ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ ОБСЯГІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ III-IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Заголовок (російською): 
Информационные технологии планирования и мониторинга объемов учебной работы студентов и преподавателей ВУЗов ІІІ-ІV уровня аккредитации
Заголовок (англійською): 
Information technologies of planning and monitoring of volumes of educational work of students and teachers of vnz of ІІІ-ІV level of accreditation of
Автор(и): 
П.П. Лізунов., А.О. Білощицький., С.В. Білощицька., Т.О. Лященко
Ключові слова (укр): 
навантаження, планування навчальної роботи, моніторинг обсягів навчальної роботи
Анотація (укр): 
Запропоновано інформаційні технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи в умовах Болонського процесу, до яких відносяться: навчальні плани, множина обмежень на формування навчальних планів спеціальностей, контингент студентів, контингент викладачів.
Анотація (рус): 
Предложены информационные технологии планирования и мониторинга объемов учебной работы в условиях Болонского процесса, к которым относятся: учебные планы, множественное число ограничений на формирование учебных планов специальностей, контингент студентов, контингент преподавателей.
Анотація (англ): 
Information technologies of planning and monitoring of volumes of educational work are Offered in the conditions of Bolonskogo of process, to which belong: curricula, plural of limits on forming of curricula of specialities, contingent of students, contingent of teachers.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 2, 2010
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
02 Июль 2010
Номер збірника: 
Розділ: 
Інформатизація вищої освіти
Університет автора: 
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Литература: 
 1. Матрос Д.Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга / Д.Ш. Матрос,
  Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова // – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 128с.
 2. Камінський О.Е. Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об’єктами (на практиці системи управління вищими навчальними закладами)/ О.Е. Камінський – К.: 1997, Київський національний економічний інститут. – 184 с.
 3. Биков В.Ю. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія / В.Ю. Биков, О.О. Гриценчук, Ю.І. Жук та ін.// – К.: Атака, 2005. – 252 с.
 4. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія/В.Ю. Быков - К.: Атака, 2009.- 684 с.
 5. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш,
  В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004.-384с. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48
  "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
 6. Освітні технології: навч.-методичний посібник / За ред. О.М.Пехоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255с.
 7. Лізунов П.П. Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу / П.П. Лізунов, А.О. Білощицький // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2007. – Вип. 5(63). – С. 2-7.
 8. Билощицкий А.О. Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения / А.О. Билощицкий, П.П. Лизунов,

Л.Д. Мыснык, Ю.Н. Тесля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий журнал №8(126) Частина 1 – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. – С.287-293.

 1. Поліщук В.Т. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального навантаження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус, К. Левківський // Вища шк. — 2006. — N 1. — С. 35-52.
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України №450 від 12.01.2002р.