Інформаційна система моніторингу поводження з твердими побутовими відходами

Заголовок (російською): 
Информационная система мониторинга обращения с твердыми бытовыми отходами
Заголовок (англійською): 
Information system for monitoring the treatment of municipal solid waste
Автор(и): 
М.М. Чемерис
В.В. Отамась
Автор(и) (англ): 
M.M. Chemeris
V.V. Оtamas
Ключові слова (укр): 
інформаційно-аналітичні системи, управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами, банк даних, облік відходів, контроль поводження з відходами, державна статистична звітність
Ключові слова (рус): 
информационно-аналитические системы, управление в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, банк данных, учет отходов, контроль обращения с отходами, государственная статистическая отчетность.
Ключові слова (англ): 
information - analytical systems, management in the treatment of municipal solid waste, database, waste audits, control of waste management, the state statistical reporting
Анотація (укр): 
Розглянуто питання розробки інформаційної системи моніторингу поводження з твердими побутовими відходами, яка дає змогу відображати дані комунальних служб, приватних підприємств та інших об’єктів господарювання про утворення, накопичення, рух та утилізацію твердих побутових відходів. Інформаційна система створюється для організації моніторингу у сфері поводження з відходами та вибору ефективної схеми управління цими процесами.
Анотація (рус): 
Рассмотрена проблема разработки информационной системы мониторинга обращения с твердыми бытовыми отходами, которая позволяет отображать данные коммунальных служб, частных предприятий и других объектов хозяйственной деятельности об образовании, накоплении, движении и утилизации твердых бытовых отходов. Информационная система спроектирована для организации мониторинга в сфере обращения с отходами и выбора эффективной схемы управления этими процессами.
Анотація (англ): 
The problem of developing an information system for monitoring the treatment of municipal solid waste is considered in this article. Information system can display data utilities, private enterprises and other objects of economic activity on the formation, accumulation, movement and disposal of solid waste. Information system designed to organize the monitoring of waste management. Information system offers a choice of effective control scheme of the monitoring process. The developed software has a database of information that is transmitted from companies and formed on the basis of conducting statistical surveys. The system provides the opportunity to obtain information for operational control due to entry of data in real time. The information system contains a program with database and required functionality. The user interface provides input, editing and output monitoring education, movement and disposal of waste. It is functionality connected with a data processing unit.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 18, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 18, 2014
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems, Number 18, 2014
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
30 Май 2014
Номер збірника: 
Розділ: 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Університет автора: 
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Черкаси
Литература: 

1.     Системи поводження з твердими побутовими відходами в українських містах, роль міського населення в роздільному збиранні сміття та рекомендації для органів місцевого самоврядування. [Текст] – К.: ПРООН/МПВСР, 2011.-47 с.

2.     Закон України «Про відходи» // Відомості Верховної Ради. - 1998. - N 36-37.-ст.242.

3.     Радовенчик В.М. Тверді відходи: збір, переробка, складування [Текст] // В.М.Радовенчик, М.Д.Гомеля. – К.: Кондор, 2010. – 549 с.

4.     Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 25 квітня 2013 року «Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу навколишнього середовища та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні». - Указ Президента України від 18.10.2013 № 572/2013.

5.     Програма поводження з твердими побутовими відходами в Київській області на 2007-2011 роки. [Електронний ресурс] –  http://koda.gov.ua/news/article. - Загол. з екрану.

6.     Многоуровневый расчетный мониторинг обращения отходов в городе с использованием ПК "Гарант-отходы". [Електронний ресурс] – http: //ecoguild.narod.ru /docs/2004garant1.htm. - Загол. з екрану.

7.     Чирков Ф.В. Разработка информационной системы учёта отходов [Текст] / Ф.Чирков, Е. Садохина // Экология производства - 2011.- №6. –С. 75-77.

8.     Научно-производственное предприятие "ЛОГУС". Программный комплекс "Отходы-регион". [Електронний ресурс] – http://www.logus.ru/catalog/info21.htm. - Загол. з екрану.

9.     Рубеж - диспетчер. Программное обеспечение. [Електронний ресурс] – http://www.rubezh-mo.ru/page/programmnoe-obespechenie.html. - Загол. з екрану.

10.  Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 рр.-Розпорядження КМ України від 03.01.2013 р №22.

References: 

1.     Management system of solid waste in the Ukrainian cities, the role of the urban population in separate collection of garbage and recommendations for local governments. - Kyiv: UNDP / MGSDP 2011.-47.

2.      Law of Ukraine "On Waste". (1998)// Supreme Council. - N 36-37.-st.242.

3.      Radovenchyk, V.M. Homelya, M.D. (2010) Solid waste collection, processing, storage [Text] // K.: Condor. - 549.

4.     On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of April, 25, 2013 "On the set of measures to improve the monitoring of the environment and government regulation in the area of waste management in Ukraine." - Decree of the President of Ukraine of 18.10.2013 № 572/2013.

5.     Program management of solid waste in the Kiev region in 2007-2011. [E-resource] - http://koda.gov.ua/news/article.

6.     Multilevel settlement monitoring of waste disposal in the city using a PC "Garant-waste." [E-resource] - http://ecoguild.narod.ru / docs/2004garant1.htm.

7.     Teals, F.V., Sadokhina, E.L. (2011). Development of the accounting information system of waste // Industrial Ecology. (6), 75-77.

8.     Scientific-Production Enterprise "LOGUS." Bundled software "Waste-region". [E-resource] - http://www.logus.ru/catalog/info21.htm.

9.     Milestone - the dispatcher. Software. [E-resource] - http://www.rubezh-mo.ru/page/programmnoe-obespechenie.html.

10. On Approval of the Concept of National Program for Waste Management 2013-2020.-Decree of the Cabinet of Ukraine from 01.03.2013 № 22.