ТОПОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 112 В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Заголовок (російською): 
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 112 В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ
Заголовок (англійською): 
TOPOLOGICAL MODEL OF PROJECT MANAGEMENT OF SYSTEM 112 IMPLEMENTATION IN THE REGIONS OF UKRAINE
Автор(и): 
Рак Ю.П.
Кобилкін Д.С.
Автор(и) (англ): 
Rak Yuriy
Kobylkin Dmytro
Ключові слова (укр): 
проект; топологічна модель; оптимізація; ресурси проекту; Система 112; конвеєризація; розпаралелювання
Ключові слова (рус): 
проект; топологическая модель; оптимизация; ресурсы проекта; Система 112; конвейеризация; распараллеливание
Ключові слова (англ): 
design; topological model; optimization; project resources; System 112; conveyorization; parallelization
Анотація (укр): 
Аналіз проведених досліджень показав, що процес реалізації проекту впровадження Системи 112 для умов України є складним організаційно-технічним процесом, який вимагає залучення проектно-орієнтованого підходу до управління проектом, програмами та портфелями проектів. Реалізація такого проекту в умовах України дозволить створити регіональні пункти Системи у всіх 27 адміністративно-територіальних одиницях країни. Для впровадження проекту необхідно розробити, на основі експертної оцінки, топологічну модель проекту впровадження Системи 112. В дослідженні побудовано дві топологічні моделі проекту, що описують процес до та після проведення оптимізації. На основі топологічної моделі та взаємопов’язаних блоків визначено часові характеристики проекту, знайдено критичний шлях проекту, ідентифіковано вузькі місця проекту, що дозволило зменшити ≈ на 41% часові затрати на успішну реалізацію проекту.
Анотація (рус): 
Анализ проведенных исследований показал, что процесс реализации проекта внедрения Системы 112 для условий Украины является сложным организационно-техническим процессом, который требует привлечения проектно-ориентированного подхода к управлению проектом, программами и портфелями проектов. Реализация такого проекта в условиях Украины позволит создать региональные пункты Системы во всех 27 административно-территориальных единицах страны. Для реализации проекта необходимо разработать на основе экспертной оценки, топологическую модель проекта внедрения Системы 112. В исследовании построено две топологические модели проекта, описывающие процесс до и после оптимизации. На основе топологической модели и взаимосвязанных блоков определены временные характеристики проекта, найден критический путь проекта, идентифицированы узкие места проекта, что позволило уменьшить ≈ на 41% временные затраты на успешную реализацию проекта.
Анотація (англ): 
The analysis of the research showed that the process of project realization of System 112 for conditions Ukraine is a complex organizational and technical process that requires the use of project-oriented approach to manage project, programs and portfolios of projects. The implementation of this project in terms of Ukraine will allow creating a regional points of Systems in all 27 administrative-territorial units of the country. To implement the project it is necessary to develop based on peer review, topological model of project implementation of System 112. In the research were constructed 2 topological models of the project, describing the processes before and after optimization. On the basis topological models and interconnected blocks was defined the temporal characteristics of the project, the critical path of the project, identified the bottlenecks of project, that allowed to decrease ≈ 41% of time expenses for a successful project realization.
Публікатор: 
Київський національний університет будівництва і архітектури
Назва журналу, номер, рік випуску (укр): 
Управління розвитком складних систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (рус): 
Управление развитием сложных систем, номер 23, 2015
Назва журналу, номер, рік випуску (англ): 
Management of Development of Complex Systems
Мова статті: 
Українська
Формат документа: 
application/pdf
Документ: 
Дата публікації: 
08 Октябрь 2015
Номер збірника: 
Розділ: 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Університет автора: 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львів
Литература: 

 

 1. Додонов О.Г. Концептуальні рішення створення автоматизованої системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 / О.Г. Додонов, О.В. Коваль, Р.І. Дзюбаненко, П.А. Цепков, Ю.А. Жидовленко,
  М.О. Маюров // Реєстрація, зберігання  і обробка даних, 2010. Т.12, №2. –С.165-180.
 2.  Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: монографія // Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К. : 2011. – 263 с. (ISBN 978-617-661-010-6);
 3. Бушуев С. Д. Ценностный подход в управлении развитием сложных систем [Текст] / С. Д. Бушуев,
  Д. А Харитонов // Управління розвитком складних систем, 2010. т. Вип. 1.-С.10-15.
 4. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: монографія / пер. на укр. мову під ред. проф. Ярошенка Ф.О. – К. : Новий друк, 2010. – 160 с.
 5. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетенции проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1) / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. – Изд. 2-е. – К. : "ІРІДІУМ", 2010. – 208 с.
 6. Тернер Дж. Родни. Руководство по проектно-ориентрованному управлению / пер. с англ. под.обш. ред. Воропаева В.И. – М.:Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.
 7. Рак Ю.П., Кобилкін Д.С. Управління ресурсами та гармонізації відносин для підвищення ефективності проектно-організаційно-технічних систем // PM Kiev 2014 “Розвиток компетентності організації в управлінні проектами, програмами та портфелями проектів”: зб. тез доповідей XI міжнар.конф.  – Київ : КНУБА, 2014. – С. 169 – 171.
 8. Словник-довiдник з питань управлiння проектами / Бушуев С. Д. – К. : Издательский дом "Дiлова Україна", 2001. – 640с.
 9. Клиффорд Ф. Грей, Єрик У.Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство/Пер. с англ .-  М.: Дело и сервис, 2003. - 528 с.
 10. Рак Ю.П., Дунець Р.Б. Проектування технологічних ліній оперативної поліграфії: системний підхід. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр” ДДПУ, 2002. – 112 с.
 11. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PM BOOK) [Текст]: USA: Project Management Institute, 2013. 586 с. ISBN 978-1-62825-008-4.
References: 

 

 1. Dodonov, O.G., (2010). Conceptual solution for creation the automated System of emergency care at a single telephone number 112 / O.V. Koval, R.I. Dzyubanenko, P.A. Tsepkov, Y.A. Zhydovlenko, M.O. Mayurov // Registration, storage and processing. Ukraine: T.12, V.2, 165-180.
 2.  Yaroshenko, F.A. & Bushuev S.D. & Tanaka H. (2011). Upravlenie innovatsionnyimi proektami i programmami na osnove sistemy znaniy P2M: monografiya [Management of innovative projects and programs on the basis of knowledge P2M: monograph], (ISBN 978-617-661-010-6), Kyiv, Ukraine.
 3. Bushuyev, S.D., (2010). Value approach in managing the development of complex systems / S.D. Bushuyev, D.A. Kharitonov// Management of Development of Complex Systems. Kyiv, Ukraine: 1, 10-15.
 4. Yaroshenko, F.A. (2010). Kerivnycztvo z upravlinnya innovacijnymy proektamy i programamy organizacij: monografiya [Management of innovative projects and programs of organizations]. (F. Yaroshenko, Trans). Kyiv: New print. [in Ukrainian].
 5. Bushuev S.D. & Bushueva N.S. (2010). Project management. Basics of professional knowledge and competence assessment system of project managers. Kyiv, Ukraine:IRIDIUM.
 6. Terner, Rodny J. (2007). Rukovodstvo po proektno-oryentirovannomu upravlenyyu [Guidelines for project-oriented management]. (V.I. Voropaeva, Trans). Moscow,Russia: Publishing house Grebennykova.
 7. Rak, Y.P., Kobylkin, D.S. (2014). “Upravlinnya resursamy ta garmonizaciyi vidnosyn dlya pidvyshhennya efektyvnosti proektno-organizacijno-texnichnyx system” [Resource management and harmonization of relations to improve the efficiency of project-organizational-technical systems] Proccedings of “PM KIEV 2014”: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia - International scientific-practical conference, Kyiv, (pp. 169 – 171).
 8. Bushuev, S.D. (2001). Dictionary-reference book on issues of project management. Kyiv, Ukraine: Publishing house “Dilova Ukraina”.
 9. Grey, Klofford F. & Larson, Erik U. (2003). Upravlenye proektamy: Praktycheskoe rukovodstvo [Project Management: A Practical Guide]. Moscow: Delo i servis [in Russian].
 10. Rak, Y.P. & Dunets, R.B. (2002). Proektuvannya tekhnolohichnykh liniy operatyvnoyi polihrafiyi: systemnyy pidkhid [Designing of production lines of offset printing: a systematic approach]. (pp. 112). Drogobych: NVC “Kamenyar”.
 11. Rukovodstvo k Svodu znanyy po upravlenyyu proektamy (Rukovodstvo PM BOOK) [Guide to the Body of Knowledge of Project Management (Guide PM BOOK)] (2013). ISBN 978-1-62825-008-4.