гапоненко В.Ф. Економічна безпека підприємства. Підходи та принципи. – М.: Ось-89, 2007. – С. 19.

2.     Сухоруков А.І. Інноваційні засади територіальної організації будівництва / Регіональна економіка. – №2, 2007. – С. 61-72.

3.     Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні: монографія / За заг. ред. В.Г. Федоренка. – Ніжин: Аспект-поліграф, 2009. – 724 с.

4.     Лагутіна З.В. Нові моделі забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів.// Зб. наук. праць «Формування ринкових відносин в Україні», №1 (116). – К.: НДЕІ, 2011. 
– С. 137-140.

5.     Лагутіна З.В. Трансформація сітьових моделей управління будівництвом для забезпечення економічної безпеки державних інвестицій // Фаховий журнал «Інвестиції: практика та досвід», №1, січень 2011. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 10-14.

6.     Лагутіна З.В. Розробка сучасних аналітичних інструментів забезпечення економічної безпеки державного інвестування будівельних проектів / Фаховий журнал «Інвестиції: практика та досвід», №2, січень 2011. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 11-13.