ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТНООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕМОНТІВ СКЛАДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Заголовок (російською): 
К ВОПРОСУ О ПРОЕКТНООРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К РЕМОНТАМ СЛОЖНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Заголовок (англійською): 
TO THE PROBLEM OF THE PROJECTORIENTED APPROACH TO RENOVATIONS OF COMPLEX TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Автор(и): 
Попов С.О.
Попрожук О.О.
Автор(и) (англ): 
Popov Stanislav
Poprozhuk Olena
Ключові слова (укр): 
проект; управління проектами; проекти ремонтів; модернізація; складне технологічне обладнання; проектноорієнтована діяльність
Ключові слова (рус): 
проект; управление проектами; проекты ремонтов и модернизации сложного технологического оборудования; проектноориентированная деятельность
Ключові слова (англ): 
project; project management; project of renovations and modernization of complex technological equipment; project oriented activity
Анотація (укр): 
Обґрунтовано доцільність застосування проектноорієнтованого підходу до реалізації проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання і проаналізовано підходи до трактування понять «управління», «менеджмент» та виділено їх спільні характерні ознаки. Проведено аналіз визначення поняття «управління проектами» та сформульовано узагальнене його означення. Акцентовано увагу на відмінностях операційного та проектного управління й обґрунтовано доцільність застосування проектноорієнтованого підходу до діяльності у сфері ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання на противагу традиційному операційному управлінню.
Анотація (рус): 
Обоснована целесообразность использования проектноориентированного подхода к реализации проектов ремонтов и модернизации сложного технологического оборудования и проанализированы подходы к трактовке понятий «управление» и «менеджмент» и определены их общие характерные особенности. Проведен анализ определения понятия «управление проектами» и сформулировано обобщенное его значение. Акцентировано внимание на различиях операционного и проектного управления и обосновано целесообразность использования проектноориентированного подхода к деятельности в области ремонтов и модернизации сложного технологического оборудования взамен традиционному операционному управлению.
Анотація (англ): 
The article is devoted to proving that it is advisable to use the project oriented approach to the realization of projects of renovations and modernization of complex technological equipment. There are basic interpretations of the concept “management” and main its characteristics in the article. There is the analysis of the concept “project management” and its generalized definition in the article. The attention is focused on the differences of operational and project management. There is the proving the advisability to use the project oriented approach to the projects of renovations and modernization of complex technological equipment instead of the traditional operational management.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитие сложных систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
05 Июнь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг
Литература: 

1. Project management / Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник / под ред. проф.
В.Д. Шапиро; Проект Менеджмент Консалтинг, ЗАО. – М.: Высш. шк., 2000. – 379 с.

2. Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / за ред.
С.Я. Єрмоленко; Худож.-оформлювач Б.П. Бублик. – Харків: Фоліо, 2006. – 623 с.

3. Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 224 с.

4. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А., та ін. Креативные технологии управления проектами и программами: Монография. – К.: Саммит-Книга, 2010. – 768 с.

5. Бушуев С.Д. Управление закупками в проектах: в 2 т. / С.Д. Бушуев, В.В. Морозов. – К.: Украинская ассоциация управления проектами, 1999. Т. 1: Главы 1-4. – 185 с.

6. Бушуев С.Д., Харитонов Д.А. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем / С.Д. Бушуев,
Д.А. Харитонов // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 1. – С. 10-15.

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доповн.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

8. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного / Худ. оформ. В.М. Штогрина. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

9. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.

10. Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / За ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас, 2007. – 652 с.

11. Мир управления проектами: основы, методы, организация, применение / под ред. Х.Решке, Х. Шелле; пер. с англ. А.В. Позняков, В.В. Познякова. – М.: Аланс, 1994. – 303 с.

12. Оберемок И.И., Оберемок Н.В. Развитие системы управления проектами на базе сбалансированной системы показателей оценки качества / И.И. Оберемок, Н.В. Оберемок // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 8. – С. 35-38.

13. Попов С.О., Попрожук О.О. Проектноорієнтована діяльність в галузі промислових ремонтів і модернізації обладнання // Науковий журнал «Молодий вчений». № 3 (18) березень, 2015 р., Частина 1. – 2015. – С. 189-192.

14. Тесля Ю.Н. Система управления проектами авиастроительного предприятия / Ю.Н. Тесля, А.В. Егорченков, Н.Ю. Егорченкова, Д.С. Катаев, Н.А. Черная // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 8. – С. 55-59.

15. Тесля Н.Ю. Створення системи портфельного управління ресурсами компанії в проектах / Н.Ю. Тесля // Управління розвитком складних систем. – 2010. – № 4. – С. 19-22.

16. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами / Р.Б. Тян, Б.І. Холод, В.А. Ткаченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 398 с.

17. Управление проектами (Зарубежный опыт) / А. Кочетков и др.; Санкт-Петербургская академия недвижимости. – СПб.: Два Три, 1993. – 446 с.

18. Управление проектами: стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.П. Ципес. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 240 с.

References: 

1. Shapiro, V.D. (2000). Project management: Thesaurus English-Russian Dictionary-Directory: 379.

2. Bibik, S.P. & Suta, G.M. (2006). The dictionary of foreign words: interpretation, world formation and usage: 623.

3. Butinec, F.F. (2001). Accounting Dictionary: 224.

4. Bushuev, S.D. & Bushueva, N.S. & Babaev, I.A. & Yakovenko, V.B. & Grisha, E.V. & Dzuba, S.V. & Voytenko, A.S. (2010). Creative Technology of the project and program management: 768.

5. Bushuev, S.D. & Morozov, V.V. (1999). Management of purchases in the projects: 1, 185.

6. Bushuev, S.D., Haritonov, D.A. (2010). Value approach in managing the development of complex systems. Management of development of complex systems, 1, 10-15.

7. Busel, V.T. (2005). Great Dictionary of Modern Ukrainian: 1728.

8. Mochernyy, S.V. (1995). Economic Dictionary Directory: 368.

9. Mazur, I.I. & Shapiro, V.D. & Olderogge, N.G. (2004). Project Management: 664.

10. Biletskiy, V.S. (2007). Small Mining Encyclopedia: 2, 652.

11. Reshke, H. & Shelle, H. (1994). The world of project management: fundamentals, methods, organization, application: 303.

12. Oberemok, I.I., Oberemok, N.V. (2011). Development project management system based on balanced system of indicators assessing the quality. Management of development of complex systems, 8, 35-38.

13. Popov, S.O., Poprozhuk, O.O. (2015). Industrial renovation and modernization of equipment as the project oriented activities. Young Scientist, 3 (18), 189-192.

14. Teslya, U.N. (2011). Project Management System of the aircraft enterprise. Management of development of complex systems, 8, 55-59.

15. Teslya, N.U. (2010). Creating a system of the portfolio projects’ resource management. Management of development of complex systems, 4, 19-22.

16. Tyan, R.B. & Holod, B.I. & Tkachenko, V.A. (2003). Project management: 398.

17. Kochetkov, A. (1993). Project Management (Foreign experience): 446.

18. Tovb, A.S. & Cipes, G.P. (2003). Project Management: standards, methods, experience: 240.