МОДЕЛЬ АДАПТАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ДО ЗМІНИ ЗОВНІШНІХ УМОВ

Заголовок (російською): 
МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ К ИЗМЕНЕНИЮ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ
Заголовок (англійською): 
MODEL OF THE PORTFOLIO ADAPTATION TO THE CHANGES IN EXTERNAL CONDITIONS
Автор(и): 
Молоканова В.М.
Автор(и) (англ): 
Molokanova Valentina
Ключові слова (укр): 
управління портфелями проектів; організаційний розвиток; організаційні цінності
Ключові слова (рус): 
управление портфелями проектов; организационное развитие; организационные ценности
Ключові слова (англ): 
project portfolio management; organizational development; organizational values
Анотація (укр): 
Проаналізовано наявні підходи до формування портфеля проектів організаційного розвитку. Встановлено, що стратегічне управління портфелем проектів найбільш пристосоване для адаптації підприємства до змін навколишнього середовищ. Розуміння та визначення домінуючих цінностей системи управління компанії формалізує реалізацію ціннісно-орієнтовного портфеля розвитку, завдяки чому організація переходить на новий рівень конкурентоздатності. Модель грунтується на визначенні неузгодженостей між поточним і бажаним станом організаційних цінностей. Розгляд ціннісно-орієнтовного управління розвитком дозволив визначити послідовність управлінських дій для формування портфеля розвитку організації.
Анотація (рус): 
Проанализированы существующие подходы к формированию портфеля проектов организационного развития. Установлено, что стратегическое управление портфелем проектов наиболее приспособлено для адаптации предприятия к изменениям окружающей среды. Понимание и определение доминирующих ценностей системы управления компании формализует реализацию ценностно-ориентированного портфеля развития, благодаря чему организация переходит на новый уровень конкурентоспособности. Модель основывается на определении несоответствий между текущим и желаемым состоянием организационных ценностей. Рассмотрение ценностно-ориентированного управления развитием организации позволило определить последовательность управленческих действий для формирования портфеля проектов.
Анотація (англ): 
Project management is used as a tool for organizational development in various spheres of public activity. In Mature organizations project management at the highest level is used in the management of portfolios of projects. It is analyzed the existing approaches to the projects portfolio formation for organizational development. It is established that strategic project portfolio management is the most usuful for adapting enterprises to environmental changes. It is shown that the management of portfolios of projects must be considered from the position of a fundamentally new paradigm of organizational development based on the dominant values. Consideration of value-oriented management development through a portfolio of projects allowed to determine the sequence of management actions to create a development organizations portfolio. The model of value-oriented portfolios formation was designed. Practical application of the proposed technology management for value-oriented portfolio management, as a complex of organizational and technical systems was considered. A method of formalization of the subject area with assessing of the enterprise state is constructed.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
03 Июнь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровськ
Литература: 

 

 1. The Project Workout / Міжнародна організація із розповсюдження кращої практики з управління проектами (англ.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//www.projectworkout.com/standarts.html.
 2. Бурков В.Н. Модели и методы мультипроектного управления / В.Н. Бурков, О.Ф. Квон, Л.А. Цитович. – М. : ИПУ РАН, 1997. – 63.
 3. Матвеев А. А. Модели и методы управления портфелями проектов / Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. – М. : ПМСОФТ, 2003.– 208 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; cокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл.
  Л. И. Евенко. – М.
  : Экономика, 1989. – 519 с.
 5.  Коттер Джон П. Впереди перемен. / Джон П. Коттер ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – 256 с.
 6. Бусленко Н.П. Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко, В.Е. Калашников, И.Н. Коваленко. – М. : Радий, 1993. – 440с.
 7. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития /
  Н. С. Бушуева. – К. : Наук. світ, 2007. – 270
 8. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: Т. 1, Версия 1.2  / пер. с англ. под ред. проф. Бушуева С. Д. – К. : Науковий світ, 2009. – 173 с.
 9. Р2М: Управление проектами и программами. / под ред. проф. Бушуева С. Д. – К. : Науковий світ, 2009. – Т. 1, Версия 1.2 : Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий – 198 с.
 10. Бушуєв С.Д. Формування цінності в діяльності проектно-орієнтованих організацій // С.Д. Бушуєв,
  Н.С. Бушуєва // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. Під ред. В. А. Рача. – 2009 – №3 (31). – С.5 - 14.
 11. Молоканова В. М. Модель еволюційного розвитку підприємства на основі портфельно-орієнтованого управління / Молоканова В.М., Демін Г.К.,  // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7 (22) .− C. 57-65.
 12. Использование сбалансированной системы показателей при оценке эффективности вложений в корпоративную систему управления проектами. [Електронний ресурс] – Режим доступа : www.cti-technologies.ru. – Загл. с экрана.
References: 

 

 1. The Project Workout / International organization for the dissemination of best practices in project management. Retrieved from http://www.projectworkout.com/standarts.html.
 2. Burkov, V. N. & Kwon, O.F. & Tsitovich, L. A. (1997). Models and methods of multi-project management. Moscow, Russia: Institute of sciences control [in Russian].
 3. Matveev A. A., Novikov D. A., Tsvetkov, A.V. (2003). Models and methods of portfolio management projects. Moscow: PMSOFT [in Russian].
 4. Ansoff, I. (1989). Strategic management.  abbr. trans.; scientific. ed. and ed. forew. L. I. Yevenko. Moscow, Russia: Economics [in Russian].
 5. Cotter, John P. (2007). Ahead of change. per. s angl. – Moscow, Russia: ZAO "Olimp-Biznes" [in Russian].
 6. Buslenko, N. P. & Kalashnikov, V.E. & Kovalenko, L.N. (1993). Lectures on the theory of complex systems. Moscow, Russia: Radium [in Russian].
 7. Bushueva, N.S. (2007). Models and methods for proactive management of programs of organizational development. Kyiv, Ukraine: Nauk. Svit, [in Russian].
 8. Guidance on the management of innovative projects and programmes: volume 1, Version 1.2 (2009). trans. edited by Professor S.D. Bushuev. Kyiv, Ukraine: N. Svit [in Russian].
 9. 2PM: Management of projects and programmes.(2009). Editorship of Professor S.D. Bushuev. Kyiv, Ukraine: N. Svit, Vol. 1, Version 1.2 : Manual on management of innovative projects and programs enterprise. [in Russian].
 10. Bushuev, S.D., Bushueva, N.S. (2009). Value-generating activity in project-oriented organizations. Project management and production development. Collection of scientific works.. With editorship of Rach V. A. №3 (31), 5 -14 [in Ukrainian].
 11. Molokanova, V.M., Demin, G.K. (2014). The evolutionary model of enterprise development on the basis of portfolio-oriented management. Bulletin of Pridneprovsk derzhavna Academy of construction of the architecture: the CG. Sciences, 7(22), 57-65 [in Ukrainian].
 12. The use of the balanced scorecard in assessing the efficiency of investments in corporate project management system. Retrieved from http:// www.cti-technologies.ru