Порівняння засобів розробки знання-орієнтованих систем для інтеграції розподілених застосувань

Заголовок (російською): 
СРАВНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ ЗНАНИЕ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Заголовок (англійською): 
Comparison of means for developing knowledge-based systems for integration of distributed applications
Автор(и): 
В.В. Демченко., Д.А. Шевченко
Ключові слова (рус): 
интеллектуальные системы автоматизированного проектирования и геоинформационные системы, онтологии, интеграция информационных ресурсов
Анотація (укр): 
Проведено порівняльний аналіз технологій і стандартів побудови розподілених систем з розглядом їх можливостей щодо інтеграції інформаційних ресурсів на основі онтологічних описів.
Анотація (рус): 
Проведен сравнительный анализ технологий и стандартов построения распределенных систем с рассмотрением их возможностей для интеграции информационных ресурсов на основе онтологических описаний.
Анотація (англ): 
Comparative analysis of standards and technologies for building distributed systems with examination of their potential for integration of information resources on the basis of ontology descriptions.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Русский
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформаційні технології управління
Університет автора: 
Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев
Литература: 
 1. Gruber T. A Translation Approach to Portable Ontology Specifications // Knowledge Acquisition Journal, vol. 5, 1993. –  рр. 199-200.
 2. Гаврилова Т.А., Базы знаний интеллектуальных систем /Т.А Гаврилова, В.Ф.Хорошевский . — СПб.: Питер, 2000. – 384 с.
 3. Дишлик О. Інтеграція даних з використанням геоонтологій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –  Львів, 2009. – № 1 (17). - С. 245-249.
 4. Вовченко А.Е. Анализ и сравнение систем интеграции неоднородных информационных ресурсов/ Вовченко А.Е., Калиниченко Л.А. // Электронные библиотеки: перспективные мето­ды и технологии, электронные коллекции: Труды 10 Всероссий­ской научной конференции "RCDL-2008". - Дубна: ОИЯИ, 2008. -  С. 246-251.
 5. Демченко В.В. Переваги онтологічного підходу до розподіленого моделювання інженерних і транспортних мереж /Демченко В.В. // Містобудування та територіальне планування: Наук. - техн. збірник. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. 29. – С. 79-83.
 6. Демченко В.В. Проблеми інформаційної безпеки використання описів онтологій прикладного рівня / Демченко В.В., Красовська Г.В. // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, СНУ ім. В .Даля, 2009.- № 6 (136),  Ч. 1. – С. 24-27.  
 7. HLA Technical Specifications. WEB-сайт / Способ доступа:  http://www.msco.mil/TechSpecs.html
 8. Web Services Architecture. WEB-сайт / Способ доступа: http://www.w3.org/TR/ws-arch/
 9. Foundation for Intelligent Physical Agents. WEB-сайт / Способ доступа: http://www.fipa.org/
 10. Möller B., Löfstrand B. Common federation performance bottlenecks. Proceedings of 2005 Fall Simulation Interoperability Workshop, 05F-SIW-044, Simulation Interoperability Standards Organization, Sweden, 2005. – p. 3-6.
 11. JADE (Java Agent DEvelopment Framework). WEB-сайт /  Способ доступа: http://jade.tilab.com/